Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 61 av 116 träffar
SFS-nummer · 2010:1122 · Visa register
Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad: 2010-09-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:188
Ikraft: 2011-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till kommuner, regioner och kommunalförbund för mottagande av och insatser för vissa utlänningar. Förordning (2019:1079). 2 § Har upphävts genom förordning (2019:1311). 2 § /Träder i kraft I:2024-07-01/ Med prisbasbelopp avses i denna förordning prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Förordning (2024:187). 3 § /Upphör att gälla U:2024-07-01/ En kommun som har tagit emot skyddsbehövande eller vissa andra utlänningar för bosättning har rätt till – schablonersättning enligt 10–14 §§, – ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd enligt 15–17 §§, – ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård enligt 18–27 §§, – ersättning för mottagandet av ensamkommande barn och unga enligt 28–31 a §§, och – ersättning för vissa hyreskostnader enligt 32 a §. Ersättning för mottagandet av ensamkommande barn och unga enligt 29–29 b och 30–30 b §§ ska dock lämnas till den kommun som i enlighet med 2 a kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun. Förordning (2017:199). 3 § /Träder i kraft I:2024-07-01/ En kommun som har tagit emot skyddsbehövande eller vissa andra utlänningar för bosättning har rätt till - schablonersättning enligt 10-14 §§, - schablonersättning för vissa initiala kostnader för mottagandet enligt 15-17 §§, - ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård enligt 18-27 §§, och - ersättning för mottagandet av ensamkommande barn och unga enligt 28-31 a §§. Ersättning för mottagandet av ensamkommande barn och unga enligt 29-29 b och 30-30 b §§ ska dock lämnas till den kommun som i enlighet med 2 a kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun. Förordning (2024:187). 3 a § Har upphävts genom förordning (2015:883). 4 § Regioner har rätt till ersättning enligt 33-35 §§ för vissa hälso- och sjukvårdskostnader för skyddsbehövande och vissa andra utlänningar. Förordning (2019:1079). 5 § Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som har ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om det har beviljats enligt - 5 kap. 1, 2, 4, 6 eller 11 § utlänningslagen (2005:716), - 12 kap. 18 § utlänningslagen, - 21 eller 22 kap. utlänningslagen, - någon av 16 c-16 i §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, eller - någon av 1-4 §§ lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. Förordning (2021:799). Förordning (2021:799). 5 a § Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som har ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av de bestämmelser som anges i 5 §. Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas även för en utlänning som är ett ogift barn och som har ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av anknytning till en person som i sin tur har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen (2005:716) på grund av anknytning till en person som avses i 5 §. Ersättning enligt första eller andra stycket lämnas under förutsättning att 1. utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person som utlänningen har anknytning till först togs emot i en kommun, och 2. den person som utlänningen har anknytning till inte var svensk medborgare vid tidpunkten för utlänningens ansökan om uppehållstillstånd. Förordning (2017:487). 5 b § Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas även för utlänningar som har haft ett uppehållstillstånd som avses i 5 eller 5 a § och som inom giltighetstiden för det uppehållstillståndet har ansökt om ett nytt eller fortsatt tillstånd som avses i 5 eller 5 a §. Om ansökan avslås lämnas ersättning fram tills beslutet har fått laga kraft. Förordning (2017:487). 6 § För utlänningar som har varit registrerade vid en mottagningsenhet hos Migrationsverket eller som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska tidpunkten då utlänningen först togs emot i en kommun anses vara den dag då han eller hon faktiskt togs emot i kommunen. För övriga utlänningar som omfattas av 5–5 b §§ ska tidpunkten då utlänningen först togs emot i en kommun anses vara då han eller hon folkbokfördes i kommunen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. Förordning (2017:487). 7 § Ersättning lämnas också, i mån av tillgång på medel, – för vissa särskilda kostnader enligt 32 §, – för extraordinära kostnader för vårdinsatser enligt 36 §, – för insatser för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan enligt 37 §, och – för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt 37 a §. Förordning (2016:42). Beslut och utbetalning 8 § Länsstyrelserna prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt 37 §. Länsstyrelsen i Jönköpings län prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt 37 a och 37 b §§. Migrationsverket prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt denna förordning i övrigt. Förordning (2014:367). 9 § Har upphävts genom förordning (2019:1311). Schablonersättning 10 § /Upphör att gälla U:2026-01-01/ Schablonersättning till en kommun avser kostnader för 1. mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, 2. särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800), 3. