Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2023:593 · Visa register
Förordning (2023:593) om statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2023-10-19
Ikraft: 2024-01-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner för dagpenning till de personer som deltar i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (habiliteringsersättning). Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förutsättningar för bidrag 2 § Bidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till en kommun för att införa, höja eller bibehålla habiliteringsersättning. Rekvisition 3 § Bidraget ska rekvireras från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande. 4 § Medel som inte rekvirerats senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen bestämmer får lämnas till de kommuner som angett att de önskar ta del av dessa medel. Fördelning av bidrag 5 § Socialstyrelsen ska fördela bidraget enligt den ordning som regeringen bestämmer. Beslut och utbetalning 6 § Socialstyrelsen beslutar om och betalar ut bidraget. 7 § Ett beslut om bidrag ska avse ett bidragsår. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår. Redovisning 8 § En kommun som har tagit emot bidrag ska senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen bestämmer lämna en redovisning av 1. hur de mottagna medlen har använts, och 2. hur bidraget påverkat kommunens egen tilldelning av medel för habiliteringsersättning. Uppföljning 9 § Socialstyrelsen ska senast den 30 oktober varje år till regeringen lämna en samlad redogörelse av de bidrag som betalats ut enligt denna förordning. Av redogörelsen ska det framgå 1. vilka kommuner som har fått bidrag och med vilka belopp, och 2. vad bidragen har använts till. Återbetalning och återkrav 10 § En kommun som har tagit emot bidrag är skyldig att betala tillbaka bidraget om 1. bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget helt eller delvis inte har använts eller inte har använts för det ändamål som det har lämnats för, eller 3. en redovisning enligt 8 § inte har lämnats. 11 § Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om kommunen är återbetalningsskyldig enligt 10 §. Socialstyrelsen får helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka bidraget, om det finns särskilda skäl för det. Överklagande 12 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Bemyndigande 13 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.