Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:416 · Visa register
Järnvägsmarknadsförordning (2022:416)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2022-05-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:269
Ikraft: 2022-06-01 överg.best.
1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens innehåll 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till järnvägsmarknadslagen (2022:365). I förordningen finns därutöver särskilda bestämmelser om nedläggning, upphörande av underhåll, upplåtelse och överlåtelse av en del av det järnvägsnät eller de andra järnvägsspåranläggningar som ägs och förvaltas av staten. 2 § Bestämmelserna i förordningen avser - inledande bestämmelser (1 kap.), - licens (2 kap.), - krav för att säkerställa infrastrukturförvaltares oberoende (3 kap.), - krav för att säkerställa infrastrukturförvaltares oberoende i vertikalt integrerade företag (4 kap.), - infrastrukturkapacitet, avgifter, tjänster m.m. (5 kap.), - särskilda bestämmelser för Trafikverket som infrastrukturförvaltare för det statliga järnvägsnätet m.m. (6 kap.), - övriga bestämmelser (7 kap.). 3 § För ett järnvägsföretag ska 2-4 kap. tillämpas endast om företaget i egenskap av järnvägsföretag har som huvudsaklig verksamhet, eller som en av flera huvudsakliga verksamheter, att tillhandahålla gods- eller persontrafik eller dragkraft för sådan trafik. 4 § Förordningen är meddelad med stöd av - 1 kap. 12 och 13 §§ järnvägsmarknadslagen (2022:365) i fråga om 1 kap. 7 och 8 §§, - 2 kap. 6 § i samma lag i fråga om 2 kap. 12-15 §§, - 3 kap. 6 § i samma lag i fråga om 5 kap. 9 § 1, - 4 kap. 10 § i samma lag i fråga om 3 kap. 1-6 §§, - 5 kap. 11 § i samma lag i fråga om 4 kap.1-5 §§, - 6 kap. 4 § i samma lag i fråga om 5 kap. 8 §, - 7 kap. 31 § i samma lag i fråga om 5 kap. 1-4 och 7 §§ och 9 § 2-4, - 8 kap. 11 § i samma lag i fråga om 5 kap. 9 § 5 och 6, - 9 kap. 8 och 9 §§ i samma lag i fråga om 5 kap. 9 § 7-9 §§, - 10 kap. 10 § i samma lag i fråga om 7 kap. 7 §, - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 1 kap. 5 § andra stycket och 6 kap. 13 §, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Tillsynsmyndighet 5 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt järnvägsmarknadslagen (2022:365). Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av järnvägsmarknadslagen och 1-5 och 7 kap. i denna förordning. Ord och uttryck 6 § De ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i järnvägsmarknadslagen (2022:365). Därutöver betyder ERA: Europeiska unionens järnvägsbyrå, regional kollektivtrafikmyndighet: den som är regional kollektivtrafikmyndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Bemyndiganden 7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldigheter för infrastrukturförvaltare att föra register över sin järnvägsinfrastruktur och andra liknande anläggningar och anordningar. 8 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn, registrering och ärendehandläggning enligt 1. järnvägsmarknadslagen (2022:365), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen, och 2. sådana direkt tillämpliga EU-rättsakter som har utfärdats med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde och av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik. Avgifter för kulturhistorisk verksamhet på järnväg som bedrivs i begränsad omfattning och utan vinstsyfte får bestämmas upp till full kostnadstäckning. 2 kap. Licens Tidsfrist för prövning av en ansökan om licens 1 § Transportstyrelsen ska på ansökan fatta ett beslut om licens enligt 2 kap. 2 § järnvägsmarknadslagen (2022:365) senast tre månader efter det att en fullständig ansökan har getts in till Transportstyrelsen. Offentliggörande av en beskrivning av förfarandet för att beviljas en licens 2 § Transportstyrelsen ska på sin webbplats offentliggöra en beskrivning av förfarandet för att beviljas en licens. Transportstyrelsen ska informera Europeiska kommissionen om var beskrivningen finns tillgänglig. Underrättelser om licens 3 § När Transportstyrelsen har utfärdat, ändrat eller återkallat en licens ska Transportstyrelsen omedelbart underrätta ERA om detta. 