Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 32 av 72 träffar
SFS-nummer · 2007:1072 · Visa register
Förordning (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:1271
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. Myndigheten ska när det gäller polarområdena 1. bedriva långsiktig planering för forskning och utveckling, 2. organisera och genomföra forskningsexpeditioner, 3. fortlöpande följa nationell och internationell forskning och utveckling, 4. främja ökad förståelse och förbättrat skydd för miljön, 5. ansvara för infrastruktur för forskning, 6. följa, främja och bistå med nödvändig expertis vid internationella förhandlingar, internationellt samarbete och samarbete inom Europeiska unionen, 7. verka för att data från svensk forskning och relaterad verksamhet bevaras och tillhandahålls, 8. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom forskning, och 9. ansvara för kommunikation om expeditionsverksamhet och forskning. Myndigheten fullgör också uppgifter enligt lagen (2006:924) om Antarktis och förordningen (2006:1111) om Antarktis. Förordning (2010:360). Samverkan 2 § Myndigheten ska samverka med myndigheter och andra organ vars verksamhet har anknytning till forskning i polarområdena. Myndigheten ska vid planering av forskning i polarområdena samverka med Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer. Myndigheten ska i frågor med teknisk och industriell inriktning samverka med organisationer och företag som har kompetens och verksamhet i extremt klimat. Förordning (2010:360). Ledning 3 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 4 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter. Anställningar och uppdrag 5 § Direktören är myndighetschef. Förordning (2017:1271). Avgifter 5 a § Myndigheten får ta ut avgifter för 1. polarforskningsexpeditioner, och 2. boendet för personal, studenter och gästforskare vid Abisko naturvetenskapliga station. Myndigheten får ta ut avgifter med full kostnadstäckning för polarforskningsexpeditioner och upp till full kostnadstäckning för boendet för personal, studenter och gästforskare vid Abisko naturvetenskapliga station. Myndigheten får disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2014:49). Undantag från myndighetsförordningen 6 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.