Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2023:196 · Visa register
Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 2023-04-20
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Lagens innehåll och syfte 1 § I denna lag finns bestämmelser om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. 2 § Kommuner ska bidra till att samhällets samlade brottsförebyggande arbete bedrivs på ett effektivt sätt genom att fullgöra de uppgifter som följer av denna lag. 3 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att kommuner utifrån ett kunskapsbaserat underlag tar ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder och tar visst ansvar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet inom kommunen. Lägesbild och åtgärdsplan 4 § Kommuner ska ta fram en lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område. Lägesbilden ska innehålla 1. en kartläggning av brottsligheten, dess omfattning och konsekvenser, 2. annan information av betydelse i sammanhanget, och 3. en analys av kartläggningen och informationen. 5 § Kommuner ska, med lägesbilden som underlag, besluta om en plan för vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att förebygga brott (åtgärdsplan). 6 § Kommuner ska minst vartannat år uppdatera lägesbilden och följa upp åtgärdsplanen. 7 § Arbetet med lägesbilden och åtgärdsplanen ska i den utsträckning som det är lämpligt integreras med sådant analys- och planeringsarbete som sker i enlighet med andra författningar. Kommuners ansvar för samordning 8 § Kommuner ska inom sitt geografiska område ansvara för samordningen av det brottsförebyggande arbetet enligt 9 och 10 §§. 9 § Kommuner ska verka för att skriftliga överenskommelser om samverkan ingås med relevanta aktörer. En sådan överenskommelse ska innehålla åtminstone uppgifter om för vilka syften och inom vilka områden som samverkan ska ske. 10 § Kommuner ska också verka för att strategiska brottsförebyggande frågor hanteras i ett särskilt forum (strategiskt råd) där kommunen och relevanta aktörer ingår. Rådet ska ledas av kommunen. Kommuner ska verka för att övriga aktörer i rådet deltar med representanter som har ledande befattningar. Samordningsfunktion 11 § Kommuner ska ha en samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor. 12 § Samordningsfunktionen ska särskilt 1. samordna och stödja genomförandet av kommunens arbete enligt denna lag, 2. utgöra kommunens kontaktpunkt i förhållande till externa aktörer, och 3. bidra till att information om det brottsförebyggande arbetet sprids till kommunens invånare och andra som kan ha intresse eller behov av sådan information. Ledningen av arbetet 13 § Kommunstyrelsen, eller den nämnd som kommunfullmäktige beslutar, ansvarar för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete och för att kontinuerligt rapportera om det brottsförebyggande arbetet till kommunfullmäktige. Övergångsbestämmelser 2023:196 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 2. Kommuner behöver inte besluta om en åtgärdsplan enligt 5 § förrän den 1 juli 2024.