4 § Om Transportstyrelsen konstaterar att ett järnvägsföretag som har beviljats en licens i ett annat land inom EES eller i Schweiz inte uppfyller uppställda krav, ska Transportstyrelsen genast underrätta tillståndsmyndigheten i det land som har beviljat licensen. Krav för att beviljas en licens Kravet på yrkeskunnande 5 § Kravet på yrkeskunnande i 2 kap. 2 § första stycket 2 järnvägsmarknadslagen (2022:365) ska anses uppfyllt av den som förfogar över en ledningsorganisation som har den kunskap och erfarenhet som krävs för att utöva en säker och pålitlig operativ kontroll över den typ av verksamhet som ansökan gäller. Kravet på ekonomisk förmåga 6 § Kravet på ekonomisk förmåga i 2 kap. 2 § första stycket 2 järnvägsmarknadslagen (2022:365) ska anses uppfyllt av den som kan visa att denne enligt realistiska antaganden kan uppfylla sina ekonomiska skyldigheter under 12 månader från det att en fullständig ansökan om licens har getts in till Transportstyrelsen. 7 § Den som ansöker om en licens enligt 2 kap. 2 § järnvägsmarknadslagen (2022:365) ska i ansökan lämna uppgifter om sin ekonomiska förmåga. Uppgifter ska lämnas om åtminstone 1. tillgängliga medel, inklusive beviljade checkräkningskrediter och lån, 2. medel och tillgångar som kan användas som säkerhet, 3. rörelsekapital, 4. fasta och rörliga kostnader, inklusive inköpskostnader eller förskottsbetalningar för fordon och annan rullande materiel, mark, byggnader och anläggningar, och 5. skatter och sociala avgifter. 8 § Transportstyrelsen ska kontrollera den ekonomiska förmågan enligt 6 § genom en granskning av årsredovisningen eller, i de fall en årsredovisning inte finns, årets balansräkning. 9 § Kravet på ekonomisk förmåga enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 järnvägsmarknadslagen (2022:365) ska inte anses uppfyllt av den som har betydande skulder för skatter och sociala avgifter. 10 § Transportstyrelsen får, för att kunna kontrollera den ekonomiska förmågan enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 järnvägsmarknadslagen (2022:365), begära att den sökande lämnar en revisionsberättelse eller andra handlingar som innehåller de uppgifter som avses i 7 § och som har upprättats av en bank, en bokföringsbyrå eller en auktoriserad revisor. Kravet på gott anseende 11 § Kravet på gott anseende enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 järnvägsmarknadslagen (2022:365) ska inte anses uppfyllt av den som är försatt i konkurs. Det ska inte heller anses uppfyllt om någon som ingår i företagets ledning är försatt i konkurs eller har dömts för 1. allvarliga brott, inklusive ekonomiska brott, 2. allvarliga överträdelser av lagstiftning som gäller transporter, eller 3. allvarlig eller upprepad underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt sociallagstiftning, arbetsrättslig lagstiftning eller arbetsmiljölagstiftning eller, när det gäller företag som avser att bedriva gränsöverskridande godstransporter, tullagstiftning. Tillfällig licens 12 § Om Transportstyrelsen har återkallat en licens med stöd av 2 kap. 4 § järnvägsmarknadslagen (2022:365) på grund av att järnvägsföretaget inte har uppfyllt kravet på ekonomisk förmåga, får en tillfällig licens utfärdas under den tid som järnvägsföretaget omorganiseras. Detta gäller dock endast om Transportstyrelsen bedömer att säkerheten inte äventyras. En tillfällig licens får vara giltig i högst sex månader från den dag då den beviljades. Förnyad prövning av licens 13 § Om ett järnvägsföretag inte har bedrivit sin verksamhet under sex månader eller inte har påbörjat verksamheten inom sex månader efter det att licensen beviljades, får Transportstyrelsen besluta att järnvägsföretaget ska ansöka om förnyad prövning av licensen eller att licensen tillfälligt ska återkallas. Transportstyrelsen får på begäran av järnvägsföretaget besluta att tidsfristen för påbörjande av verksamheten ska förlängas. Transportstyrelsen ska vid bedömningen särskilt beakta om de transporttjänster som järnvägsföretaget avser att bedriva kräver längre tid än sex månader för att kunna påbörjas. Förändring av ett järnvägsföretags ägarförhållanden m.m. 14 § Om ett järnvägsföretag byter ägare eller slås samman med ett annat företag, får Transportstyrelsen besluta att järnvägsföretaget ska ansöka om förnyad prövning av licensen. Järnvägsföretaget får dock fortsätta att bedriva verksamheten medan den förnyade prövningen pågår, om inte Transportstyrelsen på grund av säkerhetsskäl beslutar något annat. Bemyndiganden 15 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om 1. omprövning av licenser, 2. tillfälliga licenser, och 3. tillfällig indragning av licenser. 