Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1942:723 · Visa register
Lag (1942:723) om skyddsympning inom försvarsväsendet
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1942-07-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:260
1 § Till förekommande av smittsam sjukdom eller annan infektionssjukdom äger Konungen i enlighet med vad i denna lag stadgas förordna, att personal, som är anställd vid eller tjänstgör inom försvarsväsendet, skall vara pliktig undergå ympning med ympämne eller serum (skyddsympning). Beträffande ympning mot smittkoppsjukdom (skyddskoppympning) gäller vad därom är särskild stadgat. 2 § Ympningsplikt må i den omfattning som prövas nödig påbjudas under krig eller krigsfara; vid inträffad eller hotande epidemi; samt därest skydd mot icke smittsam infektionssjukdom av svårartad natur finnes erforderligt. 3 § Från ympning skall den undantagas, som vederbörande ympare finner till följd av sjukdom eller sjukdomsanlag eller allmän svaghet kunna komma att erhålla men av ympningen. 4 § Den som underlåter att fullgöra ympningsplikt enligt denna lag döms till penningböter. Rätten får vid vite förelägga honom att fullgöra sin ympningsplikt. Lag (1991:260).