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen, 4. sådan kommunal vuxenutbildning som särskilt anpassats för utlänningar som omfattas av 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 5. samhällsorientering, 6. tolkning, och 7. andra insatser för att underlätta etablering i samhället. För personer som inte har fyllt 66 år ingår även viss ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd och för administration av ärenden om sådant bistånd i schablonersättningen. Förordning (2022:1456). 10 § /Träder i kraft I:2026-01-01/ Schablonersättning till en kommun avser kostnader för 1. mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, 2. särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800), 3. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen, 4. sådan kommunal vuxenutbildning som särskilt anpassats för utlänningar som omfattas av 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 5. samhällsorientering, 6. tolkning, och 7. andra insatser för att underlätta etablering i samhället. För personer som inte har uppnått riktåldern för pension ingår även viss ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd och för administration av ärenden om sådant bistånd i schablonersättningen. Förordning (2022:1457). 11 § /Upphör att gälla U:2026-01-01/ Schablonersättning för personer som har tagits emot i en kommun ska vara - 165 000 kronor för en person som inte har fyllt 66 år, och - 92 600 kronor för en person som har fyllt 66 år. Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången av månaden innan ersättningen betalas ut. Förordning (2022:1830). 11 § /Träder i kraft I:2026-01-01/ Schablonersättning för personer som har tagits emot i en kommun ska vara - 165 000 kronor för en person som inte har uppnått riktåldern för pension, och - 92 600 kronor för en person som har uppnått riktåldern för pension. Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången av månaden innan ersättningen betalas ut. Förordning (2022:1831). 11 a § Har upphävts genom förordning (2019:1311). 12 § Den kommun som först tar emot en utlänning har rätt till 10 procent av en schablonersättning. Beloppet ska betalas ut vid utgången av månaden efter den månad då utlänningen togs emot i kommunen. Den kommun i vilken utlänningen är folkbokförd vid utgången av andra månaden efter den månad då utlänningen först togs emot i en kommun, har rätt till 20 procent av schablonersättningen. Beloppet ska betalas ut vid utgången av månaden därefter. Resterande delen av schablonersättningen betalas ut för perioder som omfattar tre kalendermånader (ersättningsperiod). Utbetalning med 10 procent av schablonersättningen ska göras månaden efter utgången av varje ersättningsperiod. Rätt till ersättning har den kommun där utlänningen är folkbokförd vid utgången av perioden. Utbetalning får göras efter den tidpunkt som anges i första, andra eller tredje styckena om det finns särskilda skäl. Förordning (2012:998). 13 § Om utlänningen flyttar till en ny kommun före utgången av andra månaden efter den månad då han eller hon först togs emot i en kommun och är folkbokförd där vid utgången av andra månaden, har den nya kommunen rätt till ersättning motsvarande 10 procent av schablonersättningen som extra ersättning. Ersättningen enligt första stycket ska betalas ut samtidigt som ersättning enligt 12 § andra stycket. 14 § Om utlänningen flyttar till en ny kommun under en ersättningsperiod och är folkbokförd där vid utgången av perioden, har denna kommun rätt till ersättning motsvarande 10 procent av schablonersättningen som extra ersättning. Detta gäller under förutsättning att flytten äger rum inom 18 kalendermånader från det första mottagandet. Ersättningen enligt första stycket ska betalas ut månaden efter utgången av den ersättningsperiod under vilken utlänningen flyttat. 14 a § Har upphävts genom förordning (2015:883). 14 b § Har upphävts genom förordning (2015:883). 14 c § Har upphävts genom förordning (2015:883). 14 d § Har upphävts genom förordning (2015:883). /Rubriken upphör att gälla U:2024-07-01/ Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd /Rubriken träder i kraft I:2024-07-01/ Schablonersättning för vissa initiala kostnader för mottagandet 15 § /Upphör att gälla U:2024-07-01/ För en utlänning som omfattas av 5–5 b §§ har den kommun som först tog emot utlänningen rätt till ersättning enligt 16 och 17 §§ för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Ersättningen ska betalas ut vid utgången av månaden efter den månad då utlänningen togs emot i kommunen. Utbetalning får göras senare om det finns särskilda skäl. Förordning (2017:487). 15 § /Träder i kraft I:2024-07-01/ För en utlänning som omfattas av 5-5 b §§ har den kommun som först tog emot utlänningen rätt till schablonersättning för vissa initiala kostnader för mottagandet. Ersättningen ska betalas ut vid utgången av månaden efter den månad då utlänningen togs emot i kommunen. Utbetalning får göras senare om det finns särskilda skäl. Ersättningens storlek ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången av månaden innan ersättningen betalas ut. Beloppet ska avrundas till hela krontal. Förordning (2024:187). 