Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1936:82 · Visa register
Lag (1936:82) angående införande av lagen om skuldebrev
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1936-03-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 1976:190
1 § Den nu antagna lagen om skuldebrev skall, jämte vad här nedan stadgas, lända till efterrättelse från och med den 1 januari 1937. 2 § Genom nya lagen upphävas: 9 kap. 1--4 §§ handelsbalken; 10 § 1--3 samt 6--10 mom. förordningen om nya utsökningslagens införande; så ock vad i övrigt finnes i lag eller författning stridande mot nya lagens bestämmelser. 3 § Vad i lag eller författning är stadgat om gäldenärer eller löftesmän, som iklätt sig ansvarighet en för alla och alla för en, skall äga tillämpning jämväl då sådan ansvarighet eljest åligger flere som gemensamt åtagit sig betalningsskyldighet. 4 § Å skuldebrev som tillkommit före nya lagens ikraftträdande äge äldre lag tillämpning, i den mån ej annat följer av vad här nedan stadgas. 5 § har upphävts genom lag (1976:190). 6 § Stadgandena i 16, 18, 20, 22 och 31 §§ nya lagen skola äga tillämpning jämväl å äldre skuldebrev, där det efter lagens ikraftträdande överlåtits; dock äge gäldenären ej i något fall framställa invändning som avses i 16 §, där han på grund av äldre lag var förhindrad att göra invändningen gällande mot överlåtaren. 7 § Föreskrifterna i 21 § andra stycket nya lagen skola, i fråga om belopp som förfalla efter lagens ikraftträdande, tillämpas jämväl å äldre skuldebrev. 8 § De i 23--25 §§ nya lagen givna bestämmelser om ränte- och vinstkuponger skola äga tillämpning jämväl å kupong till äldre huvudförbindelse eller aktie; dock att 1) vad i 23 § tredje stycket och 24 § andra stycket är stadgat i fråga om överlåtelse av kupong skall gälla allenast överlåtelse som äger rum efter lagens ikraftträdande; 2) den i 25 § angivna tid för kupongs företeende till inlösen skall, i fråga om kupong som förfallit till betalning före dagen för ikraftträdandet, räknas från sagda dag; samt 3) vad i 25 § andra stycket är stadgat om rätt till betalning för förkommen kupong skall, i fråga om kuponger till obligationer som av svenska staten utgivits för andra lån än sådana, vilka amorteras enligt en på förhand bestämd plan, gälla allenast kupong som förfaller efter lagens ikraftträdande. 9 § Har sådant bevis om tillgodohavande hos bank som avses i 32 § nya lagen eller sådant enkelt skuldebrev som i sista stycket av sagda paragraf omförmäles utfärdats före lagens ikraftträdande, skall, i fråga om gäldenärens rätt till invändning på grund av förhållande som inträffat efter kraftträdandet, nya lagen vinna tillämpning. Vad enligt samma paragraf gäller om överlåtelses verkan mot överlåtarens borgenärer och om överlåtelse till flere skall ock äga tillämpning, där överlåtelsen eller, såvitt fråga är om överlåtelse till flere, den första överlåtelsen ägt rum efter ikraftträdandet. 10 § Har, till säkerhet för skuldebrev som är ställt till viss man, inteckning blivit före tiden förnya lagens ikraftträdande beviljad, eller är vid sagda tid ansökan om sådan inteckning vilande, skall från och med den 1 januari 1940 eller den tidigare dag efter ikraftträdandet då skuldebrevet efter inlösen åter utgivits av den förskrivna egendomens ägare, skuldebrevet, i fråga om rätten att göra inteckningen gällande i egendomen, anses lika med skuldebrev till innehavaren, utan så är att å skuldebrevet tecknats särskilt förbehåll att det ej skall vara löpande. Har, före den tid som nu är sagd, den förskrivna egendomens ägare hos inteckningsmyndigheten anmält att han menar sig äga rätt till invändning, som icke skulle kunna framställas därest skuldebrevet vore löpande, njute han sin rätt till godo. Anteckning om sådan anmälan skall ske på enahanda sätt som i fråga om anmälan angående innehav av intecknat fordringsbevis är stadgat.