Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2023:800 · Visa register
Regeringens beslut (2023:800) om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges advokatsamfund
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2023-11-30
Regeringen fastställer att 2, 5, 12, 17, 22-25, 43, 47, 51 och 69-74 §§ och rubrikerna närmast före 69 och 71 §§ i stadgarna för Sveriges advokatsamfund får följande lydelse. 2 § Ledamöternas rätt att delta i hanteringen av samfundets gemensamma angelägenheter utövas genom fullmäktige, som är valda av ledamöterna och som kallas Sveriges advokatsamfunds fullmäktige. Årligen hålls ett ordinarie fullmäktigemöte. Fullmäktige väljer styrelse för samfundet och ledamöter av dess disciplinnämnd och straffavgiftsnämnd. Styrelsen kallas Sveriges advokatsamfunds styrelse, disciplinnämnden kallas Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd och straffavgiftsnämnden kallas Sveriges advokatsamfunds straffavgiftsnämnd. Samfundet är indelat i avdelningar, var och en med sin styrelse. Ledamöternas rätt att delta i hanteringen av en avdelnings särskilda angelägenheter utövas på ett avdelningsmöte. 5 § Samfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande och 18 andra ledamöter. Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter väljs i nu nämnd ordning vid ordinarie fullmäktigemöte för två år, räknat från och med närmast följande 1 juli. Vartannat år utses ordförande, vice ordförande och åtta andra ledamöter, vartannat år tio ledamöter. Vid val av andra ledamöter än ordförande och vice ordförande ska hänsyn tas till önskvärdheten av att samfundets samtliga avdelningar blir företrädda. Den som vid utgången av den valperiod som han eller hon utsetts för kommer att ha varit ledamot i styrelsen under sex år i följd utan att ha varit ordförande eller vice ordförande, får inte för en tidigare period än den som börjar två år därefter utses till någon annan befattning inom styrelsen än som ordförande eller vice ordförande. Om en ledamot i styrelsen väljs till ledamot av disciplinnämnden eller straffavgiftsnämnden och tar emot detta uppdrag, ska han eller hon frånträda sitt uppdrag i styrelsen. 12 § Samfundets disciplinnämnd består av ordförande, vice ordförande samt nio andra ledamöter. Ordförande, vice ordförande och sex övriga ledamöter väljes i nu nämnd ordning vid ordinarie fullmäktigemöte för fyra år, räknat från och med närmast följande 1 juli. Val förrättas vartannat år och avser, varannan gång ordförande och tre andra ledamöter, varannan gång vice ordförande och tre andra ledamöter. Nämndens återstående tre ledamöter (offentliga representanter) utses av regeringen. De förordnas en i sänder varje år för högst tre år i taget, räknat från den 1 juli. De offentliga representanterna hämtas utanför den personkrets, som enligt 4 kap. 6 § rättegångsbalken är undantagen i fråga om val till nämndeman. Samfundsledamot som vid utgången av den valperiod, för vilken han senast utsetts, kommer att ha varit ledamot av disciplinnämnden under åtta år i följd utan att därunder ha varit ordförande eller vice ordförande, får inte för tidigare period än den, som börjar två år därefter, på nytt utses till annan befattning inom nämnden än som ordförande eller vice ordförande. Väljs ledamot av disciplinnämnden till ledamot eller suppleant i styrelsen eller straffavgiftsnämnden och mottager ledamoten detta uppdrag, ska ledamoten frånträda sitt uppdrag i disciplinnämnden. 17 § Samfundet ska ha kansli i Stockholm under ledning av en generalsekreterare som är anställd i samfundets tjänst. Till generalsekreterare får utses endast den som är advokat. Generalsekreteraren är inte valbar till ledamot i styrelsen eller disciplinnämnden och inte heller till ledamot eller suppleant i fullmäktige eller straffavgiftsnämnden. 22 § Ordinarie fullmäktigemöte ska 1. behandla styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse samt besluta om ansvarsfrihet för styrelse, och, om ansvarsfrihet vägrats, besluta om åtgärd med anledning därav, 2. behandla styrelsens för Sveriges advokatsamfunds understödsfond förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse samt besluta om ansvarsfrihet för understödsfondens styrelse och, om ansvarsfrihet vägrats, besluta om åtgärd med anledning därav, 3. välja samfundets styrelse, samfundets disciplinnämnd och samfundets straffavgiftsnämnd, 4. välja revisorer och revisorssuppleanter, 5. besluta om avgifter till samfundet och till understödsfonden, 6. besluta om serviceersättning till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, efter förslag av bolaget, 7. besluta om skriftlig instruktion för valberedningen, samt 8. behandla ärende, som styrelsen hänskjutit till mötet eller som ledamot av samfundet före den 15 april skriftligen hos styrelsen föreslagit till behandling. 