16 § /Upphör att gälla U:2024-07-01/ För en utlänning som kommunen efter anvisning tar emot och som har anvisats från ett anläggningsboende hos Migrationsverket eller beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) lämnas ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd med - 3 000 kronor för en person under 20 år, och - 7 500 kronor för en person som har fyllt 20 men inte 66 år. Ersättningens storlek ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången av månaden innan ersättningen betalas ut. Förordning (2022:1456). 16 § /Träder i kraft I:2024-07-01/ Schablonersättning lämnas för följande kostnader för en utlänning som kommunen tar emot efter anvisning och som har anvisats från ett anläggningsboende hos Migrationsverket eller beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716): - initiala kostnader för ekonomiskt bistånd till personer som inte har fyllt 66 år, - hyreskostnader för bostäder som kommunen håller tillgängliga för bosättning, och - särskilda kostnader för mottagandet av utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen. Ersättningen ska vara - 17,45 procent av prisbasbeloppet för en person under 20 år, - 34,90 procent av prisbasbeloppet för en person som har fyllt 20 men inte 66 år, och - 21,82 procent av prisbasbeloppet för en person som har fyllt 66 år. Förordning (2024:187). 16 § /Träder i kraft I:2026-01-01/ Schablonersättning lämnas för följande kostnader för en utlänning som kommunen tar emot efter anvisning och som har anvisats från ett anläggningsboende hos Migrationsverket eller beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716): - initiala kostnader för ekonomiskt bistånd till personer som inte har uppnått riktåldern för pension, - hyreskostnader för bostäder som kommunen håller tillgängliga för bosättning, och - särskilda kostnader för mottagandet av utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen. Ersättningen ska vara - 17,45 procent av prisbasbeloppet för en person under 20 år, - 34,90 procent av prisbasbeloppet för en person som har fyllt 20 år men inte har uppnått riktåldern för pension, och - 21,82 procent av prisbasbeloppet för en person som har uppnått riktåldern för pension. Förordning (2024:188). 17 § /Upphör att gälla U:2024-07-01/ För övriga utlänningar som omfattas av 5 och 5 a §§ lämnas ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd med - 3 000 kronor för en person under 20 år, och - 4 000 kronor för en person som har fyllt 20 men inte 66 år. Ersättningens storlek ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången av månaden innan ersättningen betalas ut. Förordning (2022:1456). 17 § /Träder i kraft I:2024-07-01/ För övriga utlänningar som omfattas av 5 och 5 a §§ lämnas schablonersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd. Ersättningen ska vara - 5,24 procent av prisbasbeloppet för en person under 20 år, och - 6,98 procent av prisbasbeloppet för en person som har fyllt 20 men inte 66 år. Förordning (2024:187). 17 § /Träder i kraft I:2026-01-01/ För övriga utlänningar som omfattas av 5 och 5 a §§ lämnas schablonersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd. Ersättningen ska vara - 5,24 procent av prisbasbeloppet för en person under 20 år, och - 6,98 procent av prisbasbeloppet för en person som har fyllt 20 år men inte har uppnått riktåldern för pension. Förordning (2024:188). Ersättning till kommuner för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård 18 § För utlänningar som omfattas av 5-5 b §§ har en kommun enligt 19-27 §§ rätt till ersättning för vissa kostnader för - ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), - stöd och hjälp i boendet och för särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen, - insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, - assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, - bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, och - hälso- och sjukvård. Förordning (2019:78). 19 § /Upphör att gälla U:2026-01-01/ Ersättning lämnas för sådant ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) som kommunen lämnat till utlänningar som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser och som 1. är helt förhindrade att delta i insatser inom det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför att de helt saknar förmåga att delta i insatser inom programmet, 2. på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har anvisats på deltid till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt 8 § första stycket 1 förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 3. har skrivits ut från det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt 17 § 4 eller 6 förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare för att de påbörjat en period med sjukfrånvaro på heltid eller bedömts helt sakna förmåga att delta i insatser inom programmet, 4. efter att ha deltagit i insatser enligt förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare under maximal tid enligt den förordningen inte kan försörja sig på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning som - de hade när de först togs emot i en kommun, - har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande, eller - har legat till grund för ersättning enligt 1-3, eller 5. har varit helt förhindrade att delta i insatser inom det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför att de helt saknar förmåga att delta i insatser inom programmet, och inte kan försörja sig på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning som - de hade när de först togs emot i en kommun, - har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande, eller - har legat till grund för ersättning enligt 1. Ersättning enligt första stycket lämnas inte för utlänningar som har fyllt 66 år. Förordning (2022:1456). 