Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2023:116 · Visa register
/Rubriken upphör att gälla U:2023-08-01/ Förordning (2023:116) om gasprisstöd /Rubriken träder i kraft I:2023-08-01/ Förordning (2023:116) om gasprisstöd för oktober 2021-september 2022
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2023-03-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:511
Ikraft: 2023-03-21 överg.best.
Tidsbegränsad: 2024-08-01
Inledande bestämmelse 1 § Ersättning får, om det finns medel, lämnas enligt denna förordning till gasnätsföretag som ger stöd till gaskonsumenter för att mildra effekterna av höga gaspriser (gasprisstöd). Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 20 § och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Ord och uttryck i förordningen 2 § I denna förordning avses med gaskonsument: en fysisk person som har rätt att ta ut gas från ett gasnätsföretags gasnät i en eller flera uttagspunkter för konsumentändamål i det västsvenska naturgassystemet, och gasnätsföretag: den som överför gas för någon annans räkning. I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma innebörd som i naturgaslagen (2005:403). Förutsättningar för ersättning till gasnätsföretag 3 § För att kunna få ersättning ska ett gasnätsföretag 1. lämna gasprisstöd med 79 öre per kilowattimme för den gas som togs ut för förbrukning i uttagspunkten under oktober 2021-september 2022 till den gaskonsument som hade rätt att ta ut gas i uttagspunkten enligt ett avtal med gasnätsföretaget den 1 februari 2023, och 2. betala ut stödet enligt 5 § så snart som möjligt efter ett beslut om ersättning, dock senast före utgången av juli 2024. 4 § Om mängden överförd gas i en uttagspunkt inte har mätts eller om det saknas avlästa mätvärden från en uppsatt mätare, ska gasnätsföretaget vid beräkning av gasprisstödet enligt 3 § 1 1. anta att förbrukningen i uttagspunkten var 480 kilowattimmar under oktober 2021-september 2022, om gaskonsumenten endast använder gas för hushållsändamål, och 2. uppskatta en betalningsgrundande förbrukning i uttagspunkten för oktober 2021-september 2022, om gaskonsumenten använder gas för andra ändamål än hushållsändamål. Formen för gasprisstödet 5 § Ersättningen till gasnätsföretaget ska avse gasprisstöd som gasnätsföretaget lämnar genom 1. betalning till gaskonsumenterna, eller 2. att beloppet tillgodoräknas gaskonsumenterna vid fakturering som avser sådana kostnader för gas, överföring av gas, skatter och statliga avgifter som inte ska vara betalda före faktureringen. Storleken på ersättningen till gasnätsföretaget 6 § Ersättning får lämnas till ett gasnätsföretag med ett belopp som motsvarar det gasprisstöd som gasnätsföretaget lämnar enligt 3-5 §§. 7 § Ersättning får dessutom lämnas för den administration som gasprisstödet medför för gasnätsföretaget med 1. ett engångsbelopp på 200 000 kronor exklusive mervärdesskatt, och 2. 70 kronor exklusive mervärdesskatt för varje uttagspunkt som gasprisstöd lämnas för. Handläggning av ärenden om ersättning till gasnätsföretag 8 § Frågor om ersättning till gasnätsföretag prövas av Statens energimyndighet. 9 § Ett gasnätsföretags ansökan om ersättning ska lämnas in vid ett tillfälle och ha kommit in till Statens energimyndighet senast den 1 maj 2023. 10 § Gasnätsföretagets ansökan om ersättning ska lämnas på formulär som fastställs av Statens energimyndighet. 11 § Gasnätsföretaget ska i ansökningsärendet lämna de uppgifter och handlingar som Statens energimyndighet begär. 12 § Ett gasnätsföretag ska senast den 1 oktober 2023 anmäla till Statens energimyndighet om någon uppgift som legat till grund för ansökan om ersättning har visat sig vara oriktig. Beslut om ersättning till gasnätsföretag 13 § Beslut om ersättning till gasnätsföretag ska meddelas i den ordning som fullständiga ansökningar kommer in till Statens energimyndighet. 14 § Ett beslut om ersättning till ett gasnätsföretag ska innehålla uppgifter om 1. hur stort gasprisstöd gasnätsföretaget totalt ska lämna enligt 3 §, och 2. antalet uttagspunkter som gasprisstöd ska lämnas för. 15 § Statens energimyndighet får besluta om ytterligare ersättning till ett gasnätsföretag, om en uppgift som legat till grund för ett beslut enligt 13 § har visat sig vara oriktig och 1. det orsakat att ersättningen bestämts med ett för lågt belopp, och 2. gasnätsföretaget har anmält det enligt 12 §. Utbetalning av ersättning till gasnätsföretag 16 § Statens energimyndighet ska betala ut ersättningen till ett gasnätsföretag så snart som möjligt, dock senast vid utgången av 2023. Uppföljning av utbetald ersättning till gasnätsföretag 17 § Statens energimyndighet ansvarar för uppföljning av ersättning som betalats ut enligt denna förordning. Gasnätsföretaget ska på Statens energimyndighets begäran lämna de uppgifter och handlingar som behövs för uppföljningen. Återbetalning av ett gasnätsföretags ersättning 18 § Ett gasnätsföretag som har tagit emot ersättning är återbetalningsskyldigt om 1. gasnätsföretaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att ersättningen har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, 2. ersättningen av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och gasnätsföretaget skäligen borde ha insett detta, eller 3. gasnätsföretaget inte har lämnat hela eller delar av det gasprisstöd som ersättningen avser före utgången av juli 2024. På det belopp som ska betalas tillbaka ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas. Återkrav av ett gasnätsföretags ersättning 19 § Om ett gasnätsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 18 §, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ersättningen tillsammans med räntan. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl. Bemyndigande 20 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 21 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Övergångsbestämmelser 2023:116 1. Denna förordning träder i kraft den 21 mars 2023. 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av juli 2024. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ersättning som har betalats ut till gasnätsföretag före utgången av 2023.