Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
SFS-nummer · 2012:34 · Visa register
Förordning (2012:34) om utökade möjligheter till delegering i förvaltningsrätt
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2012-01-26
Ikraft: 2012-02-15
1 § Denna förordning gäller vid sidan av förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion och notarieförordningen (1990:469). 2 § En föredragande som har fullgjort notariemeritering får ges förordnande enligt 20–21 §§ förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion. Det som anges om en notarie i 14 § andra stycket, 20 § andra och tredje styckena och 21 § andra och tredje styckena förordningen med förvaltningsrättsinstruktion ska även gälla en föredragande som har fått förordnande enligt första stycket. 3 § Lagmannen får förordna anställda i förvaltningsrätten att på eget ansvar 1. förordna offentligt biträde i mål enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och utlänningslagen (2005:716), och 2. förordna sakkunnig i mål enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård. 4 § Lagmannen får förordna lagfarna föredragande som har tjänstgjort minst två år i förvaltningsrätt och förvaltningsrättsnotarier som har tjänstgjort minst ett år, under förutsättning att de bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara lämpliga, att på eget ansvar 1. förordna offentligt biträde i mål enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, och 2. besluta om beviljande av rättshjälp. 5 § Förordnande enligt 3 och 4 §§ får inte avse mål eller frågor som är omfattande eller svåra, eller som av någon annan orsak kräver särskild erfarenhet. Uppkommer en fråga av sådant slag som anges i första stycket, ska den som har förordnats anmäla frågan för lagmannen eller den domare som lagmannen utsett. I förvaltningsrätt som är avdelningsindelad ska en sådan fråga i stället anmälas för avdelningschefen eller den domare som avdelningschefen har utsett.