Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1932:169 · Visa register
Lag (1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1932-06-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 1977:663
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:226
Upphävd: 2000-07-01
1 § För varje inskrivningsmyndighets område skall uppläggas fastighetsbok, gemensam för lagfarts- och inteckningsärenden. Lag (1973:100). 2 § I fastighetsboken skola upptagas samtliga inom inskrivningsmyndighetens område belägna fastigheter; dock skall fastighet, som är anslagen till boställe eller from stiftelse eller utarrenderad för kronans räkning eller eljest under dess omedelbara disposition, icke upptagas i fastighetsboken i annat fall än då det erfordras för inskrivning rörande fastigheten. Lag (1973:100). 3 § Fastighetsboken skall uppläggas på grundval av upprättat fastighetsregister (jordregister eller fastighetsregister enligt de för stad meddelade bestämmelser). Varje fastighet skall upptagas å särskilt upplägg; dock må fastigheter, som äro i en ägares hand, sammanföras å gemensamt upplägg, om det lämpligen kan ske. Med fastighet förstås i denna lag vad som enligt gällande bestämmelser skall såsom särskild fastighet redovisas i fastighetsregister. 4 § I fastighetsboken skall fastighet upptagas under den beteckning, som den har i fastighetsregistret. 5 § Till upplägget för varje fastighet skola överföras å fastigheten senast meddelad lagfart, i fastigheten gällande inteckningar för fordran så ock, där ansökan om lagfart eller om inteckning för fordran är vilande eller beroende på prövning, inskrivningen härom. Jämväl övriga inteckningar och andra inskrivningar skola överföras, så framt de icke uppenbarligen sakna betydelse. 6 § Där för verkställande av överföring till vederbörligt upplägg i fastighetsboken erforderlig upplysning ej annorledes kan vinnas, skall undersökning anställas vid sammanträde med sakägare och andra, som kunna antagas äga kännedom om förhållandena. Till biträde vid under sökningen må lantmätare eller annan sakkunnig person anlitas. Samman träde må hållas å ort, där fastigheten är belägen. Vid sammanträdet föres protokoll. Kallelse till sammanträdet skall avsändas i rekommenderat brev och innehålla anmaning att vid sammanträdet förete tillgängliga hand lingar, vilka kunna tjäna till upplysning i saken. Där så prövas erforderligt, skall kungörelse om sammanträdet införas i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning. För inställelsen njute den, som inkallats, där så prövas skäligt, ersättning enligt de grunder, som gälla för vittnen i brottmål. Beslut härutinnan meddelas av den, som håller sammanträdet; och må i händelse av missnöje talan föras enligt 52 kap. 1 § rättegångsbalken. Kostnaden för sammanträdet bestrides av statsverket. Lag (1977:663). 7 § Finnes vid undersökning, som i 6 § sägs, eller eljest, att fastighet vid inskrivning angivits med felaktig eller missvisande beteckning eller i övrigt oriktigt redovisats, skall vid överföringen till fastighetsboken rättelse i inskrivningen vidtagas. Rättelse må dock ej ske, med mindre kända sakägare kallats till sammanträde eller eljest satts i tillfälle att i ärendet avgiva yttrande. Är den, för vilken tillfälle beretts att avgiva yttrande, missnöjd med rättelsen, har han att vid äventyr av talans förlust inom ett år därefter instämma den eller dem saken rörer. Skriftligt besked om rättelsen, innefattande tillika vad den, som är missnöjd, har att iakttaga, skall ofördröjligen avsändas i rekommenderat brev till varje känd sakägare. Meddelande om rättelsen skall ock tillsändas den, som för fastighetsregistret. 8 § Sedan de till viss fastighet hörande inskrivningarna blivit överförda till fastighetsboken, skall inskrivningsärende rörande fastigheten ej längre antecknas i lagfarts- eller inteckningsboken utan införing i stället göras i den nya boken. 9 § Vad i denna lag är stadgat om fastighet skall i tillämpliga delar gälla om frälseränta. 10 § Närmare bestämmelser angående fastighetsboken och tillämpningen i övrigt av denna lag meddelas av Konungen, som tillika beträffande de särskilda inskrivningsmyndigheternas områden meddelar erforderliga föreskrifter angående bedrivandet av arbetet med fastighetsbokens uppläggande. Lag (1973:100). Övergångsbestämmelser 1932:169 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1933; dock skall med uppläggandet av fastighetsbok för domsaga inom Kopparbergs län anstå, intill dess Konungen annorlunda förordnar. 1977:663 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.