Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1682 · Visa register
Lag (2022:1682) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-12-01
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Lagens tillämpningsområde och innehåll 1 § Denna lag gäller för sådant automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster som erhållits genom digitala plattformar som avses i 1. rådets direktiv (EU) 2021/514 om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning, och 2. gällande avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster som erhållits genom digitala plattformar. 2 § I lagen finns - definitioner och förklaringar (3 och 4 §§), - bestämmelser om registrering av vissa plattformsoperatörer som inte har hemvist inom Europeiska unionen (5-10 §§), - bestämmelser om undantag från rapporteringsskyldighet (11 och 12 §§), - bestämmelser om överföring av uppgifter (13 §), - bestämmelser om samarbete för att se till att avtal följs och tillämpas (14 och 15 §§), - bestämmelser om användning av upplysningar som Skatteverket tar emot (16 §), - bestämmelser om underrättelser och åtgärder vid uppgiftsincidenter och andra överträdelser av sekretessen eller brister i skyddet för uppgifter (17 och 18 §§), - bestämmelser om föreläggande (19 §), och - bestämmelser om överklagande (20 §). Definitioner och förklaringar 3 § Begreppet uppgiftsincident har samma betydelse som i 7 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Med OECD:s dataöverföringssystem avses i denna lag det gemensamma system som OECD har utformat för att säkerställa överföring på elektronisk väg mellan behöriga myndigheter på området för beskattning. Med rapporteringspliktig jurisdiktion avses i denna lag 1. en medlemsstat i Europeiska unionen, eller 2. en annan stat eller jurisdiktion med vilken Sverige har ett gällande avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster som erhållits genom digitala plattformar och vilken har identifierats som en sådan i en lista som publicerats av det koordineringsorgan som avses i artikel 24.3 i bilaga 1 till lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. 4 § Termer och uttryck som används i denna lag har, om inte något annat anges, samma betydelse som anges i 2 kap. lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet. Registrering av vissa plattformsoperatörer som inte har hemvist inom Europeiska unionen 5 § Skatteverket ska registrera en rapporteringsskyldig plattformsoperatör som ansöker om det enligt 4 kap. 1 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet om kriterierna för detta är uppfyllda. 6 § Skatteverket ska begära att Europeiska kommissionen ska stryka en enhet som har registrerats enligt 5 § från det centrala registret enligt artikel 8ac.6 i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2021/514, om 1. enheten underrättar Skatteverket om att den inte längre bedriver verksamhet som plattformsoperatör, 2. det i avsaknad av en underrättelse finns skäl att anta att enheten har upphört med sin verksamhet, 3. enheten inte längre uppfyller kriterierna för att vara en sådan rapporteringsskyldig plattformsoperatör som avses i 2 kap. 3 § första stycket lagen om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet, eller 4. Skatteverket återkallat registreringen enligt 8 §. 7 § Skatteverket ska snarast underrätta Europeiska kommissionen om alla plattformsoperatörer som utgör en sådan rapporteringsskyldig plattformsoperatör som avses i 2 kap. 3 § första stycket lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet och som inleder sin verksamhet som plattformsoperatör utan att ha registrerat sig inom Europeiska unionen. 8 § Om en rapporteringsskyldig plattformsoperatör inte fullgör rapporteringsskyldigheten enligt 22 c kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) efter två påminnelser, ska Skatteverket återkalla plattformsoperatörens registrering enligt 5 §. Registreringen ska återkallas senast 90 dagar och tidigast 30 dagar efter den andra påminnelsen. Skatteverket ska också återkalla registreringen om enheten anmält att den inte längre uppfyller villkoren enligt 4 kap. 3 § andra stycket lagen om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet. 9 § När det gäller en rapporteringsskyldig plattformsoperatör som har fått sin registrering återkallad enligt 8 §, får Skatteverket på nytt registrera plattformsoperatören enligt 5 § endast om operatören tillhandahåller Skatteverket lämpliga försäkringar avseende sitt åtagande att följa rapporteringskraven inom Europeiska unionen och uppfyller de rapporteringskrav som inte tidigare uppfyllts. 