Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2023:168 · Visa register
Förordning (2023:168) om statsbidrag för kvinnors och flickors organisering
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet JÄM
Utfärdad: 2023-03-30
Ikraft: 2023-05-03 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för att stödja 1. kvinnors och flickors organisering i allmänhet, och 2. kvinnors och flickors organisering särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Jämställdhetsmyndigheten prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. Statsbidragets syfte 3 § Syftet med statsbidraget är att stödja kvinnors och flickors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget ska främja kvinnors och flickors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska också möjliggöra för kvinnor och flickor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Uttryck i förordningen 4 § Med kvinnoorganisation avses i denna förordning en ideell förening som har som ändamål att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället och 1. där minst tre fjärdedelar av medlemmarna är kvinnor eller flickor, eller 2. som huvudsakligen har som medlemmar sådana ideella föreningar som avses i 1 (medlemsföreningar). Med kvinnoorganisation avses även en sammanslutning av kvinnor eller flickor inom en ideell förening. Sammanslutningen ska arbeta för att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället och bestå av kvinnor eller flickor som är medlemmar i föreningen och som aktivt har valt att ingå i sammanslutningen. 5 § Med medlem avses i denna förordning den som har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning och som året före bidragsåret aktivt har tagit ställning till ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift eller på annat sätt bekräftat medlemskap. En medlem som är en enskild person ska dessutom ha fyllt 15 år. Bidragsformer 6 § Bidrag för kvinnors och flickors organisering i allmänhet lämnas i form av organisationsbidrag, etableringsbidrag och verksamhetsbidrag. Bidrag för kvinnors och flickors organisering särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar lämnas i form av verksamhetsbidrag. Bidragsmottagare 7 § Bidrag får lämnas till en ideell förening för verksamhet som bedrivs av en kvinnoorganisation. Föreningen ska 1. vara demokratiskt uppbyggd, och 2. i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Om kvinnoorganisationen är en sådan sammanslutning som avses i 4 § andra stycket, ska föreningen föra en förteckning över vilka kvinnor eller flickor som ingår i sammanslutningen. Även sammanslutningen ska uppfylla villkoren i första stycket. 8 § Verksamhetsbidrag får även lämnas till en stiftelse som 1. har som huvudsakligt ändamål att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället, 2. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, och 3. inte är statlig eller kommunal. 9 § Bidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Första stycket gäller även skulder hos Kronofogdemyndigheten som avser återkrav av statsbidrag som Jämställdhetsmyndigheten har beslutat om. Villkor 10 § Den verksamhet som bidrag lämnas för ska bedrivas i Sverige utan vinstsyfte och tillgodose syftet med bidraget. 11 § Sådan verksamhet som verksamhetsbidrag lämnas för får bedrivas tillsammans med en eller flera parter eller nätverk. Om verksamheten bedrivs tillsammans med en ideell organisation, ska även den uppfylla villkoren i 7 § första stycket 1 och 2. För en stiftelse gäller att den ska uppfylla villkoret i 8 § 2. 12 § Bidrag får inte lämnas för verksamhet som bedrivs eller ska bedrivas av politiska partier eller deras kvinnoorganisationer. Med politiskt parti avses ett parti som är representerat i riksdagen samt en förening eller sammanslutning av väljare som avser att under särskild beteckning ställa upp i allmänt val. 13 § Bidrag får lämnas för vissa kostnader för administration av den verksamhet som bidrag lämnas för och kostnader som kravet på revisors granskning av bidragsanvändningen medför. 14 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Särskilda villkor för bidrag för kvinnors och flickors organisering i allmänhet 15 § Organisations- och etableringsbidrag får lämnas för verksamhet som bedrivs av en kvinnoorganisation som 1. har en riksomfattande organisation med ordinarie verksamhet i minst fem län, eller 2. bedriver verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället och inte endast lokalt (riksintresse). 