Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:526 · Visa fulltext
Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2001-09-01
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240
Ändring, SFS 2005:1081
Rubrik: Förordning (2005:1081) om ändring i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2014:135
Rubrik: Förordning (2014:135) om ändring i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraft: 2014-05-01