Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
SFS-nummer · 2021:995 · Visa register
Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet JÄM
Utfärdad: 2021-11-03
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om länsstyrelsernas regionala arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. 3 § Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja och bidra till 1. framtagandet och genomförandet av regionala sektorsövergripande strategier och handlingsplaner, 2. införandet av effektiva metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i regionala och lokala verksamheter, 3. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och 4. utbildning och kompetensutveckling i länet. 4 § Länsstyrelserna ska i sitt arbete samverka med kommuner och regioner samt andra berörda myndigheter och aktörer. Arbetet ska vara kunskapsbaserat och samordnat med den verksamhet som bedrivs vid myndigheter på nationell nivå. 5 § Länsstyrelserna ska årligen senast den 1 mars lämna en redovisning till Jämställdhetsmyndigheten, med kopia till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet), av det arbete som samordningsfunktionen har utfört inom respektive län. I rapporten ska länsstyrelserna särskilt redovisa en bedömning av vilka resultat och effekter som har uppnåtts, en analys av utvecklingen av arbetet i länet samt regionala och lokala behov av stöd på området. Länsstyrelsen ska samråda med Jämställdhetsmyndigheten om vilken redovisning som behövs. Övergångsbestämmelser 2021:995 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. 2. Redovisningen enligt 5 § första stycket ska första gången lämnas senast den 1 mars 2023.