Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:782 · Visa register
Förordning (2022:782) om elektroniska vägtullssystem
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TP
Utfärdad: 2022-06-02
Ikraft: 2022-07-01
Innehåll 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem. De ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen om elektroniska vägtullssystem, lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 40 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem i fråga om 6, 10, 17, 18 och 26 §§ och 28 § 1-3, - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Behöriga myndigheter 3 § Transportstyrelsen ska 1. ta emot anmälningar i fråga om mindre och helt lokala elektroniska vägtullssystem enligt 3 § andra stycket lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem, och 2. pröva frågor om registrering som EETS-betalningsförmedlare enligt 5 och 9 §§ lagen om elektroniska vägtullssystem. 4 § Transportstyrelsen är avgiftsupptagare på allmän väg enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem. Transportstyrelsen ska ge Trafikverket och Skatteverket tillfälle att yttra sig i frågor som angår respektive myndighet. EETS-betalningsförmedlare 5 § En EETS-betalningsförmedlare ska årligen uppdatera den information som avses i 7 § 3 och 4 lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem. 6 § En EETS-betalningsförmedlare ska registreras i vägtrafikregistret för ett fordon från och med den dag då ett avtal om att utföra vägtullstjänster i fråga om fordonet har träffats med en EETS-väganvändare. Endast en EETS- betalningsförmedlare per fordon får vara registrerad som betalningsskyldig för fordonet en viss dag. Avgiftsupptagare 7 § En sådan områdesdeklaration som avses i 11 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem ska offentliggöras senast sex månader innan ett nytt vägtullssystem börjar användas eller väsentliga ändringar i ett befintligt system börjar tillämpas. Ett vägtullssystem ska anses ha ändrats väsentligen om förändringarna innebär att 1. en EETS-betalningsförmedlare måste ändra den tekniska utrustning som är i drift, och 2. det krävs ett förnyat godkännande från avgiftsupptagaren för att EETS-betalningsförmedlaren ska få verka i avgiftsupptagarens vägtullsområde. 8 § Metoden för att beräkna ersättning till en EETS- betalningsförmedlare enligt 12 § andra stycket lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem får inte vara diskriminerande. Metoden ska vara tydlig och tillämpas lika för alla EETS-betalningsförmedlare som är godkända att verka inom ett visst vägtullsområde. 9 § Den information som ska bifogas ett krav på betalning av en vägtull enligt 20 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem ska innehålla uppgifter om 1. den fordonspassage eller den underlåtenhet att betala vägtullen och de bestämmelser som ligger till grund för kravet, 2. eventuell utrustning genom vilken fordonspassagen eller underlåtenheten att betala vägtullen har upptäckts, 3. sanktioner, 4. hur beslutet får omprövas eller överklagas, och 5. rätten till information enligt artiklarna 13-15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Tekniska krav 10 § Vid bedömning av en teknisk utrustnings lämplighet för användning enligt 24 § andra stycket lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem ska utrustningens förmåga att fortlöpande uppfylla uppställda krav beaktas, när den används i avgiftsupptagarens elektroniska vägtullssystem. Gemensamt kontaktställe 11 § Transportstyrelsen är gemensamt kontaktställe enligt 25 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem. Det gemensamma kontaktstället ska på begäran av en EETS- betalningsförmedlare underlätta och samordna kontakter mellan EETS-betalningsförmedlaren och avgiftsupptagare för vägtullsområden i Sverige. Anmälda organ 12 § Om ett organ som har anmälts av en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/520/EU av den 19 mars 2019 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen inte uppfyller föreskrivna krav, ska Transportstyrelsen anmäla detta till den kommitté för elektroniska vägtullar som avses i artikel 31.1 i direktivet. Förlikningsorgan 13 § Kommerskollegium är förlikningsorgan enligt 26 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem. 14 § En avgiftsupptagare och en EETS-betalningsförmedlare ska på begäran av förlikningsorganet ge in de uppgifter som organet behöver för medlingen. Inom en månad från det att en begäran om medling har tagits emot ska förlikningsorganet ge parterna besked om huruvida organet har fått del av alla nödvändiga uppgifter. 