3 kap. Krav för att säkerställa infrastrukturförvaltares oberoende Särskilt om krav på opartiskhet vid trafikledning och planering av underhåll 1 § En infrastrukturförvaltare som ger ett järnvägsföretag tillgång till ytterligare information om trafikledningsprocessen än vad som framgår av 5 kap. 1 § första stycket är skyldig att göra det på ett opartiskt och icke-diskriminerande sätt i förhållande till övriga järnvägsföretag och andra som ansöker om infrastrukturkapacitet. 2 § En infrastrukturförvaltare ska vid den långsiktiga planeringen av mer omfattande underhåll eller modernisering av järnvägsinfrastrukturen samråda med berörda järnvägsföretag och andra som ansöker om infrastrukturkapacitet. Infrastrukturförvaltaren ska så långt det är möjligt ta hänsyn till de synpunkter som framförs i sådana samråd. Uppdrag åt någon annan att sköta infrastrukturförvaltarens uppgifter 3 § En infrastrukturförvaltare som uppdrar åt någon annan att utföra drift, underhåll eller modernisering av järnvägsinfrastrukturen ska se till att ändå bära det yttersta ansvaret för verksamheten. Infrastrukturförvaltaren ska behålla sin rätt att kontrollera hur uppdraget utförs. 4 § Infrastrukturförvaltaren ska se till att den som av infrastrukturförvaltaren har uppdragits att utföra väsentliga uppgifter uppfyller kraven i fråga om sådana uppgifter i 4 och 5 kap. järnvägsmarknadslagen (2022:365). Infrastrukturförvaltares finansiering av verksamheten 5 § I en infrastrukturförvaltares finansiering av den egna verksamheten enligt 4 kap. 8 § järnvägsmarknadslagen (2022:365) ska det ingå avbetalning på egna lån och utdelning av vinst till ägare. Bemyndigande 6 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om krav för att säkerställa infrastrukturförvaltares oberoende. 4 kap. Krav för att säkerställa infrastrukturförvaltares oberoende i vertikalt integrerade företag Särskilda krav på oberoende i fråga om väsentliga uppgifter 1 § Om ett informationssystem delas av olika enheter i ett vertikalt integrerat företag, ska infrastrukturförvaltaren säkerställa att endast behörig personal hos förvaltaren ges tillgång till känslig information om väsentliga uppgifter. 2 § En infrastrukturförvaltare i ett vertikalt integrerat företag får inte låta andra enheter inom företaget ha ett avgörande inflytande över vilka befattningshavare som tilldelas eller fråntas ansvar för väsentliga uppgifter hos förvaltaren. Finansiella krav 3 § En infrastrukturförvaltare i ett vertikalt integrerat företag ska betala av sina skulder separat från andra enheter i företaget. Slutbetalningen av skulden får dock göras via en annan enhet i företaget. 4 § En infrastrukturförvaltare i ett vertikalt integrerat företag ska för varje räkenskapsår bevara detaljerade uppgifter om alla kommersiella och finansiella förbindelser med andra enheter i det vertikalt integrerade företaget till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Bemyndiganden 5 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om 1. krav för att säkerställa infrastrukturförvaltares oberoende i ett vertikalt integrerat företag, 2. överlåtelse av infrastrukturförvaltares uppgifter till en annan enhet i samma vertikalt integrerade företag, och 3. gemensamma informationssystem och hur känslig information ska hanteras i vertikalt integrerade företag. 5 kap. Infrastrukturkapacitet, avgifter, tjänster m.m. Åtgärder vid störningar i trafiken 1 § En infrastrukturförvaltare ska vid störningar i järnvägstrafiken så snart som möjligt ge berörda järnvägsföretag tillgång till all tillgänglig relevant information om störningen. Om en störning i järnvägstrafiken kan få påverkan på internationell trafik, ska infrastrukturförvaltaren informera andra berörda infrastrukturförvaltare. Infrastrukturförvaltarna ska samarbeta för att återställa trafiken till normala förhållanden. 2 § En beredskapsplan enligt 7 kap. 21 § första stycket järnvägsmarknadslagen (2022:365) ska innehålla en förteckning över de myndigheter och andra aktörer som ska informeras i händelse av en allvarlig olycka eller en allvarlig störning i järnvägstrafiken. 