Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 15 av 71 träffar
SFS-nummer · 2016:1363 · Visa register
Förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad: 2016-12-22
Ikraft: 2017-02-01
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och innehåller bestämmelser om länsstyrelsernas uppdrag när det gäller 1. insatser för asylsökande m.fl., 2. mottagandet av ensamkommande barn, och 3. mottagandet av vissa nyanlända invandrare. Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. Insatser för asylsökande m.fl. 2 § Länsstyrelsen ska verka för att det inom länet finns insatser för personer som har fyllt 18 år och som 1. omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., eller 2. avses i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar och som bor i Migrationsverkets anläggningsboende. Med insatser enligt första stycket avses verksamhet som har till syfte att främja 1. kunskaper i svenska språket, 2. kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller 3. hälsa. 3 § Länsstyrelsen ska verka för 1. en jämn fördelning av likartade insatser i hela landet, med utgångspunkt i regionala och lokala förutsättningar, 2. att tillgången på insatser för asylsökande m.fl. motsvarar det behov som finns i länet och att personer som avses i 2 § första stycket har möjlighet att delta, och 3. att kvinnor och män kan delta i insatser på lika villkor och i samma utsträckning. 4 § Länsstyrelsen ska även verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. 5 § Länsstyrelsen ska på regional och kommunal nivå följa upp organisering och genomförande av insatser. 6 § Länsstyrelsen ska lämna uppgifter till Migrationsverket om vilka insatser som finns inom länet. Länsstyrelsen ska även hålla information om sådana insatser tillgänglig för allmänheten. Mottagandet av ensamkommande barn 7 § Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot ensamkommande barn som omfattas av 1 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., eller som har beviljats uppehållstillstånd. Länsstyrelsen ska föra dialog med kommunerna om mottagandet av ensamkommande barn och verka för samverkan mellan kommuner inom länet. Länsstyrelsen ska i sitt arbete enligt första och andra styckena verka för långsiktighet och hållbarhet i mottagandet. 8 § Länsstyrelsen ska på regional och kommunal nivå följa upp kommunernas beredskap och kapacitet avseende mottagandet av ensamkommande barn. Mottagandet av vissa nyanlända invandrare 9 § Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot personer som omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Myndigheten ska i det sammanhanget verka för regional samverkan. Länsstyrelsen ska även verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i planering, organisering och genomförande av insatser för personer som avses i första stycket. 10 § Länsstyrelsen ska på regional och kommunal nivå följa upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagande av personer som omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Länsstyrelsen ska även följa upp organisering och genomförande av insatser för dessa personer. Övriga uppgifter för länsstyrelserna 11 § Länsstyrelsen ska verka för att stärka det civila samhällets roll när det gäller insatser enligt denna förordning. Uppgifter för Migrationsverket 12 § Migrationsverket ska hålla sådan information tillgänglig för länsstyrelsen som behövs för länsstyrelsens uppdrag om insatser enligt 2 §, till exempel information om 1. antal personer inom varje kommun i respektive län, och 2. fördelningen av dessa personer i fråga om kön och åldersintervall. 13 § Migrationsverket ska hålla information om insatser enligt 2 § andra stycket tillgänglig för personer enligt 2 § första stycket. 14 § Migrationsverket ska beakta möjligheten för personer som avses i 2 § första stycket att delta i insatser enligt 2 § andra stycket.