Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 34 av 66 träffar
SFS-nummer · 2006:1582 · Visa register
Förordning (2006:1582) om särskilt bidrag 2007 för vissa kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Departement: Finansdepartementet K
Utfärdad: 2006-12-21
Ikraft: 2007-02-01
Förutsättningar för bidrag 1 § En kommun har rätt till ett särskilt bidrag år 2007 enligt vad som följer av denna förordning, om kommunen under bidrags- och avgiftsåret 2007 får en negativ förändring av 1. avgifter enligt lagen (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, och 2. bidrag enligt lagen (2003:887) om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bidrag lämnas om de negativa förändringarna har orsakats av de ändringar av beräkningen av koncentrations- och personalkostnadsindex som gäller från och med bidrags- och avgiftsåret 2007 enligt förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bidrag lämnas för den del av förändringen som överstiger 200 kronor per invånare den 1 november 2006. Beräkning av bidrag 2 § Statistiska centralbyrån skall beräkna det särskilda bidraget för varje kommun som uppfyller förutsättningarna i 1 § och då beakta den begränsning av avgiften som sker enligt övergångsbestämmelserna till lagen (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Uppgiftslämnande 3 § Statistiska centralbyrån skall senast den 16 april 2007 lämna uppgifter till Skatteverket om de belopp som har beräknats. Hur bidrag fastställs 4 § Skatteverket skall senast den 15 maj 2007 fastställa det särskilda bidraget för varje berörd kommun. Bidraget får dock fastställas senare om följande beslut av Skatteverket för bidrags- och avgiftsåret 2007 har överklagats: 1. beslut enligt 5 § tredje stycket lagen (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller 2. beslut enligt 5 § tredje stycket lagen (2003:887) om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I sådana fall skall bidragen fastställas senast fyra veckor efter det att samtliga beslut enligt de nämnda lagarna har vunnit laga kraft. Överklagande 5 § Skatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.