Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:764 · Visa register
Förordning (2022:764) med instruktion för Fondtorgsnämnden
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-06-02
Ikraft: 2022-06-20
Uppgifter 1 § I lagen (2022:759) om Fondtorgsnämnden finns bestämmelser om myndighetens uppgifter. Samverkan 2 § Myndigheten ska samverka med Finansinspektionen i frågor som rör tillsyn, granskning och utvärdering av - fondförvaltare som deltar i upphandlingar enligt lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg eller som myndigheten har ingått fondavtal med enligt den lagen, och - fonder som en fondförvaltare erbjuder i en upphandling enligt lagen om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg eller erbjuder på fondtorget för premiepensionen. Vid samverkan ska myndigheten lämna de uppgifter som Finansinspektionen behöver. Ledning 3 § Myndigheten leds av en nämnd. 4 § Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande. 5 § Regeringen utser vice ordförande i nämnden. Bisysslor 6 § Den som är ledamot i nämnden får inte utan tillstånd vara 1. ledamot eller suppleant i styrelsen för en fondförvaltare eller ett moderbolag till ett dotterföretag som är fondförvaltare, eller 2. anställd hos eller åta sig uppdrag för sådana företag som avses i 1. Tillstånd får endast lämnas om det finns särskilda skäl. Tillstånd meddelas av regeringen. Med moderbolag och dotterföretag avses detsamma som i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551). Med fondförvaltare avses detsamma som i 1 kap. 3 § 4 lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg. Organisation 7 § Pensionsmyndigheten upplåter lokaler och sköter administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Årlig redogörelse 8 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en samlad redogörelse till regeringen om - sin verksamhet under det senaste kalenderåret, - kostnaderna för verksamheten, och - inbetalda avgifter. Avgifter 9 § I 6-8 §§ lagen (2022:759) om Fondtorgsnämnden finns bestämmelser om att myndigheten ska ta ut avgifter av fondförvaltare och bestämma hur avgifterna ska beräknas. Sådana avgifter disponeras av myndigheten. Undantag från andra förordningar 10 § Bestämmelsen i 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) om över- och underskott ska inte tillämpas på myndigheten. 11 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.