23 § På fullmäktigemöte får bara avgöras ärenden, som varit upptagna på föredragningslistan eller som står i omedelbart samband med sådant ärende, mötet får dock förrätta ersättningsval enligt vad som föreskrivs i 6, 13 och 70 §§. 24 § Fullmäktigemöte hålls i Stockholm, om styrelsen inte bestämmer något annat. Varje ledamot av samfundet har rätt att närvara vid fullmäktigemöte. Rätt att delta i diskussionen samt avge röst har dock endast tjänstgörande ledamöter av fullmäktige. Förhandlingarna vid fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av vice ordföranden, varefter fullmäktige väljer ordförande vid mötet. Styrelsens ordförande och vice ordföranden är inte valbara till ordförande. För beslutsförhet fordras att minst fyrtio ledamöter av fullmäktige eller suppleanter för dem är närvarande vid mötet. Omröstning på fullmäktigemöte sker öppet utom vid val, då en sluten omröstning ska äga rum, om flera namn än valet avser föreslås. Vid en sådan sluten omröstning får varje röstande ange det antal namn omröstningen avser på en röstsedel. En röst får endast avges på namn som föreslagits före omröstningen. En röstsedel, som upptar flera namn än valet avser är ogiltig. Om röstsedeln innehåller namn som inte föreslagits före omröstningen, ska sådant namn anses som obefintligt. Om omröstningen avser val av ordförande eller vice ordförande i styrelsen, disciplinnämnden eller straffavgiftsnämnden, är den vald som erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna. Om inte någon får en sådan majoritet, sker en ny omröstning. Om inte någon heller då får mer än hälften av de avgivna rösterna, hålls en tredje omröstning mellan de två som vid andra omröstningen erhöll de flesta rösterna. Den som då erhåller de flesta rösterna är vald. I händelse av lika antal röster vid andra eller tredje omröstningen skiljer lotten. Vid andra val än val av ordförande eller vice ordförande i styrelsen, disciplinnämnden eller straffavgiftsnämnden är de som vid omröstningen erhållit flest antal röster valda. Om två eller flera erhåller lika många röster sker en ny omröstning mellan dem. Om de får lika många röster vid denna omröstning skiljer lotten. Beslut fattas, i de fall dessa stadgar inte anger något annat, med enkel röstövervikt. Om antalet röster är lika gäller i andra ärenden än vid val den mening som ordföranden vid mötet biträder. En fullmäktig får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltning, som denne är ansvarig för, och inte heller delta i val av revisor för granskning av sådan förvaltning. Fullmäktiges protokoll justeras av ordföranden vid mötet och två fullmäktige. Fullmäktiges ledamöter har inte rätt till någon annan ersättning än för sina reseutgifter enligt grunder som är fastställda av fullmäktige. Samfundets ledamöter ska informeras om de beslut som fullmäktige fattat. 25 § För att förbereda val av ledamöter till styrelse och disciplinnämnd samt ledamöter och suppleanter till straffavgiftsnämnden ska en valberedning väljas. Varje avdelning utser vid sitt årsmöte en ledamot till valberedningen samt en ersättare för denne. Stockholmsavdelningens representant i valberedningen ska vara sammankallande och ordförande. För valberedningen ska det finnas en skriftlig instruktion som beslutas av fullmäktige. 43 § I disciplinärende skall den ledamot ärendet rör beredas tillfälle att yttra sig över framställd anmärkning, om ej särskild omständighet föranleder annat. Ledamot, mot vilken anmärkning framställts, är pliktig att efter anmaning avgiva skriftligt yttrande, att förete de handlingar som disciplinnämnden, straffavgiftsnämnden eller generalsekreteraren ålägger ledamoten att tillhandahålla samt att på kallelse personligen infinna sig inför disciplinnämnden. Disciplinnämnden får bestämma att muntlig förhandling skall hållas vid behandling av ärende i nämnden. Om ej särskilda skäl föranleder annat, skall sådan förhandling äga rum när uteslutning ur samfundet kan komma i fråga som påföljd. Därvid skall en av styrelsen utsedd advokat utföra den talan som föranledes av anmälan eller på annat sätt framkommen anmärkning. Styrelsens förordnande sker efter anmälan av nämnden eller generalsekreteraren. Uppdraget får inte ges till den som är ledamot av disciplinnämnden. Om den ledamot, mot vilken anmärkning framställts, bedömes vara i behov av biträde för sitt försvar men inte själv anlitar sådant, får disciplinnämnden förordna försvarare för honom vid ärendets behandling i nämnden. Ersättning till försvarare som utsetts av nämnden skall utges av samfundet med belopp som bestämmes av disciplinnämnden. Detsamma gäller ersättning till försvarare som den ledamot, mot vilken anmärkning framställts, själv utsett, om nämnden bedömt sakens beskaffenhet vara sådan att ledamoten behöver biträde för sitt försvar. Nämnden kan förplikta den ledamot, mot vilken anmärkning riktats, att helt eller delvis till samfundet återgälda dess kostnad för försvaret. Beslut om uteslutning, varning eller erinran skall angiva de skäl varå beslutet grundas. 