Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2023:653 · Visa register
Förordning (2023:653) om krisstöd till vissa jordbrukssektorer för 2023
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Utfärdad: 2023-11-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:869
Ikraft: 2023-11-28 överg.best.
Tidsbegränsad: 2024-02-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om krisstöd till företag inom vissa jordbrukssektorer med anledning av väderförhållandena 2023. Förordningen är meddelad med stöd av 2 § lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. Termer och uttryck 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Förutsättningar för stöd 3 § Stöd lämnas utan ansökan och i mån av tillgång på medel. 4 § Stöd får endast lämnas i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1465 av den 14 juli 2023 om krisstöd till de jordbrukssektorer som drabbats av specifika problem som påverkar jordbruksproducenternas lönsamhet. Stödmottagare 5 § Stöd får lämnas till jordbrukare som under 2023 har beviljats 1. grundläggande inkomststöd för hållbarhet enligt 5 kap. 5 § förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, eller 2. kopplat inkomststöd för produktion av nötkreatur enligt 5 kap. 29 § förordningen om EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vad stöd lämnas för och stödets storlek 6 § Stöd enligt 5 § 1 får lämnas för jordbruksmark med den grödkod som anges i bilagan till denna förordning. Stöd enligt 5 § 2 får lämnas för nötkreatur över ett år. 7 § Statens jordbruksverk ska bestämma det stöd som betalas med ett belopp per hektar jordbruksmark eller per djurenhet inom de intervall som anges i bilagan. Handläggning av stödärenden 8 § Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning. 9 § Jordbruksverket fattar beslut om stöd med ledning av jordbrukarens ansökan om grundläggande inkomststöd för hållbarhet eller kopplat inkomststöd för produktion av nötkreatur enligt förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik och uppgifter från kontrollen av inkomststöden. Jordbruksverket får begära in ytterligare uppgifter och handlingar som behövs för prövning av stödet. 10 § Jordbruksverket betalar ut stödet i samband med att myndigheten beviljar stödet. Stödet ska betalas ut senast den 31 januari 2024. 11 § Jordbruksverket får besluta om förskottsutbetalning av stöd till jordbrukare som har lämnat in en ansökan om grundläggande inkomststöd för hållbarhet eller kopplat inkomststöd för produktion av nötkreatur enligt förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik som ännu inte har prövats. Återbetalning och återkrav 12 § Den som har tagit emot stöd är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med ett för högt belopp, 2. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller 3. förskott har beviljats enligt 11 § och grundläggande inkomststöd för hållbarhet eller kopplat inkomststöd för produktion av nötkreatur därefter inte har beviljats. Om det stödbelopp som ska återbetalas är 100 euro eller mindre ska återbetalning inte ske. Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som mottagaren är återbetalningsskyldig för. 13 § Stödmottagaren ska på begäran av Jordbruksverket lämna de uppgifter och handlingar som behövs för prövning av frågan om återbetalningsskyldighet. 14 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 12 §, ska Jordbruksverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl. 15 § Jordbruksverket ska vid domstolar och myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagarna. Överklagande 16 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om återkrav enligt 14 § får dock inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2023:653 1. Denna förordning träder i kraft den 28 november 2023. 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av januari 2024. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har betalats ut till stödmottagaren före utgången av januari 2024. Förordning (2023:869). Bilaga Grödkoder inom gruppen spannmål och frövall Korn (vår) grödkod 2 Havre grödkod 3 Vete (vår) grödkod 5 Blandsäd (stråsädsblandningar) grödkod 12 Spannmål (spannmåls- och baljväxtblandning) grödkod 13 Stråsäd till grönfoder och ensilage grödkod 16 undergrödkod 2, 3, 5, 12, 13 och 29 Rågvete (vår) grödkod 29 Grödkoder inom gruppen oljeväxter och proteingrödor Raps (vår) grödkod 21 Rybs (vår) grödkod 23 Oljelin grödkod 40 Stödbelopp Vårsådda grödor, spannmål 220-245 kronor per hektar och oljeväxter Nötkreatur över 1 år 75-85 kronor per djurenhet Förordning (2023:869).