Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:266 · Visa register
Förordning (2022:266) om stöd med anledning av brexit
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2022-04-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:576
Ikraft: 2022-05-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om sådant stöd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1755 av den 6 oktober 2021 om inrättande av brexitjusteringsreserven. Stödet lämnas av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i mån av tillgång på medel. 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Statligt stöd till företag 3 § Stöd får lämnas till företag för konsult- och rådgivningstjänster som syftar till att hantera den situation som uppstått genom att Förenade konungariket lämnat Europeiska unionen. Sådana tjänster kan avse förändrade handelsprocedurer, ändrade regelverk och andra förutsättningar såsom produktgodkännande och etableringskrav. Stöd får också lämnas till företag för direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Förenade konungariket, om godkännandet eller märkningen beror på det landets utträde ur Europeiska unionen. Stöd får även lämnas till företag för kostnader för deltagande i mässor och liknande som syftar till att etablera eller utöka handel på marknader där företaget inte eller i begränsad omfattning är verksamt sedan tidigare, om åtgärderna beror på att handel med Förenade konungariket upphört eller påtagligt har försvårats av det landets utträde ur Europeiska unionen. 4 § Stödet får endast avse perioden den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023. 5 § Stöd enligt 3 § ska lämnas i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Stöd till investeringar i hamninfrastruktur 6 § Stöd får lämnas till företag för investeringar i hamninfrastruktur till den del infrastrukturen är nödvändig för verksamhet som faller under statens ansvar i dess myndighetsutövning och beror på att Förenade konungariket lämnat Europeiska unionen. Övriga förutsättningar för stöd 7 § Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till någon som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Prövning av stödärenden Ansökan om stöd 8 § Svenska ESF-rådet prövar frågor om stöd enligt 3 och 6 §§. Svenska ESF-rådet ska i fråga om stöd enligt 3 § lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Svenska ESF-rådet ska även utföra den uppgift som en medlemsstat ska utföra enligt artikel 6.4 i samma förordning. 9 § En ansökan om stöd enligt 3 eller 6 § ska vara skriftlig och ges in till Svenska ESF-rådet. Ansökan ska innehålla 1. företagets namn, organisationsnummer, kontaktuppgifter och post- eller bankgironummer, 2. en redogörelse för allt annat stöd som företaget ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan omfattar, och 3. en detaljerad redogörelse för på vilket sätt företagets kostnader har påverkats av att Förenade konungariket lämnat Europeiska unionen. En ansökan om stöd ska också innehålla de övriga uppgifter som krävs för att Svenska ESF-rådet ska kunna pröva ansökan. 10 § Ett beslut om stöd enligt 3 eller 6 § får förenas med de villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses. Utbetalning av stöd 11 § Stöd enligt 3 och 6 §§ betalas ut av Svenska ESF-rådet. 12 § En ansökan om utbetalning ska ges in till Svenska ESF- rådet. Till ansökan om utbetalning ska stödmottagaren, i enlighet med beslutet om stöd, bifoga specificerade skriftliga underlag om kostnaderna för den stödberättigande åtgärd som beslutet om stöd avser. 13 § Svenska ESF-rådet får besluta att ett stöd enligt 3 eller 6 § inte ska betalas ut om 1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet getts felaktigt eller med ett för högt belopp, 2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta, eller 4. villkoren för stödet inte följs. Återbetalning av stöd 14 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig om någon av grunderna i 13 § är uppfyllda. På det belopp som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas. Uppföljning och utvärdering 15 § Svenska ESF-rådet ansvarar för uppföljning och utvärdering av stöd enligt 3 och 6 §§. En stödmottagare ska på Svenska ESF-rådets begäran lämna de uppgifter som behövs för att kontrollera att stödvillkoren uppfylls och för att följa upp och utvärdera stödet. Skyldigheten för stödmottagare att lämna uppgifter gäller även gentemot Ekonomistyrningsverket, Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten. Stöd till statliga myndigheter och andra aktörer som inte är företag Förutsättningar för stöd 16 § Stöd får lämnas till statliga myndigheter för kostnader som orsakas av Förenade konungarikets utträde ur Europeiska unionen. 16 a Stöd får även lämnas till andra aktörer som inte är företag för kostnader för kunskapsspridning om hur företag kan övervinna svårigheter relaterade till Förenade konungarikets utträde ur Europeiska unionen. Stödet får endast lämnas om den verksamhet som stödet avser hålls åtskild från ekonomisk verksamhet som aktören bedriver. Förordning (2023:576). 17 § Stöd får lämnas för perioden den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023. Prövning av stödärenden 18 § Svenska ESF-rådet prövar frågor om stöd enligt 16 §. 19 § En ansökan om stöd enligt 16 eller 16 a § ska vara skriftlig och ges in till Svenska ESF-rådet. Ansökan ska innehålla en beskrivning av på vilket sätt Förenade konungarikets utträde ur Europeiska unionen har orsakat ökade kostnader för sökanden och de övriga uppgifter som Svenska ESF-rådet bestämmer. Förordning (2023:576). Utbetalning av stöd 20 § Stöd enligt 16 och 16 a §§ betalas ut av Svenska ESF- rådet. Förordning (2023:576). 21 § En ansökan om utbetalning ska ges in till Svenska ESF- rådet och innehålla de uppgifter som rådet bestämmer. 22 § Svenska ESF-rådet får besluta att ett stöd enligt 16 eller 16 a § inte ska betalas ut om 1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet getts felaktigt eller med ett för högt belopp, 2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta, eller 4. villkoren för stödet inte följs. Förordning (2023:576). Återbetalning av stöd 23 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig om någon av grunderna i 22 § är uppfyllda. På det belopp som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas. Förordning (2023:576). Bemyndigande 24 § Svenska ESF-rådet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 25 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att inte betala ut stöd enligt 13 och 22 §§ får dock inte överklagas. Trots första stycket får beslut enligt denna förordning inte överklagas om stödmottagaren är en statlig myndighet. Förordning (2023:576).