Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 2 av 2 träffar
SFS-nummer · 1974:712 · Visa register
/r1/ Socialstyrelsens narkotikaförteckningar (1974:712);
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1974-07-17
Ändring införd: t.o.m. SFS1976:104
Enligt i Kungl. Maj:ts narkotikaförordning (1962:704) givet bemyndigande har socialstyrelsens upprättat följande förteckningar över narkotika. 1. Med narkotika förstås a) ämnen och droger, som är upptagna i förteckningarna I, II och III, förekommande stereoisomerer (med undantag för dextrometorfan och dextrorfan), estrar och etrar av dessa ämnen samt förekommande salter av nämnda ämnen, stereoisomerer, estrar och etrar, oavsett om varorna utgör naturprodukter eller är syntetiskt framställda; b) ämnen, som är upptagna i förteckningarna IV och V, samt förekommande salter av dessa ämnen; c) beredningar - med nedan nämnda undantag - som innehåller eller är framställda av under a) nämnda varor; d) beredningar, som innehåller under b) nämnda ämnen enbart eller i blandning med varandra, samt andra beredningar, innehållande dessa ämnen, i den mån socialstyrelsen så föreskrivit. 2. Till narkotika hänföres icke a) beredningar av opium eller morfin, som innehåller högst 0,2 procent morfin, beräknat som vattenfri morfinbas, i blandning med ett eller flera andra terapevtiskt verksamma, icke narkotiska ämnen; b) beredningar, som innehåller högst 0,1 procent kokain, beräknat som kokainbas, i blandning med ett eller flera andra terapevtiskt verksamma, icke narkotiska ämnen; c) beredningar, som i varje enkeldos innehåller högst 100 milligram av ett i förteckning III upptaget ämne i blandning med en eller flera andra ingredienser och högst 2,5 procent i ej doserade beredningar; d) beredningar av difenoxin, som i varje enkeldos ej innehåller mer än 0,5 milligram difenoxin och en mängd atropinsulfat, som motsvarar minst fem procent av difenoxindosen; e) beredningar av difenoxylat, som i varje enkeldos ej innehåller mer än 2,5 milligram difenoxylat, beräknat som bas, och en mängd atropinsulfat, som motsvarar minst en procent av difenoxylatdosen. f) beredningar av propiram, som i varje enkeldos ej innehåller mer än 100 mg propiram i blandning med minst samma mängd metylcellulosa. NFN efter ett namn betyder, att detta fastställts av Nordiska farmakopénämnden; INN efter ett namn betyder, att detta föreslagits eller rekommenderats av WHO. Socialstyrelsens kungörelse (1976:104). Förteckning I Cannabis, varmed förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset icke blivit extraherat. Cannabisharts, varmed förstås det från cannabisväxten insamlade hartset antingen obehandlat eller renat. Extrakter och tinkturer av cannabis 2-Amino-1-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)propan (STP,DOM) N,N-Dietyl-(2-indolyl-(3)-etyl)amin (DET) 3-(2-Dimetylaminoetyl)indolol-(4) (psilocin) 3-(1,2-Dimetylheptyl)-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetra- hydro-6H-dibenso[b,d]pyranol-(1) (DMHP) N,N,-Dimetyl-(2-indolyl-(3)-etyl)amin (DMT) Heroin (diacetylmorfin) 3-Hexyl-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenso- [b,d]pyranol-(1) (parahexyl) Hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro- -6H-dibenso[b,d]pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocanna- binoler) Lysergidum NFN (LSD) Meskalin 3-Pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H- -dibenso[b,d]pyranol-(1) (tetrahydrocannabinoler) Psilocybinum