Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2024:152 · Visa register
Förordning (2024:152) om statsbidrag till vissa organisationer inom det civila samhället som arbetar med volontärsamordning
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2024-03-14
Ikraft: 2024-04-16
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till vissa organisationer inom det civila samhället som arbetar med att samordna förmedling av ideella insatser (volontärsamordning). Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Syftet med bidraget 2 § Syftet med bidraget är att stödja volontärsamordning och därigenom öka möjligheterna för personer att engagera sig i ideell verksamhet. Formen för bidrag 3 § Bidraget lämnas i form av verksamhetsbidrag. Förutsättningar för bidrag 4 § Bidrag får lämnas för verksamhet som avser samordning av förmedling av uppdrag mellan personer som vill engagera sig ideellt och organisationer som har behov av och kan förvalta detta engagemang. Personernas engagemang kan vara långsiktigt eller kortsiktigt och de behöver inte vara medlemmar i organisationen. Förmedlingen får 1. avse ideella insatser inom den egna organisationen eller i andra organisationer, 2. innefatta uppsökande aktiviteter, och 3. rikta sig till aktörer och personer inom näringsliv och offentlig sektor som vill göra ideella insatser inom ramen för sin verksamhet. 5 § Bidrag får lämnas till en ideell förening som 1. i Sverige bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § första stycket sedan minst två år före det datum då ansökan om bidrag lämnas in, 2. bedriver riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer) eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse), 3. är demokratiskt uppbyggd, 4. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, och 5. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser. 6 § Bidrag får även lämnas till en stiftelse som 1. inte är statlig eller kommunal, 2. saknar vinstsyfte, 3. uppfyller kraven i 5 § 1, 2, 4 och 5, och 4. är öppen för insyn. 7 § Bidrag får även lämnas till ett trossamfund som med stöd av 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund har rätt till statlig hjälp med att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter samt till ett sådant trossamfund, ett sådant samverkansorgan och en sådan församling som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Bidrag får endast lämnas till trossamfund, samverkansorgan och församlingar som uppfyller förutsättningarna i 5 § 1, 2 och 5. 8 § Bidrag får även lämnas till en organisation som inte uppfyller villkoren i 5 § 2 om det finns särskilda skäl för det. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas vilka behov som finns inom det geografiska område där organisationen är verksam. 9 § Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Bidrag får inte heller lämnas till en organisation som hos Kronofogdemyndigheten har skulder som avser återkrav av bidrag som har lämnats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ansökan 10 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. 11 § En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. 12 § Den som ansöker om bidrag ska till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna uppgift om sökt belopp samt övriga uppgifter och handlingar som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan. Fördelning av bidrag 13 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte med bidraget som anges i 2 §. Myndigheten får vid bedömningen särskilt beakta om organisationen för samma bidragsår har beviljats annat statligt bidrag för samma verksamhet som ansökan avser. Beslut 14 § Ett beslut om bidrag ska avse ett bidragsår. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår. 15 § Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. I beslutet ska sista dag för redovisning enligt 17 § anges. Beslutet ska även innehålla information om vad som gäller i fråga om hinder mot utbetalning enligt 21 § och återbetalning och återkrav enligt 22 och 23 §§. Anmälningsskyldighet 16 § Den som ansöker om eller har beviljats bidrag enligt denna förordning ska utan dröjsmål till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till eller storleken på bidraget. Redovisning 17 § En bidragsmottagare ska senast vid den tidpunkt som anges i beslutet till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen samt en redogörelse för vad medlen har använts till, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det syfte med bidraget som anges i 2 §. Redovisningen ska göras på det sätt som myndigheten bestämmer. Bidragsmottagaren ska även lämna de övriga uppgifter och handlingar som myndigheten begär. 18 § En revisor ska granska redovisningen enligt 17 §. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. 19 § En bidragsmottagare ska på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna de uppgifter och handlingar som myndigheten behöver för att granska redovisningen enligt 17 §. 20 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska senast den 31 oktober året efter bidragsåret lämna en samlad redovisning till regeringen av de bidrag som har lämnats enligt denna förordning. Redovisningen ska innehålla uppgifter om vilka som har fått bidrag och med vilka belopp samt en redogörelse för vad bidraget har använts till. Redovisningen ska även innehålla en bedömning av bidragets resultat och, om möjligt, effekter i förhållande till det syfte med bidraget som anges i 2 §. Hinder mot utbetalning 21 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 22 § 1, 2 eller 5. Beslutet gäller omedelbart. Återbetalning och återkrav 22 § En bidragsmottagare är skyldig att betala tillbaka bidraget om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl än vad som anges i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för den verksamhet som det har beviljats för, 4. mottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 17 §, eller 5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 23 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget, om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 22 §. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning. Överklagande 24 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om hinder mot utbetalning enligt 21 § och beslut om återkrav enligt 23 § får dock inte överklagas. Bemyndigande 25 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.