19 § /Träder i kraft I:2026-01-01/ Ersättning lämnas för sådant ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) som kommunen lämnat till utlänningar som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser och som 1. är helt förhindrade att delta i insatser inom det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför att de helt saknar förmåga att delta i insatser inom programmet, 2. på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har anvisats på deltid till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt 8 § första stycket 1 förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 3. har skrivits ut från det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt 17 § 4 eller 6 förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare för att de påbörjat en period med sjukfrånvaro på heltid eller bedömts helt sakna förmåga att delta i insatser inom programmet, 4. efter att ha deltagit i insatser enligt förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare under maximal tid enligt den förordningen inte kan försörja sig på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning som - de hade när de först togs emot i en kommun, - har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande, eller - har legat till grund för ersättning enligt 1-3, eller 5. har varit helt förhindrade att delta i insatser inom det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför att de helt saknar förmåga att delta i insatser inom programmet, och inte kan försörja sig på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning som - de hade när de först togs emot i en kommun, - har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande, eller - har legat till grund för ersättning enligt 1. Ersättning enligt första stycket lämnas inte för utlänningar som har uppnått riktåldern för pension. Förordning (2022:1457). 20 § Ersättning ska lämnas för sådant ekonomiskt bistånd som utgör försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) som kommunen har lämnat till utlänningar som 1. har fyllt 18 men inte 21 år, 2. saknar föräldrar här i landet, 3. går i gymnasieskola, och 4. inte är föremål för sådan vård i annat hem än deras eget som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ersättning enligt första stycket ska inte lämnas för personer som kommunen har rätt till ersättning för enligt 30 eller 30 b §. Förordning (2017:199). 21 § /Upphör att gälla U:2024-07-01 genom förordning (2024:187)/ Ersättning för kostnader för en utlänning enligt 19 § första stycket 1 eller 2 ska minskas med ersättning som lämnats till kommunen för utlänningen för samma tid enligt 16 eller 17 §. 22 § Ersättning för kostnader för stöd och hjälp i boendet och för särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen (2001:453) lämnas om utlänningen har behov av sådana insatser på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionshinder. Ersättning för kostnader för en insats på grund av ålderdom lämnas endast om behovet av insatsen fanns när utlänningen först togs emot i en kommun. Ersättning för kostnader för en insats på grund av sjukdom eller funktionshinder lämnas endast om utlänningen hade sjukdomen eller funktionshindret när han eller hon först togs emot i en kommun eller om sjukdomen eller funktionshindret annars har ett direkt samband med utlänningens situation som skyddsbehövande. Ersättningen till kommunen ska motsvara 75 procent av kommunens kostnader för insatsen minskat med den avgift utlänningen själv har betalat. Förordning (2019:78). 23 § Ersättning för kostnader enligt 19-22 §§ betalas ut i efterskott för varje kalenderår efter ansökan. Den första ansökan ska för respektive ersättningsslag ha kommit in till Migrationsverket senast inom tre år från den dag då utlänningen först togs emot i en kommun. Om det finns särskilda skäl, får en ansökan prövas även om den har kommit in senare. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den period ansökan avser. 24 § Ersättning för kostnader för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt för kostnader för assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken lämnas om utlänningen har behov av sådana insatser på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en kommun eller som annars har ett direkt samband med utlänningens situation som skyddsbehövande. Förordning (2010:1441). 25 § Ersättning för kostnader för bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag lämnas om utlänningen har behov av sådant bidrag på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning som utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en kommun eller som annars har ett direkt samband med utlänningens situation som skyddsbehövande. Förordning (2018:226). 