NFN Förteckning II Acetorphinum NFN Dihydrocodeinum NFN Acetyldihydrokodein Dihydromorfin (6-acetoxi-3-metoxi-17- (3,6-dihydroxi-17- -metyl-4,5-epoxi- -metyl-4,5-epoxi- morfinan) morfinan) Acetylmethadolum NFN Dimenoxadolum NFN Aethylmethylthiambutenum NFN Dimethylthiambutenum NFN Allylprodinum NFN (--)-1-Dimetylamino-1,2- Alphacetylmethadolum NFN -difenyletan (SPA) Alphameprodinum NFN Dioxaphetyli butyras INN Alphamethadolum NFN Diphenoxylatum NFN Alphaprodinum NFN Dipipanonum NFN Amfepramonum NFN Drotebanolum NFN Amphetaminum NFN Ekgonin samt estrar och Anileridinum NFN derivat därav, som kan Bensylmorfin överföras i ekgonin (3-bensylmorfin) eller kokain Benzethidinum NFN Etonitazinum NFN Betacetylmethadolum NFN Etorphinum NFN Betameprodinum NFN Etoxeridinum NFN Betamethadolum NFN Etylamfetamin (2-etyl- Betaprodinum NFN amino-1-fenylpropan) Bezitramidum NFN Fentanylum NFN Bimethadolum NFN (1-Fenyl-1-piperidyl-(2)- (Dimepheptanolum INN) -metyl)acetat Clonitazinum NFN Furethidinum NFN Cocainum NFN Hydroconum NFN Codoximum NFN (Hydrocodonum INN) Desomorphinum NFN Hydromorphinolum NFN Dexamphetaminum NFN Hydromorphonum NFN Dextromoramidum NFN Hydroxiamfetamin Diaethylthiambutenum NFN Isomethadonum NFN Diampromidum NFN Ketobemidonum NFN Difenoxinum NFN Kokablad Koncentrat av vallmohalm Phenampromidum NFN Levometorphanum NFN Phenazocinum NFN Levomoramidum NFN Phencyclidinum NFN Levophenacylmorphanum NFN Phendimetrazinum NFN Levorphanolum NFN Phenmetralinum NFN Metadonintermediat (Phenmetrazinum INN) (2,2-difenyl-4-dimetyl- Phenomorphanum NFN aminopentannitril) Phenoperidinum NFN Metazocinum NFN Phenterminum NFN Methadonum NFN Piminodinum NFN Methamphetaminum NFN Pipradrolum NFN Methyldesorphinum NFN Piritramidum NFN Methyldihydromorphinum NFN Proheptazinum NFN Methylphenidatum NFN Properidinum NFN Metoponum NFN Propylhexedrinum NFN Moramidintermediat NFN Racemethorphanum NFN (2,2-difenyl-3-metyl-4- Racemoramidum NFN -morfolinosmörsyra) Racemorphanum NFN Morfinmetylbromid Thebaconum NFN och andra morfinderivat Thebainum med femvärdigt kväve (3,6-dimetoxi-17-metyl- Morfin-N-oxid -4,5-epoximorfinadien- Morpheridinum NFN -(6,8)) Morphinum NFN Trimeperidinum NFN Myrophinum NFN Nicomorphinum NFN Förteckning III Noracymethadolum NFN Aethylmorphinum NFN Norlevorphanolum NFN Codeinum NFN Normethadonum NFN Nicocodinum NFN Normorphinum NFN Nicodicodinum NFN Norpipanonum NFN Norcodeinum NFN Opium NFN Pholcodinum NFN Oxiconum NFN Propiramum NFN (Oxycodonum INN) Oximorphonum NFN Förteckning IV Oxipethidinum NFN Allypropymalum NFN (Hydroxypethidinum Butenemalum NFN INN) Chlordiazepoxidum NFN Pethidinum NFN Clomethiazolum NFN Petidinintermediat A Clonazepamum NFN (4-fenyl-1-metylpiperi- Diallymalum NFN dinkarbonitril-(4)) Diazepamum NFN Petidinintermediat B Dikalii chlorazepas NFN (etyl-(4-fenylpiperidinkar- Glutethimidum NFN boxylat-4))) Heptamalum NFN Petidinintermediat C Hexapropymatum NFN (4-fenyl-1-metyl- Hexamalum NFN piperidinkarboxylsyra- Meballymalum NFN -4)) Mebumalum NFN Phenadoxonum NFN Meprobamatum NFN Nitrazepamum NFN Oxazepamum NFN Pentymalum NFN Förteckning V Etklorvynol (3-etyl-1- Chlorali hydras NFN -klorpenten-(1)-in-(4)- Chloralodolum NFN -ol-(3)) Diemalum NFN Methaqualonum NFN Enallynymalum NFN Methylpentynolum NFN Enhexymalum NFN Methyprylonum NFN Enphenemalum NFN Phenemalum NFN Ethinamatum NFN Tybamatum NFN Socialstyrelsens kungörelse (1975:665).