15 § Förlikningsorganet ska yttra sig över den fråga som är föremål för medling senast sex månader efter det att en fullständig begäran om medling togs emot. Informationsutbyte och behandling av personuppgifter 16 § Transportstyrelsen är svensk kontaktpunkt enligt 27 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem. 17 § Den svenska kontaktpunkten får ge en avgiftsupptagare eller någon annan som för avgiftsupptagarens räkning tar upp vägtullar tillgång till uppgifter som har inhämtats enligt 28 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem endast om 1. uppgifterna behövs för att aktören ska kunna få betalt för en vägtull eller en avgift för sen betalning av en vägtull, 2. förfarandet i 20 § lagen om elektroniska vägtullssystem följs, och 3. en betalning av vägtullen eller avgiften till aktören sker med befriande verkan. Mottagaren ska radera uppgifterna när vägtullen har betalats. Om vägtullen inte betalas, ska uppgifterna raderas senast när fordringen har preskriberats. För uppgifter som har registrerats i vägtrafikregistret gäller, i stället för det som anges i andra stycket, bestämmelserna om gallring i vägtrafikdatalagen (2019:369) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. 18 § Personuppgifter som har erhållits enligt 17 § får endast behandlas för att identifiera ett fordon eller en ägare eller innehavare av ett fordon i syfte att ta upp eller driva in en vägtull. 19 § Transportstyrelsen ska senast den 19 april 2023 och därefter vart tredje år skicka en rapport till kommissionen om de sökningar som myndigheten har gjort i andra medlemsstaters fordonsregister i egenskap av svensk kontaktpunkt enligt 16 §. Rapporten ska innehålla uppgifter om 1. antal sökningar, 2. antal sökningar som inte har gett ett resultat, och 3. uppföljningen av obetalda vägtullar, baserad på andelen fall då information enligt 20 § lagen om elektroniska vägtullssystem har skickats. Vägtullsregistret 20 § Transportstyrelsen ska föra vägtullsregistret enligt 34 § första stycket lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem. 21 § Vägtullsregistret ska innehålla uppgifter om EETS- betalningsförmedlare som har registrerats enligt 5 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem och för varje vägtullsområde uppgifter om 1. avgiftsupptagare, 2. den teknik som används i vägtullssystemet, 3. tullkontextdata, dvs. den information som avgiftsupptagaren behöver för att bestämma den vägtull som ska betalas för att framföra ett fordon i vägtullsområdet och för att slutföra vägtullstransaktionen, 4. områdesdeklarationen, och 5. de EETS-betalningsförmedlare som avgiftsupptagaren har ingått avtal med om tillhandahållande av vägtullstjänster. Registret ska även innehålla uppgifter om det gemensamma kontaktställe som avses i 25 § lagen om elektroniska vägtullssystem, inklusive uppgifter om e-postadress och telefonnummer. 22 § En avgiftsupptagare på en enskild väg ska till Transportstyrelsen lämna de uppgifter om sitt vägtullsområde som enligt 21 § ska föras in i vägtullsregistret. En avgiftsupptagare ska underrätta Transportstyrelsen om sambandet mellan de parametrar som används för klassificering av fordon och avgiftsstrukturen i vägtullssystemet minst tre månader innan vägtullssytemet ska användas. Uppgifterna ska föras in i vägtullsregistret. 23 § Om en avgiftsupptagare vill använda nya parametrar för klassificering av fordon, ska avgiftsupptagaren underrätta Transportstyrelsen om detta minst sju månader innan de nya parametrarna börjar tillämpas. Transportstyrelsen ska ansvara för underrättelser enligt artikel 2.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/203 av den 28 november 2019 om klassificering av fordon, skyldigheter för användare av europeiska elektroniska vägtullar, krav på driftskompatibilitetskomponenter och minimikriterier för anmälda organs behörighet. 24 § Transportstyrelsen ska i slutet av varje kalenderår underrätta kommissionen om de uppgifter som finns i vägtullsregistret. Tillsyn 25 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 35 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem. 26 § En EETS-betalningsförmedlare ska varje år underrätta tillsyns-myndigheten om sin täckning av vägtullsområden. 27 § Tillsynsmyndigheten ska 1. minst en gång varje år kontrollera att en EETS- betalningsförmedlare uppfyller kraven för registrering enligt 5 § 1 och 4-6 lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem, 2. minst vartannat år granska en EETS-betalningsförmedlares globala riskhanteringsplan, 3. underrätta kommissionen om åtgärder enligt 38 § första stycket lagen om elektroniska vägtullssystem, och 4. underrätta kommissionen och övriga länder inom Europeiska unionen och EES om åtgärder enligt 38 § andra stycket lagen om elektroniska vägtullssystem. Bemyndiganden 28 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. kraven enligt 5 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem för registrering som EETS-betalningsförmedlare, 2. tekniska krav på ett elektroniskt vägtullssystem och den fordonsutrustning som ska användas i systemet, 3. avgifter för ärendehantering, registrering och tillsyn enligt lagen om elektroniska vägtullssystem och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen, och 4. verkställigheten av lagen om elektroniska vägtullssystem och denna förordning, dock inte i fall som avses i 29 §. 29 § Kommerskollegium får meddela föreskrifter om verkställigheten av 26 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem och 13-15 §§.