3 § En infrastrukturförvaltare ska så snart som möjligt informera berörda parter om att infrastrukturkapacitet inte finns att tillgå till följd av ett oplanerat banarbete som beror på en sådan störning i järnvägstrafiken som avses i 7 kap. 21 § järnvägsmarknadslagen (2022:365). 4 § Ett järnvägsföretag ska ha en beredskapsplan för att vid avbrott i trafiken kunna ge sina passagerare sådan assistans som avses i artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/782 av den 29 april 2021 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Ett järnvägsföretag ska, om det bedöms lämpligt och i den utsträckning det bedöms möjligt med hänsyn till behovet av att skydda känslig information, samordna sin beredskapsplan med andra järnvägsföretags beredskapsplaner. Förordning (2023:269). Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter 5 § Den verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter som avses i 7 kap. 28 § järnvägsmarknadslagen (2022:365) ska utformas i enlighet med de grundprinciper som framgår av bilaga VI punkt 2 a, b och d-h till direktiv 2012/34/EU, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2016/2370. 6 § En infrastrukturförvaltare ska registrera och rapportera avvikelser från sådant utnyttjande av infrastrukturen enligt 7 kap. 7 § järnvägsmarknadslagen (2022:00) som är fastställt i tågplan och trafikeringsavtal, i enlighet med en kodstruktur som motsvarar bilaga VI punkt 2 c i direktiv 2012/34/EU, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2016/2370. Samordning vid intressekonflikter i kapacitetstilldelningen 7 § Vid samråd och samordning av ansökningar i kapacitetstilldelningen enligt 7 kap. 12 § tredje stycket och 13 §§ järnvägsmarknadslagen (2022:365) ska infrastrukturförvaltaren se till att de sökande kostnadsfritt inom rimlig tid skriftligen får tillgång till åtminstone 1. uppgifter om tåglägen som har begärts av andra sökande på samma linjer, 2. uppgifter om föreslagna tåglägen som har tilldelats andra sökande på samma linjer, 3. föreslagna alternativa tåglägen för den sökande, och 4. fullständig information om de kriterier som används i kapacitetstilldelningsförfarandet. Om uppgifterna enligt första stycket 1-4 framgår av beskrivningen av järnvägsnätet enligt 7 kap. 8 § järnvägsmarknadslagen eller av förslaget till tågplan enligt 7 kap. 12 § första stycket i samma lag, behöver inte infrastrukturförvaltaren upprätta något särskilt dokument. 8 § Endast det järnvägsföretag som Arlandabanan Infrastructure AB har godkänt har rätt att ta upp och lämna av passagerare som reser till eller från Arlanda flygplats på linjen mellan Stockholms centralstation och Arlanda flygplats. Godkännandet får lämnas endast efter regeringens medgivande. Ett godkännande behövs inte för den som utför annan trafik om det företag som enligt första stycket har trafikeringsrätten gett sitt samtycke till trafiken. Bemyndiganden 9 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om 1. redovisning och bokföring enligt 3 kap. 1 och 2 §§ järnvägsmarknadslagen (2022:365), 2. kapacitetstilldelning, 3. beskrivning av järnvägsnät, 4. beredskapsplaner, 5. avgiftssamarbete enligt 8 kap. 2 § järnvägsmarknadslagen, 6. analyser av marknadssegment enligt 8 kap. 6 § i samma lag och krav på offentliggörande av sådana analyser, 7. tillhandahållande, redovisning och bokföring av tjänster enligt 9 kap. i samma lag, 8. skyldigheter för tjänsteleverantörer att tillhandahålla information om sina tillträdesvillkor och avgifter, och 9. i vilken utsträckning genomförandeakter om tillträde till tjänster i enlighet med artikel 13.9 i direktiv 2012/34/EU ska tillämpas på andra än järnvägsföretag som ansöker om tillträde till en tjänst. 