Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:41 · Visa register
Förordning (2022:41) om ersättning till en länsstyrelse för arbete med ett omfattande infrastrukturobjekt
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TP
Utfärdad: 2022-01-20
Ikraft: 2022-03-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ersättning till en länsstyrelse för kostnader för länsstyrelsens arbete med ett sådant infrastrukturobjekt som avses i 2 § 8 förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur och som regeringen har fastställt en rätt till ersättning för. 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Ersättningen 3 § Ersättningen ska avse sådana kostnader för en länsstyrelses arbete med ett infrastrukturobjekt som föranleds av en tillämpning av 2-4 kap. och 5 kap. 3-5 §§ miljöbalken. Kostnaderna ska ha uppstått innan byggande och anläggning av infrastrukturobjektet har avslutats. Om regeringen med stöd av andra bestämmelser redan har beslutat om ersättning till en länsstyrelse för sådana kostnader som avses i första stycket, ska ersättning enligt denna förordning inte betalas. 4 § Ersättning enligt 3 § ska betalas som en timersättning. Vid beräkning av timersättningen ska bestämmelserna i 7 kap. 12 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tillämpas. 5 § Ersättning enligt 3 § får totalt uppgå till högst 0,1 procent av infrastrukturobjektets beräknade totalkostnad, inklusive eventuell medfinansiering, i en nationell plan för transportinfrastruktur. Totalkostnaden ska avse den prisnivå som anges i den nationella planen. Ansökan och beslut 6 § Trafikverket prövar frågor om ersättning enligt denna förordning. Trafikverket betalar också ut ersättningen. 7 § En ansökan om ersättning får avse endast ett infrastrukturobjekt. Ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast inom den tid som verket beslutar. 8 § Den länsstyrelse som ansöker om ersättning ska på begäran av Trafikverket inom den tid som verket bestämmer lämna de uppgifter som behövs för prövningen. 9 § Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. 10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.