Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 37 av 66 träffar
SFS-nummer · 2005:466 · Visa register
Lag (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2005-06-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:55
Ikraft: 2005-07-01
1 § I denna lag finns särskilda bestämmelser för beräkning av neurosedynskadades inkomstprövade socialförsäkringsförmåner, studiestöd, kommunala bidrag och avgifter i vissa fall. 2 § För den som enligt regeringsbeslut fått ersättning för fosterskador som antas orsakade av de i Sverige sålda läkemedlen Neurosedyn eller Noxodyn ska tillgångar uppgående till ett belopp om femhundratusen (500 000) kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpningen av 1. 17 kap. 2 och 8 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 2. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 3. 97 kap. 6–10 §§ socialförsäkringsbalken, 4. 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395), 5. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), och 6. 102 kap. 10–13 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2017:55). Övergångsbestämmelser 2009:1057 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången i fråga om återbetalningsskyldighet som ska gälla från och med den 1 februari 2010.