Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2023:599 · Visa register
Förordning (2023:599) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2024
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2023-10-19
Ikraft: 2023-11-15
1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2024. 2 § Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som - när det gäller klasserna 0-V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU, och - när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014. Högst 3 axlar EURO- Avgift Avgift Avgift Avgift klass per år per månad per vecka per dag i kronor i kronor i kronor i kronor 0 16 297 1 621 428 138 I 14 166 1 413 370 138 II 12 336 1 227 324 138 III 10 726 1 065 277 138 IV 9 753 972 254 138 V 9 220 915 243 138 VI 8 687 868 231 138 eller renare Minst 4 axlar EURO- Avgift Avgift Avgift Avgift klass per år per månad per vecka per dag i kronor i kronor i kronor i kronor 0 27 325 2 722 718 138 I 23 653 2 362 625 138 II 20 571 2 050 544 138 III 17 873 1 783 474 138 IV 16 262 1 621 428 138 V 15 371 1 528 405 138 VI 14 479 1 447 382 138 eller renare 3 § Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 289 kronor.