6 kap. Särskilda bestämmelser för Trafikverket som infrastrukturförvaltare för det statliga järnvägsnätet m.m. Avgifter 1 § Trafikverket får ta ut avgifter enligt 8 kap. och 9 kap. 6 § järnvägsmarknadslagen (2022:365). Förordning (2022:1423). Incitament att sänka kostnaderna för att tillhandahålla infrastruktur 2 § Trafikverket ska genom en effektiv förvaltning av infrastrukturen, och utan att göra avkall på säkerhet och kvalitet på infrastrukturtjänsten, verka för att sänka sina kostnader för att tillhandahålla infrastruktur och till följd av detta sänka nivån på tillträdesavgifter. Trafikverkets ansvar för inrättande av en samordningsmekanism 3 § Trafikverket ska inrätta och upprätthålla en mekanism för att säkerställa samordningen mellan Trafikverket och berörda järnvägsföretag och andra som ansöker om infrastrukturkapacitet. Om det är lämpligt ska företrädare för användare av järnvägstjänster för godstransport och persontrafik på järnväg samt nationella, lokala eller regionala myndigheter inbjudas att delta. Transportstyrelsen får delta som observatör. Samordningen ska omfatta åtminstone 1. de sökandes behov när det gäller underhåll och utveckling av infrastrukturkapaciteten, 2. innehållet i och genomförandet av beskrivningen av järnvägsnätet enligt 7 kap. 8 § järnvägsmarknadslagen (2022:365), 3. intermodalitets- och driftskompatibilitetsfrågor, och 4. övriga frågor som rör villkoren för tillträde till och användningen av infrastrukturen samt kvaliteten på Trafikverkets tjänster. Trafikverket ska efter det att berörda parter har getts tillfälle att yttra sig utarbeta och offentliggöra riktlinjer för samordningen. Samordningen ska ske minst en gång per år. Trafikverket ska på sin webbplats offentliggöra en översikt över verksamhet som genomförs med anledning av samordningen. Om samråd erbjuds berörda parter i de frågor som anges i andra stycket enligt andra bestämmelser i järnvägsmarknadslagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, behöver inget särskilt samråd i sådana frågor genomföras enligt denna paragraf. Trafikverkets deltagande i det europeiska nätverket för infrastrukturförvaltare 4 § I syfte att underlätta tillhandahållandet av en effektiv och ändamålsenlig järnvägstrafik inom unionen ska Trafikverket delta och samarbeta i ett nätverk som håller regelbundna möten för att 1. utveckla unionens järnvägsinfrastruktur, 2. främja ett snabbt och effektivt genomförande av det gemensamma europeiska järnvägsområdet, 3. utbyta bästa praxis, 4. övervaka och jämföra prestandan på järnvägsnätet, 5. bidra till Europeiska kommissionens marknadsövervakningsverksamhet, 6. hantera gränsöverskridande flaskhalsar, och 7. diskutera tillämpningen av artiklarna 37 och 40 i direktiv 2012/34/EU. Vid tillämpningen av första stycket 4 ska Trafikverket bidra till att nätverket identifierar gemensamma principer och metoder för enhetlig övervakning och jämförelse av prestandan. Skyldighet att lämna uppgifter till Trafikverket 5 § Den som bedriver verksamhet som omfattas av järnvägsmarknadslagen (2022:365) ska till Trafikverket lämna sådana uppgifter som behövs för förvaltningen och utvecklingen av det statliga järnvägsnätet enligt 10 kap. 4 § i samma lag. Nedläggning, upphörande av underhåll, upplåtelse m.m. av delar av järnvägsnät eller andra järnvägsspåranläggningar som ägs och förvaltas av staten Överföring 6 § Trafikverket får besluta att en järnvägsspåranläggning eller en del av den ska förvaltas av staten genom Trafikverket, om ägaren till anläggningen begär det. Innan Trafikverket beslutar om sådan förvaltning, ska verket ge berörda länsstyrelser, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra spårinnehavare som berörs tillfälle att yttra sig. Upphörande av underhåll 7 § Trafikverket får besluta att upphöra med underhåll av en del av det järnvägsnät eller av en annan järnvägsspåranläggning som ägs och förvaltas av staten, om trafiken på denna del av nätet eller anläggningen är av endast obetydlig omfattning. Innan Trafikverket beslutar om att underhållet ska upphöra ska verket höra Försvarsmakten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter, berörda länsstyrelser, regioner, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och järnvägsföretag samt andra som är berörda. 8 § Trafikverket får besluta att återuppta underhållet av en del av det järnvägsnät eller av en annan järnvägsspåranläggning som ägs och förvaltas av staten, om det kan antas att trafik i tillräcklig omfattning kommer att drivas på denna del av nätet eller anläggningen. När Trafikverket har beslutat att underhållet ska återupptas ska verket underrätta dem som anges i 7 § andra stycket om återupptagandet. Nedläggning 9 § Trafikverket får besluta att en del av det järnvägsnät eller en annan järnvägsspåranläggning som ägs och förvaltas av staten och som inte underhålls ska läggas ner. Ett beslut om nedläggning får fattas först tre år efter beslutet om att Trafikverkets