Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
SFS-nummer · 2023:490 · Visa register
Förordning (2023:490) om statsbidrag till kommuner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2023-06-29
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Syftet med bidraget är att kommunerna ska kunna genomföra åtgärder för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamhet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan upprätthållas under höjd beredskap. Uttryck i förordningen 3 § I denna förordning avses med socialtjänst: verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, hälso- och sjukvård: verksamhet som en kommun ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Förutsättningar för bidrag 4 § Bidrag får ges till kommuner för kostnader för åtgärder som genomförs för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap inom områdena 1. krigsorganisation och krigsplacering, 2. samverkan och ledning, 3. kontinuitetshantering, 4. beredskapsplanering, 5. utbildning och övning, 6. informationssäkerhet, och 7. målgruppsanpassad kriskommunikation. Bidrag får även ges till kommuner för kostnader för åtgärder inom andra områden som är prioriterade för kommunernas arbete med socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap. 5 § Bidrag får ges i mån av tillgång på medel. 6 § Bidrag får inte ges till en kommun som har beviljats annat offentligt stöd för samma åtgärd som en ansökan enligt denna förordning avser. Bidragets storlek 7 § Bidrag får ges för hela kostnaden för åtgärder enligt 4 § första stycket. Bidrag får ges med högst 30 procent av den totala kostnaden för åtgärder enligt 4 § andra stycket. Ansökan 8 § Socialstyrelsen prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. 9 § En ansökan om bidrag ska ges in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. 10 § En ansökan om bidrag ska innehålla 1. uppgift om vilken kommun som ansöker, 2. en beskrivning av den eller de åtgärder för vilka bidrag söks, 3. uppgift om beräknade kostnader för att genomföra åtgärderna och hur stor andel av kostnaderna som bidraget söks för, 4. uppgift om sökt belopp, och 5. övriga upplysningar som behövs för att pröva ansökan. Fördelning av bidrag 11 § Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till dem som bedöms ha de största behoven och bäst förutsättningar att uppfylla det syfte med bidraget som anges i 2 §. Beslut 12 § Ett beslut om bidrag ska innehålla uppgifter om 1. vilka åtgärder bidraget ges för, 2. bidragsnivån och det högsta belopp som får betalas ut, 3. när redovisning enligt 13 § ska ske, och 4. övriga villkor som behövs för att tillgodose bidragets syfte. Beslutet får även förenas med villkor som ska framgå av beslutet. Redovisning och utvärdering 13 § En kommun som har tagit emot bidrag ska senast vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en redovisning till Socialstyrelsen av hur de mottagna medlen har använts och en bedömning av bidragets resultat i förhållande till det syfte med bidraget som anges i 2 §. 14 § Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september till regeringen lämna en samlad ekonomisk redovisning och utvärdering av de bidrag som har lämnats enligt denna förordning. Av redovisningen och utvärderingen ska det framgå vilka som har fått bidrag och hur medlen har använts i förhållande till det syfte med bidraget som anges i 2 §. Socialstyrelsen ska även senast den 30 september vart fjärde år till regeringen lämna en bedömning av hur bidragsgivningen uppfyller det syfte som anges i 2 §. Hinder mot utbetalning 15 § Socialstyrelsen får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 16 §. Återbetalning och återkrav 16 § En kommun som har tagit emot bidrag är skyldig att betala tillbaka bidraget om 1. bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget helt eller delvis inte har använts eller inte har använts för det syfte som det har lämnats för, 3. en redovisning enligt 13 § inte har lämnats, eller 4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 17 § Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om kommunen är återbetalningsskyldig enligt 16 §. Socialstyrelsen får helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka bidraget, om det finns särskilda skäl för det. Överklagande 18 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Bemyndigande 19 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2023:490 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024. 2. Bedömningen enligt 14 § andra stycket ska första gången lämnas senast den 30 september 2028.