Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 10 av 71 träffar
SFS-nummer · 2019:502 · Visa register
Förordning (2019:502) med instruktion för Migrationsverket
Departement: Justitiedepartementet SIM
Utfärdad: 2019-06-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1070
Ikraft: 2019-08-01
Uppgifter 1 § Migrationsverket är förvaltningsmyndighet för frågor som rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsrätt, visering, mottagande av asylsökande inklusive boenden, anvisning till kommuner av ensamkommande barn och nyanlända, självmant återvändande, medborgarskap och återvandring. Migrationsverket ska fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen, lagstiftningen om mottagande av asylsökande m.fl., lagstiftningen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning samt enligt andra författningar. Migrationsverket är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Förordning (2022:573). 2 § Myndigheten ska, inom ramen för sitt verksamhetsområde, bidra till att uppnå det riksdagsbundna målet för utgiftsområde 8 Migration; att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet. 3 § Myndigheten ska 1. ha ett förutsebart och enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet, 2. verka för att den sammantagna vistelsetiden i mottagandet blir så kort som möjligt, 3. verka för att handläggningstiderna för ansökningar om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, viseringar samt ansökan och anmälan om medborgarskap blir så korta som möjligt utifrån ärendets beskaffenhet, 4. bedriva en ändamålsenlig förvarsverksamhet, 5. verka för att tiden för utfärdande av intyg om permanent uppehållsrätt, uppehållskort och permanenta uppehållskort blir så kort som möjligt utifrån ärendets beskaffenhet, 6. vara tillgänglig och ge god service som möter de sökandes och andra intressenters behov, 7. bidra till att genomföra regeringens migrationspolitiska prioriteringar genom att delta i internationella samarbeten, 8. bidra till regeringens arbete inom ramen för politiken för global utveckling, och 9. delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Förordning (2020:103). 4 § Myndigheten ska också 1. analysera, följa upp och utvärdera de faktorer som har betydelse för myndighetens verksamhet, 2. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning som behövs för verksamheten, 3. ansvara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och andra skyddsbehövande samt tillhandahålla information i syfte att förbereda dem som ska vidarebosättas inför etableringen i Sverige, 4. använda medel från EU-fonder för att finansiera och utveckla den egna verksamheten, 5. offentliggöra och tillgängliggöra myndighetens aktuella landinformation i den omfattning som är möjlig, 6. ersätta kommuner, regioner och apotek för vissa kostnader för asylsökande och nyanlända, 7. jämställdhetsintegrera och utforma verksamheten så att jämställda villkor för kvinnor och män respektive för flickor och pojkar uppnås, 8. analysera konsekvenserna för barn inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn, och 9. inom sitt verksamhetsområde främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Förordning (2021:1291). 5 § Myndigheten ska dessutom 1. vidta åtgärder för att motverka missbruk av regler, felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, 2. bistå Säkerhetspolisen i dess verksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor som rör terrorism, 3. anmäla till Polismyndigheten eller åklagare om det i ett ärende hos myndigheten framkommer misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser, och 4. bidra till arbetet mot människohandel och liknande brott. 6 § Myndigheten får 1. ta tillvara möjligheten att bedriva tjänsteexport, inklusive biståndsfinansierad sådan, som är direkt kopplad till myndighetens kärnverksamhet och som ligger inom ramen för de uppgifter som anges i denna instruktion eller någon annan förordning, och 2. förhandla och ingå överenskommelser med FN:s migrationsorganisation International Organization for Migration (IOM) inom vidarebosättnings- och återvändandearbetet och i fråga om anhörigresor, under förutsättning att överenskommelsen inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Förordning (2022:1070). 6 a § I förordningen (2022:1058) med kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning finns bestämmelser om myndighetens ansvar med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624. Förordning (2022:1070). Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna 7 § Myndigheten ska 1. bedöma behovet av bemanning för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna, 2. vid behov och efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) placera personal vid utlandsmyndigheterna för att utföra uppgifter inom migrationsområdet, 3. finansiera, följa upp, utveckla och ge stöd till migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna, och 4. lämna information till utlandsmyndigheterna, sökande och andra intressenter i migrationsfrågor. Förordning (2019:1177). 