47 § Ledamöter och suppleanter i styrelsen, ledamöter av disciplinnämnden, generalsekreteraren och andra advokater som har deltagit i handläggningen av disciplinärenden eller andra tillsynsärenden hos samfundet samt ledamöter och suppleanter i Konsumenttvistnämnden och straffavgiftsnämnden får inte obehörigen för någon annan yppa vad de på grund av en samfundsledamots skyldighet att lämna uppgifter och tillhandahålla handlingar har fått veta om honom eller henne och hans eller hennes verksamhet. 51 § Styrelsen ska se till att det blir allmänt känt att någon har antagits som ledamot av samfundet eller avgått ur det. Disciplinnämnden får bestämma att ett beslut av nämnden i ett disciplinärende ska offentliggöras helt eller delvis. Konsumenttvistnämnden respektive straffavgiftsnämnden får bestämma att ett beslut av respektive nämnd ska offentliggöras helt eller delvis. Om straffavgiftsnämnden 69 § Straffavgiftsnämnden består av fem ledamöter och fem suppleanter. Tre av ledamöterna, däribland ordföranden och vice ordföranden samt tre av suppleanterna ska vara advokater. Dessa är inte berättigade till annan ersättning än för sina reseutgifter enligt av fullmäktige fastställda grunder. Övriga ledamöter och suppleanter ska ha den särskilda kunskap och insikt som uppdraget kräver och även i övrigt vara lämpliga för uppdraget. Ett ärende får avgöras av fyra ledamöter, varav tre advokater. Beslut från straffavgiftsnämnden ska vara skriftliga och motiverade. Vid omröstning i straffavgiftsnämnden gäller rättegångsbalkens regler om omröstning i brottmål i tillämpliga delar. Straffavgiftsnämndens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 70 § Ledamöter och suppleanter i straffavgiftsnämnden väljs vid ordinarie fullmäktigemöte för fyra år räknat från och med närmast följande 1 juli. En ledamot eller suppleant får inte omväljas om han eller hon kommer att ha varit ledamot av straffavgiftsnämnden under åtta år i följd vid utgången av den valperiod som han eller hon utsetts för. En ledamot eller suppleant ska frånträda sitt uppdrag i straffavgiftsnämnden om han eller hon väljs och accepterar uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, ledamot av disciplinnämnden eller ledamot eller suppleant i Konsumenttvistnämnden. Avgår ledamot eller suppleant i straffavgiftsnämnden innan den valperiod för vilken han eller hon valts gått till ända, ska för val av ersättare för återstoden av perioden gälla vad som i 6 § är för där avsett fall stadgat. Om ärenden i straffavgiftsnämnden 71 § Straffavgiftsnämnden ska handlägga överklaganden av beslut om straffavgift enligt 8 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken. Straffavgiftsnämnden kan, om den finner skäl att ändra ett överklagat beslut, fastställa straffavgiften till ett lägre belopp eller besluta att ingen straffavgift alls ska utgå. 72 § Överklagande till straffavgiftsnämnden görs skriftligt och ska innehålla uppgifter om vilket beslut som överklagas och den ändring som begärs. Överklagandet ska även innehålla de omständigheter, skäl och förekommande bevis som åberopas till stöd för överklagandet. 73 § Överklagandet ska ha kommit in till advokatsamfundets kansli inom fyra veckor från det att advokaten fick del av disciplinnämndens beslut. Ett överklagande som har kommit in för sent ska avvisas. Innehåller överklagandet en sådan brist att det inte kan läggas till grund för prövning i sak och advokaten inte kompletterar överklagandet inom den tid som straffavgiftsnämnden bestämmer, ska det också avvisas. Hänför sig överklagandet till beslut i ärende som hos disciplinnämnden anhängiggjorts genom anmälan enligt 40 §, ska anmälaren underrättas om att överklagande skett. 74 § Förfarandet i straffavgiftsnämnden är skriftligt. Om disciplinnämnden till grund för det överklagade beslutet har haft muntlig förhandling enligt 43 § ska straffavgiftsnämnden ta del av förekommande teknisk upptagning. Den som har överklagat ett beslut till straffavgiftsnämnden svarar för sina egna kostnader för förfarandet. Straffavgiftsnämndens beslut ska skickas till advokaten, Justitiekanslern, disciplinnämnden, och styrelsen. Om ärendet hos disciplinnämnden grundats i en anmälan enligt 40 § ska även anmälaren få del av beslutet, såvida anmälaren inte återkallat anmälan till disciplinnämnden. Det som nu har fastställts ska gälla från och med den 1 januari 2024.