Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 134 träffar
Föregående
·
SFS-nummer · 2024:199 · Visa register
Förordning (2024:199) om statsbidrag för att öka engagemanget inom det civila samhället
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2024-04-04
Ikraft: 2024-05-07
/Träder i kraft I:2024-05-07/ Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till vissa organisationer inom det civila samhället. Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Syftet med bidraget 2 § Syftet med bidraget är att stödja åtgärder för att öka människors engagemang inom det civila samhället. Formen för bidrag 3 § Bidraget lämnas i form av projektbidrag. Förutsättningar för bidrag 4 § Bidrag får lämnas för projekt som 1. utvecklar kompetens, resurser och verktyg inom organisationen för att skapa nya former för engagemang eller för att nå nya målgrupper, eller 2. på annat sätt uppnår det syfte med bidraget som anges i 2 §. 5 § Bidrag får lämnas till en ideell förening som 1. bedriver verksamhet i Sverige sedan minst två år före det datum då ansökan om bidrag lämnas in, 2. är demokratiskt uppbyggd, och 3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. 6 § Bidrag får även lämnas till en stiftelse som 1. inte är statlig eller kommunal, 2. saknar vinstsyfte, 3. uppfyller kraven i 5 § 1 och 3, och 4. är öppen för insyn. 7 § Bidrag får även lämnas till ett trossamfund som med stöd av 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund har rätt till statlig hjälp med att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter samt till ett sådant trossamfund, ett sådant samverkansorgan och en sådan församling som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Bidrag får endast lämnas till trossamfund, samverkansorgan och församlingar som bedriver verksamhet i Sverige sedan minst två år före det datum då ansökan om bidrag lämnas in. 8 § Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Bidrag får inte heller lämnas till en organisation som hos Kronofogdemyndigheten har skulder som avser återkrav av bidrag som har lämnats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ansökan 9 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. 10 § En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. 11 § Den som ansöker om bidrag ska till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna uppgift om sökt belopp samt övriga uppgifter och handlingar som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan. Fördelning av bidrag 12 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte med bidraget som anges i 2 §. Efter prioritering enligt första stycket får myndigheten prioritera projekt i organisationer som engagerar personer som bor i områden med socioekonomiska utmaningar och projekt som utförs i samarbete med en kommun. 13 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får vid bedömningen av en ansökan särskilt beakta om den som ansöker om bidrag för samma år har beviljats annat statligt bidrag för samma projekt som ansökan avser. 14 § Om den som ansöker om bidrag har lämnat en sådan redovisning som avses i 18 § för tidigare lämnade bidrag, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor vid bedömningen av ansökan beakta det som framgår av den redovisningen. Beslut och utbetalning 15 § I ett beslut om bidrag ska det anges för vilket projekt som bidraget lämnas. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. I beslutet ska sista dag för redovisning enligt 18 § anges. Beslutet ska även innehålla information om vad som gäller i fråga om hinder mot utbetalning enligt 22 § och återbetalning och återkrav enligt 23 och 24 §§. 16 § Bidrag får beviljas för högst ett år i taget och ska betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, får det dock betalas ut vid två tillfällen. Anmälningsskyldighet 17 § Den som ansöker om eller har beviljats bidrag enligt denna förordning ska utan dröjsmål till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till eller storleken på bidraget. Redovisning 18 § En bidragsmottagare ska senast vid den tidpunkt som anges i beslutet till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen samt en redogörelse för vad medlen har använts till, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det syfte med bidraget som anges i 2 §. Redovisningen ska göras på det sätt som myndigheten bestämmer. Bidragsmottagaren ska även lämna de övriga uppgifter och handlingar som myndigheten begär. 19 § En revisor ska granska redovisningen enligt 18 §. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. 20 § En bidragsmottagare ska på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna de uppgifter och handlingar som myndigheten behöver för att granska redovisningen enligt 18 §. 21 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska senast den 31 oktober varje år lämna en samlad redovisning till regeringen av de bidrag som har lämnats enligt denna förordning under det föregående kalenderåret. Redovisningen ska innehålla uppgifter om vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Redovisningen ska även innehålla en redogörelse för de projekt som bidraget har använts till samt en samlad bedömning av bidragets resultat och, om möjligt, effekter i förhållande till det syfte med bidraget som anges i 2 §. Hinder mot utbetalning 22 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 23 § 1, 2 eller 5. Beslutet gäller omedelbart. Återbetalning och återkrav 23 § En bidragsmottagare är skyldig att betala tillbaka bidraget om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl än vad som anges i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för de ändamål som det har beviljats för, 4. mottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 18 §, eller 5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 24 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget, om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 23 §. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning. Överklagande 25 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna förordning än beslut om hinder mot utbetalning enligt 22 § och beslut om återkrav enligt 24 § får dock inte överklagas. Bemyndigande 26 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.