Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:620 · Visa register
Förordning (2022:620) om finansiell information i brottsbekämpningen
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2022-05-25
Ikraft: 2022-07-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket och Tullverket är behöriga myndigheter enligt lagen (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen. 3 § Finansunderrättelseenheten och de behöriga myndigheterna enligt lagen (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen ska föra sådan statistik som avses i artikel 19.3 b och c i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF, i den ursprungliga lydelsen. Finansunderrättelseenheten ansvarar för samordning mellan de statistikförande myndigheterna och för överlämning enligt artikel 19.4 i direktiv (EU) 2019/1153 av sådan statistik som avses i artikel 19.3 b-d i samma direktiv.