Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 18 av 71 träffar
SFS-nummer · 2013:880 · Visa register
Förordning (2013:880) om statsbidrag till organisationer som stöder veteransoldater och deras anhöriga
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2013-11-21
Ikraft: 2014-01-01
Tillämpningsområde och syfte 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till frivilliga veteransoldats- och anhörigorganisationer. 2 § Med frivillig veteransoldats- och anhörigorganisation avses i denna förordning en organisation som bedriver verksamhet som främjar totalförsvaret genom stöd till enskilda som omfattas av lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser. 3 § Statsbidraget till organisationer enligt denna förordning syftar till att främja verksamhet som stöder Försvarsmaktens personal före, under och efter tjänstgöring i internationella militära insatser samt anhöriga till sådan personal. Handläggningen av statsbidraget 4 § Beslut om statsbidrag enligt denna förordning fattas av Försvarsmakten, som också betalar ut bidraget. Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Bidrag enligt denna förordning betalas ut i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. 5 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas, i mån av tillgång på medel, till en organisation som 1. är en juridisk person, 2. bedriver frivilligt arbete inom det område som anges i 2 §, 3. är rikstäckande och vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller som bedriver verksamhet av riksintresse, 4. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd, 5. har bedrivit verksamhet inom det område som anges i 2 § under minst två år, 6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering eller strävan efter att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor, 7. styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver dels vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra till stöd för det som anges i 2 §, dels hur arbetet kommer att följas upp, och 8. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser. Statsbidrag får även lämnas till organisationer som inte uppfyller det villkor som anges i första stycket 5, om det finns särskilda skäl för det. Vid en sådan prövning ska det särskilt beaktas vilka behov som finns inom det område där organisationen är verksam eller om verksamheten har riksintresse. Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. 6 § En ansökan om bidrag enligt denna förordning ska vara skriftlig och ges in till Försvarsmakten. Försvarsmakten får meddela närmare föreskrifter om ansökans utformning och om när en ansökan ska göras. 7 § En ansökan om organisationsbidrag och verksamhetsbidrag ska innehålla 1. den sökande organisationens stadgar, 2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen, 3. verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelser för närmast föregående räkenskapsår, och 4. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser och uppgifter om sökta och beviljade bidrag. 8 § En ansökan som avser verksamhetsbidrag ska, utöver det som följer av 7 §, även innehålla uppgifter om vilka aktiviteter som ansökan avser och vad som är målet med dessa aktiviteter. 9 § Sökanden ska lämna de handlingar och uppgifter till Försvarsmakten som myndigheten begär för att kunna pröva ansökan. 10 § En sökande som inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 6–9 §§ ska ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Försvarsmakten pröva den i befintligt skick. Redovisning 11 § En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som Försvarsmakten begär. En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att på begäran av Försvarsmakten lämna de uppgifter som myndigheten behöver för att granska redovisningen. Försvarsmakten ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka organisationer som har fått bidrag och med vilka belopp. Återbetalning och återkrav 12 § Mottagaren av bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidraget lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det beviljats för, 4. mottagaren inte har lämnat en redovisning som krävs enligt 11 §, eller 5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag. 13 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 12 § ska Försvarsmakten besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl får Försvarsmakten besluta att sätta ned återkravet helt eller delvis. Bemyndiganden 14 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 15 § Försvarsmaktens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.