26 § Ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård lämnas om utlänningen, på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en kommun eller som annars har ett direkt samband med utlänningens situation som skyddsbehövande, måste beredas varaktig vård som ordinerats av läkare. Ersättning lämnas endast om vården bedöms ha en varaktighet av minst tre år. Ersättningens storlek bestäms enligt Riksavtalet för utomlänsvård om inte annat avtalats. När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning även lämnas för kostnader för tolk. Förordning (2010:1441). 27 § Ersättning för kostnader enligt 24-26 §§ lämnas endast om kommunens sammanlagda kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade, assistansersättning, bostadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård för en utlänning uppgått till lägst 60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättning betalas ut i efterskott efter ansökan. Den första ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom tre år från den dag då utlänningen först togs emot i en kommun. Om det finns särskilda skäl, får en ansökan prövas även om den har kommit in senare. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den period ansökan avser. Förordning (2010:1441). Ersättning för mottagandet av ensamkommande barn och unga Ersättning för mottagandet 28 § En kommun har rätt till ersättning enligt 29–29 c §§ för mottagandet av ensamkommande barn som omfattas av 5–5 b §§. Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan någon sådan ställföreträdare. Rätten till ersättning gäller endast så länge barnet är att anse som ensamkommande. En kommun har även rätt till ersättning enligt 30–30 b §§ för mottagandet av personer som har fyllt 18 men inte 21 år, som har varit ensamkommande barn och som omfattas av 5–5 b §§. Förordning (2017:487). Ersättning för mottagandet av ensamkommande barn 29 § Schablonersättning ska lämnas med 1 000 kronor per barn och dygn för kostnader för sådan vård i ett annat hem än barnets eget som ges till ett ensamkommande barn med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förordning (2023:922). 29 a § Ersättning ska lämnas för kostnader för vård som ges till ett ensamkommande barn med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ersättning ska även lämnas för kostnader för vård när det finns ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som avses i 2 eller 3 § samma lag men vården ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453). Ersättning ska lämnas för kommunens faktiska kostnad per barn och dygn för den del av kostnaden som överstiger beloppet för schablonersättningen. Förordning (2017:199). 29 b § Om vårdnaden av ett barn har flyttats över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som barnet tidigare har varit familjehemsplacerat hos och kommunen med stöd av 6 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) betalar ersättning till dessa vårdnadshavare, ska skälig ersättning lämnas för kommunens kostnader. Förordning (2017:199). 29 c § En kommun som får ersättning enligt 29, 29 a eller 29 b § har också rätt till ersättning för kostnader för god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten för ensamkommande barn i form av en schablonersättning med 30 000 kronor per barn. Förordning (2017:199). Ersättning för mottagandet av ensamkommande unga som har fyllt 18 men inte 21 år 30 § Schablonersättning ska lämnas med 750 kronor per person och dygn för mottagandet av en person som 1. har fyllt 18 men inte 21 år, 2. har varit ensamkommande barn, 3. inte har någon förälder som är folkbokförd i Sverige, och 4. har beviljats studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395) för någon av månaderna i det kvartal som ersättningen avser. Förordning (2017:199). 30 a § För personer som har fyllt 18 men inte 21 år och som har varit ensamkommande barn ska ersättning lämnas för kostnader för vård som ges med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ersättning ska även lämnas för kostnader för vård när det finns ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som avses i 3 § samma lag men vården ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453). Rätten till ersättning förutsätter att vården har påbörjats före 18 års ålder. Ersättning ska lämnas för kommunens faktiska kostnad per person och dygn. Om schablonersättning har betalats ut enligt 30 §, ska ersättning lämnas för den del av kostnaden som överstiger beloppet för schablonersättningen. Förordning (2017:199). 30 b § Om en kommun inte har rätt till ersättning enligt 30 eller 30 a §, ska ersättning lämnas för sådant ekonomiskt bistånd som utgör försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) som kommunen har lämnat till en person som 1. har fyllt 18 men inte 21 år, 2. har varit ensamkommande barn, och 3. inte har någon förälder som är folkbokförd i Sverige. Förordning (2017:199). Utbetalning av ersättning 31 § Schablonersättning enligt 29 § ska betalas ut kvartalsvis inom en månad från det kvartal som ersättningen avser och schablonersättning enligt 30 § kvartalsvis inom tre månader från det kvartal som ersättningen avser. Ersättning enligt 29 c § ska betalas ut inom en månad från det att ersättning enligt 29, 29 a eller 29 b § för första gången har betalats ut till en kommun. Förordning (2017:199). 