Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2023:30 · Visa register
Förordning (2023:30) om statsbidrag till regioner för åtgärder för att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2023-01-26
Ikraft: 2023-03-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till regioner för åtgärder för att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Syftet med bidraget är att regionerna ska kunna genomföra åtgärder för att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter så att hälso- och sjukvårdsverksamhet kan upprätthållas under höjd beredskap. Uttryck i förordningen 3 § I denna förordning avses med driftsäkerhet: förmåga att stå emot störningar under höjd beredskap, hälso- och sjukvård: verksamhet som regionerna ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), sluten vård: vård som ges till en patient som är intagen vid en vårdinrättning enligt 2 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen. Förutsättningar för bidrag 4 § Bidrag får, i mån av tillgång på medel, ges till regioner för kostnader för 1. genomförd kartläggning och analys av den befintliga nivån av driftsäkerhet på fastigheter där det bedrivs sluten vård, och 2. sådana genomförda åtgärder för att höja driftsäkerheten på fastigheter där det bedrivs sluten vård, som avser a) lokaler, b) el-, värme- och vattenförsörjning, c) tele- och datakommunikation, eller d) andra funktioner som är viktiga för hälso- och sjukvården. Bidrag får beviljas för hela kostnaden. Ansökan 5 § Socialstyrelsen prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. 6 § En ansökan om bidrag ska ges in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. 7 § En ansökan om bidrag enligt 4 § första stycket 1 ska innehålla 1. en kartläggning och analys av en fastighets driftsäkerhet, 2. uppgift om total kostnad för genomförd kartläggning och analys, och 3. uppgift om sökt belopp. Sökanden ska också lämna de övriga handlingar och uppgifter som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan. 8 § En ansökan om bidrag enligt 4 § första stycket 2 ska innehålla 1. ett intyg som visar att en åtgärd för att höja driftsäkerheten på en fastighet har genomförts och att åtgärden har godkänts vid besiktning, 2. uppgift om total kostnad för den genomförda åtgärden, och 3. uppgift om sökt belopp. Sökanden ska också lämna de övriga handlingar och uppgifter som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan. 9 § Om sökanden inte lämnat de handlingar och de uppgifter som följer av 7 och 8 §§, ska sökanden ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick. Fördelning av bidrag 10 § Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar som uppfyller förutsättningarna för bidrag och ge företräde till dem som bedöms ha de största behoven enligt det syfte som anges i 2 §. Beslut 11 § I ett beslut om bidrag ska det anges vilka kostnader bidraget beviljas för. Beslutet får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 12 § anges. Ett beslut om bidrag får omfatta en tidsperiod om högst fyra år. Redovisning 12 § Mottagaren av ett bidrag ska senast vid den tidpunkt som anges i beslutet till Socialstyrelsen lämna en redovisning av hur de mottagna medlen har använts och en bedömning av bidragets resultat i förhållande till syftet med bidraget som anges i 2 §. Mottagaren av ett bidrag ska även lämna de övriga handlingar och uppgifter som Socialstyrelsen behöver för att kunna göra en samlad ekonomisk redovisning enligt 13 § första stycket. 13 § Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 juni till regeringen lämna en samlad ekonomisk redovisning av de bidrag som har lämnats enligt denna förordning. Av redovisningen ska det framgå vilka som har fått bidrag, vad bidragen har använts till och en redogörelse för bidragets resultat i förhållande till det syfte som anges i 2 §. Socialstyrelsen ska även senast den 30 juni vart femte år, efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fortifikationsverket och Försvarsmakten, till regeringen lämna en bedömning av hur bidragsgivningen enligt 4 § första stycket 2 uppfyller det syfte som anges i 2 §. Hinder mot utbetalning 14 § Socialstyrelsen får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 15 §. Återbetalning och återkrav 15 § Mottagaren av ett bidrag är skyldig att betala tillbaka bidraget om 1. bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget helt eller delvis inte har använts eller inte har använts för de syften som det har lämnats för, 3. mottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 12 §, eller 4. villkor i beslutet inte har följts. 16 § Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt 15 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att avstå från att kräva tillbaka bidraget helt eller delvis. Överklagande 17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Bemyndigande 18 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2023:30 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2023. 2. Bidrag enligt förordningen får dock lämnas för kostnader för åtgärder som har genomförts från och med den 1 januari 2023. 3. Bedömningen enligt 13 § andra stycket ska första gången lämnas senast den 30 juni 2024.