Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:257 · Visa register
Förordning (2022:257) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet JÄM
Utfärdad: 2022-04-07
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer som bedriver verksamhet med huvudsakligt ändamål att arbeta förebyggande eller motverkande eller att stödja eller förbättra situationen för brottsoffer, inom ett eller flera av följande områden: 1. mäns våld mot kvinnor, 2. våld i nära relationer, 3. sexuellt våld, 4. hedersrelaterat våld och förtryck, 5. prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Syftet med bidraget är att stärka det civila samhällets möjligheter att, genom sådan verksamhet som avses i 1 §, bidra till att förbättra levnadsvillkoren för dem som har utsatts eller riskerar att utsättas för våld. 3 § Socialstyrelsen prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. 4 § Bidrag lämnas i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Förutsättningar för bidrag 5 § Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som 1. är en juridisk person som bedriver och under minst två år har bedrivit en sådan verksamhet som avses i 1 §, 2. bedriver verksamhet som är lokalt förankrad (lokal organisation), bedriver riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisation) eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse), 3. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd, 4. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, 5. styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har fastställt en plan för den verksamhet som bidrag söks för där det beskrivs vilka aktiviteter som planeras och hur arbetet kommer att följas upp, och 6. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser. För bidrag som lämnas i form av organisationsbidrag gäller inte första stycket 5. 6 § Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte uppfyller villkoren i 5 § första stycket 3. Stiftelsen får inte vara statlig eller kommunal och ska vara öppen för insyn. Bidrag till en stiftelse lämnas enligt de särskilda villkor för verksamhetsbidrag som anges i 11 §. 7 § Bidrag får lämnas för vissa kostnader för administration av den verksamhet som bidrag lämnas för och kostnader som kravet på revisors granskning av bidragsanvändningen medför. Bidrag får inte användas för verksamhet som bedrivs på uppdrag av en kommun eller en region eller för ekonomisk verksamhet som bedrivs av den egna organisationen. 8 § Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Särskilda villkor för organisationsbidrag 9 § Organisationsbidrag lämnas till lokala organisationer för deras ordinarie verksamhet. Särskilda villkor för verksamhetsbidrag 10 § Verksamhetsbidrag lämnas till riksorganisationer för insatser som stöder organisationernas lokala, regionala eller samordnande arbete. Verksamhetsbidrag lämnas också till riksorganisationer och organisationer som bedriver verksamhet av riksintresse för att främja nationella insatser som stöder förutsättningarna för sådan verksamhet som avses i 1 §. 11 § Verksamhetsbidrag lämnas till lokala organisationer för 1. stödinsatser till enskilda i form av samtalsstöd, rådgivning, information och praktiskt stöd i kontakter med myndigheter, 2. kompetensutveckling, 3. utveckling av kvalitetsarbete och rutiner, 4. dokumentation och uppföljning, och 5. information om verksamheten. Ansökan 12 § En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. 13 § En ansökan om bidrag ska innehålla 1. den sökande organisationens stadgar eller stiftelseförordnande, 2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda sökanden, 3. uppgift om vilket eller vilka kalenderår som ansökan avser, 4. verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för det senaste hela räkenskapsåret, 5. uppgifter om hur den verksamhet som bidrag söks för ska bedrivas, 6. för verksamhetsbidrag, uppgifter om vilka aktiviteter som ansökan avser, vad som är målet med aktiviteterna, hur den sökande ska följa upp de resultat som har uppnåtts och hur de förväntade resultaten förhåller sig till syftet med bidraget, 7. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser, 8. uppgifter om andra sökta eller beviljade bidrag av liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp, och 9. övrig information som behövs för prövning av ansökan. 14 § Om sökanden inte lämnar in de handlingar eller uppgifter som följer av 13 §, ska Socialstyrelsen ge sökanden möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Fördelningen av bidraget 15 § Vid fördelningen av bidrag ska organisationsbidrag motsvara en tredjedel av tillgängliga medel och fördelas med ett fast belopp som är lika stort för samtliga sökande som beviljas bidrag. 