31 a § Ersättning för kostnader enligt 29 a, 29 b, 30 a och 30 b §§ ska betalas ut kvartalsvis i efterskott efter ansökan. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det kvartal som ansökan avser. Förordning (2017:199). Ersättning för vissa särskilda kostnader 32 § /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Utöver ersättning enligt 10-30 b §§ får Migrationsverket, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till kommuner för särskilda kostnader för mottagandet av utlänningar som har beviljats sådant uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) och för betydande särskilda kostnader för insatser för personer eller familjer som omfattas av 5-5 b §§ och som har särskilda behov. Migrationsverket får fatta beslut om sådan ersättning efter ansökan eller i direkt anslutning till ett beslut om anvisning. Förordning (2019:1311). 32 § /Träder i kraft I:2024-07-01/ Utöver ersättning enligt 10-30 b §§ får Migrationsverket, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till kommuner för betydande särskilda kostnader för insatser för personer eller familjer som omfattas av 5-5 b §§ och som har särskilda behov. Migrationsverket får fatta beslut om sådan ersättning efter ansökan eller i direkt anslutning till ett beslut om anvisning. Förordning (2024:187). /Rubriken upphör att gälla U:2024-07-01/ Ersättning för vissa hyreskostnader 32 a § /Upphör att gälla U:2024-07-01 genom förordning (2024:187)./ En kommun som har anmält tillgängliga bostäder för nyanlända till Migrationsverket enligt 12 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, har rätt till ersättning för kommunens hyreskostnader för en bostad som en utlänning som omfattas av 5–5 b §§ flyttar in i. Ersättning får lämnas under förutsättning att utlänningen har tagits emot i kommunen efter ett beslut om anvisning. Ersättning lämnas endast för hyreskostnader som avser en sammanhängande tidsperiod från det datum då det av anmälan framgår att en bostad är tillgänglig till dess att utlänningen flyttar in i bostaden. Ersättning betalas ut i efterskott efter ansökan. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast ett år från den dag då utlänningen togs emot i kommunen. Förordning (2017:487). Ersättning till regioner för hälso- och sjukvård 33 § En region har rätt till ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård av en utlänning som på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en kommun eller som annars har ett direkt samband med utlänningens situation som skyddsbehövande måste beredas varaktig vård som ordinerats av läkare. Ersättning lämnas endast om vården bedömts ha en varaktighet av minst tre år och regionens sammanlagda vårdkostnad för utlänningen uppgått till lägst 60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättningens storlek bestäms enligt Riksavtalet för utomlänsvård om inte annat avtalats. När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning även lämnas för kostnader för tolk. Förordning (2019:1079). 34 § Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en utlänning som omfattas av 5-5 b §§ som har genomförts inom tolv månader från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §, om utlänningen inte har genomgått någon hälsoundersökning innan han eller hon först togs emot i en kommun eller om en hälsoundersökning krävs av smittskyddsskäl. För en hälsoundersökning enligt första stycket betalas en schablonersättning ut med 2 680 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i samband med hälsoundersökningen. Förordning (2023:922). 35 § Ersättning för kostnader enligt 33 och 34 §§ betalas ut i efterskott efter ansökan. Den första ansökan enligt 33 § ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom tre år från den dag då utlänningen först togs emot i en kommun. Om det finns särskilda skäl, får en ansökan prövas även om den har kommit in senare. En ansökan enligt första stycket ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den period som ansökan avser. Ersättning för extraordinära kostnader för vårdinsatser 36 § Utöver ersättning enligt 33 och 34 §§ får Migrationsverket, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till regioner för betydande extraordinära kostnader för vårdinsatser för utlänningar som omfattas av 5-5 b §§. Sådan ersättning betalas ut efter ansökan. Förordning (2019:1079). Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan 37 § Länsstyrelserna får, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för utlänningar som omfattas av 5–5 b §§, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället. Sådan ersättning får även lämnas för utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. och är ensamkommande barn. Länsstyrelserna får fatta beslut om ersättning enligt första stycket efter ansökan. En kommun eller ett kommunalförbund som tagit emot ersättning enligt denna paragraf ska lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen har använts till. Länsstyrelsen i Jönköpings län får meddela föreskrifter om förfarandet för ansökan och redovisning enligt denna paragraf. Förordning (2017:487). 