16 § För organisationsbidrag gäller att kvinnoorganisationen ska ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år före ansökan om bidrag. Om en sådan sammanslutning som avses i 4 § andra stycket har ombildats till en ideell förening, får föreningen tillgodoräkna sig den tid som verksamheten har bedrivits av sammanslutningen. 17 § För etableringsbidrag gäller att kvinnoorganisationen ska ha antagit en utvecklingsplan där målen för verksamheten framgår. Etableringsbidrag får lämnas under högst tre år. Etableringsbidrag får inte lämnas om organisationsbidrag enligt denna förordning beviljas för samma verksamhet. 18 § Verksamhetsbidrag får lämnas för verksamhet som består i aktiviteter som syftar till 1. att engagera kvinnor och flickor för ett visst ändamål som har ett riksintresse, eller 2. utbyte med kvinnor och flickor i andra länder. Aktiviteterna ska vara tillfälliga och avgränsade från föreningens eller stiftelsens ordinarie verksamhet. Särskilda villkor för bidrag för kvinnors och flickors organisering särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar 19 § Verksamhetsbidrag får lämnas för verksamhet som syftar till att engagera kvinnor och flickor i områden med socioekonomiska utmaningar. Bedömningen av om ett område har socioekonomiska utmaningar ska göras utifrån förhållandena vid tidpunkten för Jämställdhetsmyndighetens beslut om bidrag. 20 § Bidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har som huvudsakligt syfte att organisera studenter vid universitet eller högskolor. Ansökan 21 § En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Jämställdhetsmyndigheten senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. Ansökan ska innehålla 1. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda föreningen eller stiftelsen, 2. uppgifter om andra sökta eller beviljade statliga bidrag av liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp, och 3. övrig information som behövs för prövning av ansökan. 22 § En ansökan om etableringsbidrag ska även innehålla en utvecklingsplan för kvinnoorganisationens verksamhet. 23 § En ansökan om verksamhetsbidrag ska även innehålla en beskrivning av för vilken verksamhet och för vilket ändamål som bidraget ska användas, en övergripande plan inklusive tidsram för arbetet och uppgifter om beräknade kostnader. Om verksamheten ska bedrivas med andra parter eller nätverk, ska ansökan också innehålla uppgifter om vilka de är. 24 § En ansökan som avser en kvinnoorganisation ska innehålla de uppgifter om antalet och andelen medlemmar respektive kvinnor och flickor i föreningen, medlemsföreningarna eller sammanslutningen som behövs för prövning av ansökan. Föreningens revisor ska intyga uppgifternas tillförlitlighet. Om ansökan avser ett sammanlagt bidragsbelopp som uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd. Revisorns intyg ska bifogas ansökan. 25 § En behörig företrädare för den förening eller stiftelse som ansöker om bidrag ska intyga att uppgifterna i ansökan är riktiga och att ansökan inte avser bidrag för verksamhet som bedrivs eller ska bedrivas av politiska partier eller deras kvinnoorganisationer. En ansökan om bidrag för verksamhet som ska bedrivas av en sådan sammanslutning som avses i 4 § andra stycket ska dessutom vara godkänd av minst två av de kvinnor eller flickor som ingår i sammanslutningen. 26 § Om den som ansöker om bidrag inte lämnar in de handlingar eller uppgifter som följer av 21-25 §§, ska Jämställdhetsmyndigheten ge sökanden möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Fördelningen av bidraget 27 § Vid bedömningen av organisationsbidragets storlek ska Jämställdhetsmyndigheten ta hänsyn till antalet medlemmar i kvinnoorganisationen och verksamhetens omfattning. Om kvinnoorganisationen är en sådan sammanslutning som avses i 4 § andra stycket, ska myndigheten ta hänsyn till antalet kvinnor och flickor i sammanslutningen i stället för antalet medlemmar. Fastställandet av antalet medlemmar eller kvinnor och flickor samt bedömningen av verksamhetens omfattning ska göras utifrån förhållandena den dag då den ansökande föreningens senaste verksamhetsår upphörde. 