8 § Myndigheten får begära att en utlandsmyndighet som handlägger migrationsärenden ska vidta åtgärder som faller inom Migrationsverkets behörighetsområde enligt 1 och 7 §§. Förordning (2019:1177). 9 § Myndigheten ska ingå en överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) som närmare reglerar samarbetet mellan utlandsmyndigheterna och Migrationsverket i frågor som rör migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna. Förordning (2019:1177). Internationellt samarbete 10 § Myndigheten ska, genom att delta i internationella samarbeten, verka för ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte som är till nytta för myndighetens verksamhet i stort. Myndigheten ska också bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på migrationsområdet och delta i internationell verksamhet med huvudsakligt syfte att stärka ursprungs-, transit- och destinationsländers kapacitet på migrationsområdet. Förordning (2019:1177). 11 § Myndigheten ska vidare 1. ansvara för den nationella åtkomstpunkten för kommunikationen med den centrala databasen för fingeravtryck enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (Eurodacförordningen), 2. ha åtkomst till uppgifter i den centrala databasen för fingeravtryck enligt artikel 27.1 i Eurodacförordningen och föra en förteckning över enheter inom myndigheten som ska ha sådan åtkomst, 3. ansvara för Sveriges behandling av personuppgifter i informationssystemet för viseringar enligt artikel 41.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen), 4. föra register enligt artikel 34 i VIS-förordningen över all behandling av personuppgifter i VIS och över de personer som är behöriga att föra in eller använda uppgifter i VIS, 5. vara den myndighet som ger övriga behöriga svenska myndigheter åtkomst till VIS enligt artikel 28.2 i VIS- förordningen, och 6. vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kontroller och inspektioner av det nationella programmet för asyl-, migrations- och integrationsfonden. Förordning (2019:1177). 12 § Myndigheten ska vara ansvarig myndighet för 1. förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden i enlighet med förordningen (2021:853) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden, 2. samordning och utförande av det övervakningssystem för återvändanden som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624, och 3. kontakterna med Europeiska stödkontoret för asylfrågor enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor. Förordning (2021:1291). 13 § Myndigheten är kontaktpunkt i frågor som rör 1. massflyktssituationer enligt 21 kap. utlänningslagen (2005:716), 2. informationsutbyte om utlänningar som har ställning som varaktigt bosatta enligt 5 a kap. utlänningslagen, 3. ersättningsanspråk i samband med ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning enligt rådets beslut 2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av kriterier och närmare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till följd av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredjeland, 4. informationsutbyte om nationella åtgärder på asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut 2006/688/EG av den 5 oktober 2006 om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsutbyte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring, 5. det europeiska migrationsnätverk som inrättats enligt rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008 om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk, 6. informationsutbyte som avser rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning, 7. informationsutbyte som avser Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet, 8. informationsutbyte som avser Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd, 9. informationsutbyte som gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal, och 10. informationsutbyte som gäller Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pair- arbete. Förordning (2019:1177). Ledning 14 § Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2019:1177). 15 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter. Förordning (2019:1177). Särskilda organ 16 § Vid myndigheten finns ett etiskt råd. Det etiska rådet ska på myndighetens begäran yttra sig i frågor som rör utformningen av myndighetens verksamhet och som kan kräva etiska överväganden. Rådet ska bestå av högst sju ledamöter. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i det etiska rådet för en bestämd tid. Förordning (2019:1177). Anställningar och uppdrag 17 § Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2019:1177). 18 § Vid myndigheten finns en överdirektör. Förordning (2019:1177). Personalansvarsnämnd 19 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2019:1177). Tillämpligheten av vissa förordningar 20 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2019:1177). Skadestånd 21 § Myndigheten får betala ut skälig ersättning för person- eller sakskador som uppkommit i verksamhet som myndigheten bedriver. Myndighetens beslut i dessa frågor får inte överklagas. Förordning (2019:1177).