Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
SFS-nummer · 2020:767 · Visa register
Förordning (2020:767) med instruktion för Folke Bernadotteakademin
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2020-09-03
Ikraft: 2020-11-01
Uppgifter 1 § Folke Bernadotteakademin har i uppgift att bidra till internationell fredsfrämjande verksamhet. Myndigheten ska bidra till att uppfylla målet för det internationella biståndet, som en del i att genomföra Sveriges politik för global utveckling och genomföra de globala målen och Agenda 2030, samt bidra till internationell fred och säkerhet. Ett jämställdhetsperspektiv ska genomgående integreras i myndighetens verksamhet. 2 § För att fullgöra sina uppgifter ska myndigheten 1. rekrytera, förbereda, sända ut och stödja civil personal, 2. bedriva utbildning och övning, 3. främja och bedriva erfarenhetshantering, doktrin- och metodutveckling och forskning som syftar till ett effektivt genomförande av internationella fredsinsatser, och 4. genomföra strategistyrt utvecklingssamarbete som regeringen beslutat om. 3 § Myndighetens uppgifter omfattar följande sorters insatser: 1. internationella konfliktförebyggande, fredsskapande, fredsbevarande, fredsframtvingande, fredsbyggande och säkerhetsfrämjande insatser, 2. säkerhetssektorreform, 3. avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter, 4. genomförande av Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet, och 2250 (2015) om unga, fred och säkerhet, 5. statsbyggande inom ramen för internationella fredsinsatser, 6. stöd till rättsstatsuppbyggnad och respekt för mänskliga rättigheter, 7. multifunktionell och civil-militär samverkan, och 8. valobservation. 4 § Myndigheten ska 1. sammanhålla det svenska civila personalbidraget till internationella fredsinsatser där mer än en svensk myndighet berörs, 2. upprätthålla en sammanhållen överblick över de civila kompetenser och personalkategorier som respektive svensk myndighet kan bidra med eller bidrar med till internationella fredsinsatser, 3. förvalta och besluta om statligt stöd i syfte att öka kunskap och engagemang samt främja dialog och debatt inom områdena fred och säkerhet, 4. förvalta och utveckla det digitala forskningsarkivet Fredsarkivet, 5. samordna det internationella och nationella arbetet inom International Forum for the Challenges of Peace Operations, 6. efter beslut av regeringen kunna erbjuda stöd för medling och dialog i konfliktlösning, och 7. samverka med andra berörda myndigheter inom ramen för Rådet för internationell fredsfrämjande verksamhet som regeringen har inrättat. 5 § Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och ligger inom ramen för de uppgifter som anges i denna förordning eller i någon annan förordning. Myndigheten får på uppdrag utföra utbildningsverksamhet som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområden med full kostnadstäckning. Intäkterna disponeras av myndigheten. Samverkan 6 § Myndigheten ska samverka med nationella och internationella aktörer för att uppnå effektivitet och samordning i Sveriges bidrag till internationell fredsfrämjande verksamhet. Ledning 7 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 8 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. Anställningar och uppdrag 9 § Generaldirektören är myndighetschef. 10 § Myndigheten får efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) besluta om att en anställd hos Folke Bernadotteakademin ska vara placerad vid en utlandsmyndighet i ett land där myndigheten har i uppdrag att genomföra bilateralt utvecklingssamarbete eller på annat sätt bedriver sin verksamhet. Personalansvarsnämnd 11 § Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 12 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Avgifter 13 § Myndigheten får ta ut avgifter för utbildningsverksamhet, konferenser och seminarier, i lämplig omfattning och utan att uppnå full kostnadstäckning. Myndigheten får bestämma avgifternas storlek och disponera intäkterna i verksamheten. Rapportering kring biståndsverksamhet 14 § Myndigheten får medel för biståndsverksamhet från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd och ska för denna verksamhet rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s direktiv samt enligt International Aid Transparency Initiatives (IATI) standard. Myndigheten ska inhämta anvisningar och vägledning för denna rapportering från Sida under januari månad varje år. Överklagande 15 § Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annan finansiering till stöd för insatser får inte överklagas.