28 § Jämställdhetsmyndigheten får, utifrån tillgängliga medel, prioritera mellan inkomna ansökningar om verksamhetsbidrag och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med bidraget. Vid bedömningen av ansökningar om bidrag enligt 19 § ska myndigheten särskilt prioritera verksamhet som syftar till att engagera kvinnor och flickor i områden som 1. har stora socioekonomiska utmaningar, och 2. är belägna i en kommun a) med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 invånare i den största tätorten, b) där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller storstadsnära kommun, eller c) med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten. Bedömningen av uppgifterna i andra stycket ska göras utifrån förhållandena vid tidpunkten för Jämställdhetsmyndighetens beslut om bidrag. 29 § Vid bedömningen av en ansökan om bidrag ska Jämställdhetsmyndigheten ta hänsyn till om föreningen eller stiftelsen får annat statligt bidrag för samma verksamhet som ansökan avser. Om den som ansöker om bidrag har lämnat en sådan redovisning som avses i 33 § för tidigare beviljade bidrag, ska även det som framgår av den redovisningen beaktas när ansökan bedöms. Beslut 30 § Ett beslut om bidrag ska avse ett eller flera bidragsår. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår. 31 § I ett beslut om bidrag ska det anges vilket ändamål bidraget beviljas för och sista dag för redovisning enligt 33 §. Ett beslut om verksamhetsbidrag ska även innehålla uppgift om vilken verksamhet bidrag beviljas för. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. Redovisning och uppföljning 32 § Medel som har beviljats som bidrag för verksamhet som bedrivs av en sådan sammanslutning som avses i 4 § andra stycket ska hållas åtskilda från föreningens övriga medel. 33 § En mottagare av bidrag ska senast vid den tidpunkt som har angetts i beslutet årligen lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redogörelse för hur de har använts till Jämställdhetsmyndigheten. Redovisningen av etableringsbidrag och verksamhetsbidrag ska även innehålla en redogörelse för vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med bidraget och, för etableringsbidrag, till de mål för verksamheten som har angetts i utvecklingsplanen. 34 § En revisor ska granska redovisningen enligt 33 §. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot har uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. 35 § Den som har beviljats bidrag ska på begäran av Jämställdhetsmyndigheten lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska redovisningen. 36 § Jämställdhetsmyndigheten ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått bidrag, i vilken form, med vilka belopp och för vilka ändamål. Myndigheten ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av bidragets effekter i förhållande till dess syfte. 37 § Jämställdhetsmyndigheten ska vart femte år genomföra en oberoende utvärdering av bidraget. Vid utvärderingen ska det särskilt beaktas hur bidragsgivningen uppfyller syftet med bidraget. Hinder mot utbetalning 38 § Jämställdhetsmyndigheten får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 39 §. Återbetalning och återkrav 39 § En mottagare av bidrag är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för de ändamål som det har beviljats för, 4. mottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 33 § eller ett sådant underlag som avses i 35 §, eller 5. villkoren i beslutet inte har följts. 40 § Jämställdhetsmyndigheten ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget, om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 39 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Jämställdhetsmyndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning. Överklagande 41 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Endast följande beslut får överklagas, nämligen beslut om 1. organisations- och etableringsbidrag enligt 15-17 §§, 2. hinder mot utbetalning enligt 38 §, och 3. återkrav enligt 40 §. Bemyndigande 42 § Jämställdhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2023:168 1. Denna förordning träder i kraft den 3 maj 2023. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beslutats före ikraftträdandet. 4. Statsbidrag som beslutas enligt denna förordning under 2023 får endast avse verksamhet som syftar till att stödja kvinnors och flickors organisering särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar. 5. Sammanfattande redogörelse enligt 36 § ska första gången lämnas senast den 1 juni 2024.