16 § Socialstyrelsen får, utifrån tillgängliga medel, prioritera mellan inkomna ansökningar som avser verksamhetsbidrag och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 § och övriga förutsättningar för bidrag enligt denna förordning. Innan Socialstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag enligt 11 § ska myndigheten inhämta synpunkter från länsstyrelsen. 17 § Om den som ansöker om bidrag har lämnat en sådan redovisning som avses i 21 § för tidigare beviljade bidrag, ska det som framgår av den redovisningen beaktas när ansökan bedöms. 18 § En ansökan får avslås om sökanden har fått annat statsbidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser. Med statsbidrag jämställs bidrag som lämnas enligt förordningen (1994:426) om brottsofferfond. Beslut och utbetalning 19 § I ett beslut om bidrag ska det anges för vilket eller vilka kalenderår bidraget beviljas och vilka villkor som ska gälla för bidraget. För verksamhetsbidrag ska det i beslutet även anges vilka mål och aktiviteter bidraget beviljas för och vilka skälen är för en prioritering enligt 16 §. Beslutet ska också innehålla en upplysning om utbetalning enligt 20 §, redovisning enligt 21 och 22 §§, hinder mot utbetalning enligt 24 § och återbetalning och återkrav enligt 25 och 26 §§. 20 § Beslut om bidrag får fattas vid ett tillfälle per kalenderår och avse en tidsperiod om två bidragsår. Om det finns skäl för det får ett beslut om bidrag i stället avse ett bidragsår. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår. Bidraget ska betalas ut i förskott för sex månader åt gången eller för den längre tidsperiod som Socialstyrelsen bestämmer. Redovisning och uppföljning 21 § En mottagare av bidrag ska senast den 30 april året efter det att bidrag har tagits emot lämna en redovisning av de mottagna medlen till Socialstyrelsen. Redovisningen ska göras på det sätt som Socialstyrelsen anvisar. Redovisningen ska innehålla 1. en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till i förhållande till det syfte som anges i 2 §, 2. för verksamhetsbidrag, en redogörelse för de resultat som har uppnåtts och som antas kunna uppnås och hur de förhåller sig till de mål som bidraget har beviljats för, och 3. övriga uppgifter och handlingar som Socialstyrelsen begär. 22 § En revisor ska granska redovisningen enligt 21 §. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot har uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. 23 § Socialstyrelsen ska årligen senast den 31 oktober till regeringen lämna en samlad redovisning av bidrag som har lämnats enligt denna förordning. Redovisningen ska innehålla 1. uppgifter om vilka som har fått bidrag, i vilken form bidrag har lämnats och med vilket belopp, 2. för verksamhetsbidrag, uppgifter om vilka mål och aktiviteter som bidragen har lämnats för, vilka resultat som har uppnåtts och som antas kunna uppnås och hur de förhåller sig till de mål som bidragen har beviljats för samt hur behoven av verksamheten har beaktats vid bedömningen av beviljande av bidrag, och 3. en redogörelse för bidragets användning i förhållande till det syfte som anges i 2 §. Socialstyrelsen ska vart femte år genomföra en oberoende utvärdering av bidraget. Vid utvärderingen ska det särskilt beaktas hur bidragsgivningen uppfyller syftet i 2 §. Hinder mot utbetalning 24 § Socialstyrelsen får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 25 §. Återbetalning och återkrav 25 § En mottagare av bidrag är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för de ändamål som det har beviljats för, 4. mottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 21 §, eller 5. villkoren i beslutet om bidrag inte har följts. 26 § Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget, om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 25 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning. Överklagande 27 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om organisationsbidrag, beslut om hinder mot utbetalning och beslut om återkrav får dock inte överklagas. Bemyndigande 28 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2022:257 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet. 4. Beslut om statsbidrag 2023 får endast avse ett bidragsår. Bidraget får endast lämnas som verksamhetsbidrag och får inte beviljas en organisation som redan har beviljats bidrag för 2023 enligt den upphävda förordningen.