37 a § Länsstyrelsen i Jönköpings län får, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som i huvudsak riktas till nyanlända utlänningar som omfattas av 5–5 b §§ och till utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., och som syftar till att – underlätta etableringen i samhället, – skapa nätverk, – stödja språkinlärning, eller – ge socialt stöd till ensamkommande barn. Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. Förordning (2017:487). 37 b § Ersättning för verksamhet som anges i 37 a § får lämnas efter ansökan. Innan Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar i frågan om ersättning ska den berörda länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig. En kommun som tagit emot ersättning enligt 37 a § ska lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen har använts till. Länsstyrelsen i Jönköpings län får meddela föreskrifter om förfarandet för ansökan och redovisning enligt denna paragraf. Förordning (2014:367). Uppgiftsskyldighet 38 § Kommuner och regioner är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för att verket ska kunna bedöma deras rätt till ersättning enligt denna förordning. Förordning (2019:1079). Återbetalning och återkrav 39 § En mottagare av ersättning enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om ersättningen har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp. Om ett fel som avses i första stycket inte har orsakats av mottagaren, är denna återbetalningsskyldig endast om mottagaren insett eller skäligen borde ha insett felet. En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om ersättning. 40 § En mottagare av ersättning enligt 32, 36, 37 eller 37 a § är även återbetalningsskyldig för medel som inte har använts för avsett ändamål. En upplysning om detta ska tas in i beslutet om ersättning. Förordning (2013:7). 41 § Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 39 §, ska den myndighet som beslutat om ersättningen besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet. Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 40 §, får den myndighet som beslutat om ersättningen besluta att återkräva de medel som inte har använts för avsett ändamål. Om det finns särskilda skäl för det, får ett krav på återbetalning efterges helt eller delvis. Överklagande 42 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 32 och 36–37 a §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:1057). Bemyndigande 43 § Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning, dock inte i fråga om 37-37 b §§. Innan Migrationsverket meddelar sådana föreskrifter ska Sveriges Kommuner och Regioner få tillfälle att yttra sig. Förordning (2020:137). Övergångsbestämmelser 2010:1122 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas i fråga om kostnader för utlänningar som efter utgången av november 2010 först togs emot i en kommun. 2. Bestämmelserna om årlig grundersättning i 9 § första stycket tillämpas dock inte för grundersättning som avser 2011. Grundersättningen för 2011 ska i stället motsvara tre sådana schablonbelopp som anges i 10 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. för personer som fyllt 16 men inte 65 år. 3. Vid tillämpningen av 10 § ska med förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) även förstås förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt skollagen (1985:1100). Vidare ska med utbildning i svenska för invandrare även förstås motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100). 4. Vad som föreskrivs om kostnader för assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken i 18 och 24 §§ ska också tillämpas på kostnader för assistansersättning enligt äldre föreskrifter. Förordning (2010:1441). 2011:1231 1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2012. 2. Bestämmelserna i 11 och 34 §§ i deras nya lydelse ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2012. 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader för hälsoundersökning som en kommun eller ett landsting haft före den 1 januari 2012. 2012:859 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader för hälsoundersökning som en kommun eller ett landsting haft före den 1 januari 2013. 2012:998 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013. 2. Bestämmelserna i 5 § i sin nya lydelse tillämpas i fråga om schablonersättningar enligt 10-14 och 17 §§ och ersättning för kostnader enligt 22, 24-26, 32, 33, 34 och 36 §§ för tid från och med den 1 januari 2012. 3. De nya bestämmelserna i 32 a § tillämpas för kostnader som uppkommit efter ikraftträdandet. 4. Den första ansökan om ersättning för kostnader enligt 22, 24-26, 33 och 34 §§ för utlänningar som avses i 5 § tredje stycket och som har tagits emot i en kommun senast den 31 december 2012, ska ha kommit in till Migrationsverket inom två år från utgången av den period ansökan avser. 2013:1085 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. 2. För utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd före den 1 januari 2014 gäller 5 § i sin äldre lydelse. 