underhåll ska upphöra. Innan Trafikverket beslutar om nedläggning ska verket ge dem som anges i 7 § andra stycket tillfälle att yttra sig. 10 § Trafikverket får besluta att en del av det järnvägsnät eller en annan järnvägsspåranläggning som ägs och förvaltas av staten ska läggas ner och ersättas på annan plats i eller i anslutning till det statliga järnvägsnätet, under förutsättning att den alternativa lokaliseringen medför att motsvarande funktioner upprätthålls. I sådana fall gäller inte 7-9 §§. Innan Trafikverket beslutar enligt första stycket ska verket ge dem som anges i 7 § andra stycket tillfälle att yttra sig. Upplåtelse 11 § Trafikverket får med nyttjanderätt upplåta en del av det järnvägsnät eller en annan järnvägsspåranläggning som ägs och förvaltas av staten. Inför en upplåtelse ska Trafikverket, utöver det som framgår av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., höra dem som anges i 7 § andra stycket. En upplåtelse får ske endast om nyttjanderättshavaren övertar ansvaret för underhållet av den upplåtna delen och för de investeringar som behövs för nyttjandet samt övertar ansvaret som infrastrukturförvaltare enligt järnvägstrafiklagen (2018:181). För att utföra uppgifter som infrastrukturförvaltare krävs säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 6 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367). Överlåtelse 12 § En sådan del av det järnvägsnät eller en annan järnvägsspåranläggning som ägs och förvaltas av staten och som Trafikverket har beslutat att lägga ner enligt 9 eller 10 § får överlåtas. För överlåtelse av fast egendom gäller förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. Bemyndigande 13 § Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 3-12 §§. 7 kap. Övriga bestämmelser Särskilda uppgifter för Transportstyrelsen i egenskap av regleringsorgan Marknadsövervakning 1 § Transportstyrelsen ska utöver sin tillsyn enligt järnvägsmarknadslagen (2022:365) övervaka att marknaderna för järnvägstjänster, inklusive marknaderna för järnvägstransporter, fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv. Transportstyrelsen ska regelbundet, åtminstone vartannat år, inhämta information från företrädare för användare av tjänster för godstransport och persontrafik om deras syn på hur järnvägsmarknaden fungerar. Särskilda krav för att säkerställa oberoende 2 § Myndighetschefen vid Transportstyrelsen är den befattningshavare som avses i 10 kap. 5 och 6 §§ järnvägsmarknadslagen (2022:365). Offentliggörande av beslut 3 § Transportstyrelsen ska på sin webbplats offentliggöra de beslut som styrelsen i egenskap av regleringsorgan fattar med stöd av järnvägsmarknadslagen (2022:365), föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller sådana direkt tillämpliga EU-rättsakter som avses i 10 kap. 1 § andra stycket i samma lag. Samarbete med övriga regleringsorgan 4 § Transportstyrelsen ska samarbeta nära med övriga regleringsorgan inom EES och i Schweiz och utbyta information om arbetet och om principer och rutiner för beslut, framför allt i fråga om att tolka införlivad unionslagstiftning. 5 § Om Transportstyrelsens tillsyn eller prövning av en tvist enligt 10 kap. 8 § järnvägsmarknadslagen (2022:365) omfattar trafik som också kräver beslut av ett annat regleringsorgan inom EES eller i Schweiz, ska Transportstyrelsen samarbeta med det andra regleringsorganet för att nå en lösning i frågan innan beslut fattas. Informationsutbyte om tåglägen för internationell trafik 6 § Transportstyrelsen ska på begäran av ett regleringsorgan inom EES eller i Schweiz lämna sådana uppgifter om tåglägen för internationell trafik som det regleringsorganet behöver för sin tillsyn. Bemyndigande 7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om prövning av tvister enligt 10 kap. 8 § järnvägsmarknadslagen (2022:365). Överklagande 8 § Trafikverkets beslut i frågor som avses i 6 kap. 9 och 10 §§ får överklagas till regeringen. Andra beslut av Trafikverket enligt denna förordning och järnvägsmarknadslagen (2022:365) får inte överklagas. I 11 kap. 1 § järnvägsmarknadslagen finns bestämmelser om överklagande av Transportstyrelsens beslut. Övergångsbestämmelser 2022:416 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för prövning av mål eller ärenden som har inletts före ikraftträdandet.