Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2024:56 · Visa register
Förordning (2024:56) om statsbidrag för handledare i språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2024-02-08
Ikraft: 2024-03-15 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för handledare som handleder personal som deltar i Statens skolverks kompetensutveckling inom språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Handledningen syftar till att lärare, förskollärare och skolbibliotekarier samt, för förskolan, även annan pedagogisk personal, ska utveckla undervisningen för att bättre kunna stärka barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling samt matematiska färdigheter. 3 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel och för ett år i sänder (bidragsår). Bidragsåret börjar den 1 juli. Förutsättningar för statsbidrag 4 § Statsbidrag får lämnas till huvudmän för 1. förskolan, 2. förskoleklassen, eller 3. lågstadiet i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan. 5 § Statsbidrag lämnas för ersättning för lön med ett schablonbelopp för handledare som 1. är anställda hos huvudmannen, och 2. på 10 eller 20 procent av heltid tjänstgör som handledare för personal som deltar i Statens skolverks kompetensutveckling inom språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling. Schablonbeloppet ska motsvara 10 respektive 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en lärare eller förskollärare. Handledare i språk-, läs- och skrivutveckling 6 § Statsbidrag får lämnas för sådana legitimerade lärare och legitimerade förskollärare som huvudmannen utsett till handledare i språk-, läs- och skrivutveckling och som 1. är behöriga att undervisa i ämnet svenska eller svenska som andraspråk eller på annat sätt har tillägnat sig goda kunskaper i språkutvecklande arbetssätt, 2. har minst fyra års erfarenhet av att undervisa, och 3. bedöms vara skickliga lärare eller förskollärare och har erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare, förskollärare eller skolbibliotekarier eller, för förskolan, även annan pedagogisk personal. Handledare i matematikutveckling 7 § Statsbidrag får även lämnas för sådana legitimerade lärare och legitimerade förskollärare som huvudmannen utsett till handledare i matematikutveckling och som 1. är behöriga att undervisa i ämnet matematik eller på annat sätt har tillägnat sig goda kunskaper i matematikutvecklande arbetssätt, 2. har minst fyra års erfarenhet av att undervisa, och 3. bedöms vara skickliga lärare eller förskollärare och har erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare, förskollärare eller skolbibliotekarier eller, för förskolan, även annan pedagogisk personal. 8 § Statsbidrag får också lämnas för andra kostnader som kan hänföras till handledning enligt denna förordning. Ansökan och beslut 9 § Ansökan om statsbidrag lämnas till Statens skolverk som prövar frågor om bidraget och betalar ut det. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. Fördelning 10 § Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för, beslutar Statens skolverk om urval. Uppföljning och redovisning 11 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. Den som har tagit emot statsbidrag är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Skolverket eller av en annan myndighet som har fått regeringens uppdrag att följa upp hur statsbidraget har använts. Mottagaren av statsbidrag ska också lämna de uppgifter som Skolverket eller en annan myndighet som gör en uppföljning eller utvärdering av verksamheten begär. 12 § Statens skolverk ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en samlad redovisning av vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning och med vilka belopp samt vad bidragen har använts till. Anmälningsskyldighet 13 § Den som ansöker om eller har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till bidraget eller storleken på det till Statens skolverk utan dröjsmål. Återbetalning och återkrav 14 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, 4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 11 §, eller 5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag. 15 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 14 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav. 16 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslutet om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk helt eller delvis avstå från krav på ränta. Hinder mot utbetalning 17 § Statens skolverk ska besluta att ett beviljat statsbidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om mottagaren av bidraget inte längre bedöms uppfylla villkoren för det eller om det finns grund för återbetalning enligt 14 §. Beslutet gäller omedelbart. Bemyndigande 18 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om 1. vilka kostnader som statsbidrag enligt 8 § kan lämnas för, 2. schablonbeloppen och beräkning av statsbidragets storlek, och 3. annan verkställighet av denna förordning. Överklagande 19 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 17 § får dock inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2024:56 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2024. 2. Genom förordningen upphävs a) förordningen (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare, och b) förordningen (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling. 3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.