3. Utbetalning enligt 14 c § görs första gången för utlänningar som tagits emot från och med den 1 januari 2014. Beräkningen enligt 14 a och 14 b §§ ska göras utifrån kommunmottagandet under 2013. Utbetalning för mottagande under 2014 får göras även till en kommun som den 1 januari 2014 inte träffat en överenskommelse om mottagande under året, om kommunen senast den 1 juli samma år träffat en sådan överenskommelse och 14 a § i övrigt är uppfylld. Kommunen har i sådant fall rätt till ersättning med 5 000 kr per under året bosatt utlänning. 4. Utbetalning enligt 14 d § görs första gången för utlänningar som tagits emot från och med den 1 januari 2014. Utbetalning för mottagande under 2014 får göras även till en kommun som den 1 januari 2014 inte träffat en överenskommelse om mottagande under året, om kommunen senast den 1 juli samma år träffat en sådan överenskommelse. 2014:1416 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader för hälsoundersökning som en kommun eller ett landsting har haft före ikraftträdandet. 2015:228 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015. 2. Bestämmelsen i 3 a § i den nya lydelsen ska tillämpas på ersättningar som avser tid från och med den 1 januari 2014. 3. Bestämmelsen i 6 § i den nya lydelsen ska tillämpas för tid från och med den 1 januari 2014. 4. Bestämmelserna i 15, 17, 18, 28, 32, 34 och 36 §§ i den nya lydelsen ska tillämpas på kostnader som en kommun eller ett landsting har haft för tid från och med den 1 januari 2014. Schablonersättningen för hälsoundersökning enligt 34 § ska dock för tiden fram till och med den 31 december 2014 uppgå till 2 070 kronor. 2015:883 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016. 2. Bestämmelserna i 3 a och 14 a–14 d §§ gäller fortfarande för utbetalningar som avser ersättning för mottagande före den 1 januari 2016. 2015:1009 1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2016. 2. Bestämmelserna i 28–31 §§ i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2016. 3. För ersättningar för belagda platser som avser tid före den 1 januari 2016 får ansökan göras till och med den 31 december 2016 trots den nya bestämmelsen i 30 b §. 2016:42 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016. 2. För ersättning för hyreskostnader som en kommun har haft före den 1 mars 2016 gäller i 32 a § i den äldre lydelsen. 2016:1205 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som uppkommit före ikraftträdandet. 2017:6 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017. 2. Bestämmelserna i 5 § i den nya lydelsen tillämpas dock för utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd från och med den 1 september 2016. 2017:199 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017. 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om kostnader som har uppkommit före den 1 juli 2017. Ansökan om ersättning för sådana kostnader ska ha kommit in senast den 31 december 2017. 2017:487 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2017. 2. Bestämmelserna i 5 § i den nya lydelsen tillämpas dock för utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd från och med den 1 juni 2017. 2017:1167 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018. 2. Äldre föreskrifter gäller för ersättning för ekonomiskt bistånd som avser utlänningar som inte har rätt till en etableringsplan enligt 6 § andra stycket 3 den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller som har eller har haft en etableringsplan enligt samma lag. 2017:1321 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som har uppkommit före ikraftträdandet. 2018:226 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader för bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. 2018:1085 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. 2. Äldre föreskrifter gäller för ersättning för utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd före ikraftträdandet. 2018:2122 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som har uppkommit före ikraftträdandet. 2019:1311 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som har lämnats enligt 11 a §. 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som har uppkommit före ikraftträdandet. 2020:1247 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som har uppkommit före ikraftträdandet. 2021:1264 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som har uppkommit före ikraftträdandet. 2022:1456 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sådana kostnader som en kommun haft före ikraftträdandet. 2022:1457 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026. 2. /Upphör att gälla U:2026-01-01/ Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sådana kostnader som en kommun haft före ikraftträdandet. 2. /Träder i kraft I:2026-01-01/ För kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet gäller 19 § i den äldre lydelsen. Förordning (2024:188). 3. /Träder i kraft I:2026-01-01/ För utlänningar som har tagits emot i en kommun före ikraftträdandet gäller 10, 11, 16 och 17 §§ i den äldre lydelsen. Förordning (2024:188). 2022:1829 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som har uppkommit före ikraftträdandet. 2023:922 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet. 2024:187 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2024. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utlänningar som har tagits emot i en kommun före ikraftträdandet.