Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2024:62 · Visa register
Förordning (2024:62) om statsbidrag för inköp av litteratur
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2024-02-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:63
Ikraft: 2024-03-19
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till huvudmän för inköp av sådan litteratur som inte utgör läroböcker. Syftet med statsbidraget är att stärka barns och elevers tillgång till olika typer av litteratur. Statsbidrag till huvudmän för inköp av läroböcker regleras i förordningen (2023:86) om statsbidrag för inköp av vissa läromedel. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel för ett kalenderår i taget (bidragsår). 3 § Statsbidrag får inte lämnas för insatser som statsbidrag redan har lämnats för på annat sätt. Förutsättningar för statsbidrag 4 § /Upphör att gälla U:2025-01-01/ Statsbidrag får lämnas till den som enligt skollagen (2010:800) är huvudman för 1. förskola, 2. förskoleklass, eller 3. lågstadium i grundskola, anpassad grundskola, specialskola eller sameskola. 4 § /Träder i kraft I:2025-01-01/ Statsbidrag får lämnas till den som enligt skollagen (2010:800) är huvudman för 1. förskola, 2. förskoleklass, 3. grundskola, 4. anpassad grundskola, 5. specialskola, 6. sameskola, 7. gymnasieskola, eller 8. anpassad gymnasieskola. Förordning (2024:63). 5 § /Upphör att gälla U:2025-01-01/ Statsbidrag får lämnas för det stadie och de skolformer som anges i 4 § för kostnader för inköp av tryckta skön- eller facklitterära böcker under bidragsåret. 5 § /Träder i kraft I:2025-01-01/ Statsbidrag får lämnas för de skolformer som anges i 4 § för kostnader för inköp av tryckta skön- eller facklitterära böcker under bidragsåret. Förordning (2024:63). 6 § /Upphör att gälla U:2025-01-01/ För att få statsbidrag ska huvudmannen under bidragsåret ha avsatt egna medel till inköp av sådan litteratur som aves i 5 § för det stadie och de skolformer som huvudmannen rekvirerar statsbidrag för. 6 § /Träder i kraft I:2025-01-01/ För att få statsbidrag ska huvudmannen under bidragsåret själv finansiera inköp av sådan litteratur som anges i 5 § motsvarande minst 20 procent av den summa som huvudmannen rekvirerar. Förordning (2024:63). Bidragsram 7 § Statens skolverk ska för varje bidragsår besluta en bidragsram enligt 8 §. 8 § /Upphör att gälla U:2025-01-01/ För varje huvudman som avses i 4 § ska en bidragsram fastställas proportionellt utifrån antalet barn och elever som huvudmannen har i det stadie och de skolformer som avses i 4 § i förhållande till det totala antalet barn och elever i detta stadie och dessa skolformer hos samtliga huvudmän. Ingen bidragsram ska dock understiga 1 500 kronor. Antalet barn och elever hos en huvudman ska beräknas som ett genomsnitt av det totala antalet barn och elever hos huvudmannen i det aktuella stadiet och de aktuella skolformerna under de tre närmast föregående åren respektive läsåren eller, om huvudmannen inte har bedrivit verksamhet under minst tre år eller läsår före bidragsåret, under den period som huvudmannen har bedrivit verksamheten. Om huvudmannen inte har haft några barn eller elever under året eller läsåret närmast före bidragsåret, ska dock ingen bidragsram beslutas. 8 § /Träder i kraft I:2025-01-01/ För varje huvudman som avses i 4 § ska en bidragsram fastställas proportionellt utifrån antalet barn och elever som huvudmannen har i de skolformer som avses i 4 § i förhållande till det totala antalet barn och elever i dessa skolformer hos samtliga huvudmän. Ingen bidragsram ska dock understiga 1 500 kronor. Antalet barn och elever hos en huvudman ska beräknas som ett genomsnitt av det totala antalet barn och elever hos huvudmannen i de aktuella skolformerna under de tre närmast föregående åren respektive läsåren eller, om huvudmannen inte har bedrivit verksamhet under minst tre år eller läsår före bidragsåret, under den period som huvudmannen har bedrivit verksamheten. Om huvudmannen inte har haft några barn eller elever under året eller läsåret närmast före bidragsåret, ska dock ingen bidragsram beslutas. Förordning (2024:63). Rekvisition och utbetalning av statsbidrag 9 § En rekvisition ska lämnas in till Statens skolverk. I rekvisitionen ska huvudmannen intyga att villkoret i 3 § är uppfyllt och att villkoren i 5 och 6 §§ kommer att uppfyllas. 10 § Statens skolverk beslutar om och betalar ut bidraget vid ett eller flera tillfällen per bidragsår efter rekvisition. Uppföljning 11 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. Huvudmän som har tagit emot statsbidrag är skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Skolverket eller av en annan myndighet som har fått regeringens uppdrag att följa upp hur statsbidraget har använts. Huvudmannen ska också lämna de uppgifter som Skolverket eller en annan myndighet som gör en uppföljning eller utvärdering av verksamheten begär. Anmälningsskyldighet 12 § Den som rekvirerar eller har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska utan dröjsmål till Statens skolverk anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till bidraget eller storleken på det. Återbetalning och återkrav 13 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidraget lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, eller 4. sådana uppgifter som avses i 11 § inte har lämnats. 14 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 13 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från ett återkrav. 15 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats. Räntan beräknas efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta. Hinder mot utbetalning 16 § Statens skolverk ska besluta att ett beviljat statsbidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om mottagaren av bidraget inte längre bedöms uppfylla villkoren för det eller om det finns grund för återbetalning enligt 13 §. Beslutet gäller omedelbart. Bemyndigande 17 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Överklagande 18 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 16 § får dock inte överklagas.