Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1949:661 · Visa register
Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1949-12-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:536
Om tingsrätts uppgiftsskyldighet Faderskap m.m. 1 § Om en tingsrätt har meddelat förklaring enligt 1 kap. 2 § första stycket föräldrabalken, fastställt faderskap, förklarat bekräftelse av faderskap sakna verkan eller efter resning ändrat dom varigenom faderskap fastställts, ska domstolen när avgörandet har fått laga kraft underrätta 1. Skatteverket, 2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, om barnet inte har fyllt 18 år, och 3. Centrala studiestödsnämnden, om barnet har fyllt 15 men inte 18 år. Skyldigheten enligt första stycket att lämna underrättelse om ett avgörande i fråga om faderskap gäller också ett motsvarande avgörande i fråga om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken eller moderskap. Förordning (2020:293). 1 a § Om en tingsrätt har meddelat ett beslut enligt 9 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor när det gäller giltigheten i Sverige av ett utländskt faderskapsavgörande och beslutet har fått laga kraft, ska domstolen lämna underrättelse om detta på det sätt som anges i 1 §. Förordning (2020:293). Adoption 2 § Om en tingsrätt har beslutat om adoption, ska domstolen när beslutet har fått laga kraft underrätta 1. Skatteverket, 2. socialnämnden i den kommun där den som har adopterats är folkbokförd, om han eller hon inte har fyllt 18 år, och 3. Centrala studiestödsnämnden, om den som har adopterats har fyllt 15 men inte 18 år. Förordning (2020:293). Vårdnad om barn 3 § Om en tingsrätt har meddelat ett beslut om vårdnaden om barn för tiden intill dess det finns ett avgörande som har fått laga kraft, ska domstolen samma dag underrätta 1. Skatteverket, 2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, och 3. Centrala studiestödsnämnden, om barnet har fyllt 15 år. Första stycket gäller dock inte om tingsrättens beslut innebär att ett tidigare vårdnadsavgörande fortfarande ska gälla. Om en tingsrätt har meddelat en dom eller ett slutligt beslut som rör vårdnaden och avgörandet har fått laga kraft, ska domstolen lämna underrättelse enligt första stycket. Om domen eller beslutet innebär att vårdnaden flyttas över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare eller till en tillfällig vårdnadshavare, ska domstolen också underrätta överförmyndaren. Förordning (2021:536). 3 a § En tingsrätt ska lämna underrättelse enligt 3 § första stycket om beslut enligt artikel 21.3 och artikel 28.1 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, när beslutet innebär att ett utländskt vårdnadsavgörande ska erkännas eller är verkställbart i Sverige. Underrättelsen ska lämnas när beslutet har fått laga kraft. Förordning (2020:293). Frågor rörande förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap 4 § En tingsrätt skall underrätta överförmyndaren om tingsrättens eller en högre rätts beslut i ärenden som rör förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Förordning (1995:384). 5 § Har en tingsrätt fått kännedom om att egendom har tillfallit någon som är underårig eller som har förvaltare, skall rätten underrätta överförmyndaren om förhållandet, om inte en underrättelse har lämnats enligt 4 §. Förordning (2001:424). 6 § Har upphävts genom förordning (1988:1332). 7 § Har upphävts genom förordning (1988:1332). 8 § Har upphävts genom förordning (1988:1332). 9 § Har upphävts genom förordning (2001:424). Om överrätts uppgiftsskyldighet 10 § Om högre rätt har meddelat dom eller beslut i fråga som avses i 1 eller 1 a § och om avgörandet fått laga kraft, ska den rätt som sist handlagt målet sända meddelande enligt 1 §. Om högre rätt har meddelat dom eller beslut som avses i 2, 3 eller 3 a § eller om den högre rätten i annat fall upphävt eller ändrat lägre rätts dom eller beslut, som den lägre rätten varit skyldig att lämna uppgift om, ska meddelande lämnas om förhållandet enligt vad som är föreskrivet för underrätt. Förordning (2015:844). 11 § I ärenden rörande förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap skall avskrift av beslut, som meddelats av högre rätt, skyndsamt tillställas underrätten för åtgärd enligt 4 §. Förordning (1988:1332). 11 a § När domstol i mål om underhåll till barn sänder avskrift av domen till parterna, skall upplysning samtidigt lämnas om det huvudsakliga innehållet i 7 kap. 10 § föräldrabalken. Har bidragsskyldighet ålagts part, skall parterna också få upplysning om det huvudsakliga innehållet i 7 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken och i de bestämmelser i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhålls bidrag som rör underhåll till barn. Förordning (1979:976). 11 b § Ny beteckning 1 a § genom förordning (2015:844). 11 c § Ny beteckning 3 a § genom förordning (2015:844). Om domstols uppgiftsskyldighet i andra fall än förut nämnts 12 § Om domstols uppgiftsskyldighet i annat fall än förut nämnts finns en bestämmelse i 11 kap. 27 § föräldrabalken. Förordning (1995:384). Bemyndigande 13 § Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om domstols uppgiftsskyldighet enligt denna förordning. Förordning (2020:293). Övergångsbestämmelser 2001:424 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden där bouppteckningen har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.