10 § Om en rapporteringsskyldig plattformsoperatör inte fullgör registreringsskyldigheten enligt 4 kap. lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet eller har fått sin registrering återkallad ska Skatteverket vidta möjliga åtgärder för att plattformsoperatörer som är rapporteringsskyldiga i Sverige ska fullgöra sina skyldigheter. Skatteverket ska i möjligaste mån samordna sina åtgärder med övriga medlemsstater. Skatteverket ska, tillsammans med de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater, i möjligaste mån även samordna åtgärder för att, som en sista utväg, hindra en rapporteringsskyldig plattformsoperatör som avses i 2 kap. 3 § lagen om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet från att bedriva verksamhet inom Europeiska unionen. Undantag från rapporteringsskyldighet 11 § När Skatteverket tar emot en ansökan om undantag från rapporteringsskyldighet som avses i 5 kap. 1 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet, ska Skatteverket besluta om plattformsoperatören ska anses vara undantagen från rapporteringsskyldighet med avseende på den aktuella rapporteringspliktiga perioden. Detta ska ske senast inom tre månader efter att en ansökan med fullständiga uppgifter och dokumentation kommit in. Skatteverket ska återkalla beslutet om undantag från rapporteringsskyldigheten om plattformsoperatören inte längre uppfyller villkoren enligt 2 kap. 6 § lagen om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet. 12 § Om en plattformsoperatör är en undantagen plattformsoperatör ska Skatteverket underrätta Europeiska kommissionen och de behöriga myndigheterna i alla andra medlemsstater om detta och om alla eventuella efterföljande ändringar. Överföring av uppgifter 13 § Skatteverket ska till en rapporteringspliktig jurisdiktions behöriga myndighet genom automatiskt utbyte överföra upplysningar som Skatteverket har fått i form av kontrolluppgift enligt 22 c kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) för rapporteringspliktiga säljare som enligt kontrolluppgiften har hemvist eller har hyrt ut fast egendom i en rapporteringspliktig jurisdiktion. Upplysningar ska överföras om de uppgifter som ska lämnas enligt 22 c kap. 8-13 §§ och 24 kap. 4 § första stycket 1 samma lag. Skatteverket ska inte lämna de upplysningar som avses i första stycket om uppgifterna är så bristfälliga att de uppenbart inte kan läggas till grund för de syften som uppgifterna enligt 22 c kap. skatteförfarandelagen lämnas för. Om en plattformsoperatör som annars skulle ha lämnat uppgifter enligt 22 c kap. skatteförfarandelagen har överlämnat ansvaret för rapporteringen till en annan plattformsoperatör i en annan rapporteringspliktig jurisdiktion, ska Skatteverket genom automatiskt utbyte av upplysningar även överföra uppgifter om den andra plattformsoperatörens namn, registrerade företagsadress och skatteregistreringsnummer till den behöriga myndigheten i den rapporteringspliktiga jurisdiktion där rapporteringen ska ske. Om en plattformsoperatör som lämnar uppgifter enligt 22 c kap. skatteförfarandelagen åtar sig ansvaret för rapportering för en annan plattformsoperatör som annars skulle ha rapporterat uppgifter i en annan rapporteringspliktig jurisdiktion, ska Skatteverket även utbyta upplysningar om detta med den behöriga myndigheten i den rapporteringspliktiga jurisdiktion där den andra plattformsoperatören annars skulle ha rapporterat. Uppgifter om den andra plattformsoperatörens namn, registrerade företagsadress och skatteregistreringsnummer ska då överföras. Skatteverket ska utbyta uppgifter enligt detta stycke endast i den utsträckning Skatteverket har tillgång till uppgifterna. Upplysningarna ska överföras minst en gång om året och senast inom två månader efter utgången av den rapporteringspliktiga period som upplysningarna avser. Samarbete för att se till att avtal följs och tillämpas 14 § Om Skatteverket har skäl att tro att felaktig eller ofullständig information har lämnats av en rapporteringsskyldig plattformsoperatör i en annan stat eller jurisdiktion eller att en sådan plattformsoperatör inte har fullgjort sina skyldigheter att lämna uppgifter, ska Skatteverket lämna underrättelse om detta till den andra statens eller jurisdiktionens behöriga myndighet med vilken automatiskt utbyte av upplysningar sker i enlighet med ett gällande avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster som erhållits genom digitala plattformar. 15 § Om en annan stats eller jurisdiktions behöriga myndighet med vilken automatiskt utbyte av upplysningar sker i enlighet med ett gällande avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster som erhållits genom digitala plattformar underrättar Skatteverket om att myndigheten har skäl att tro att felaktig eller ofullständig information har lämnats av en svensk rapporteringsskyldig plattformsoperatör eller att en sådan plattformsoperatör inte har fullgjort sina skyldigheter att lämna uppgifter, ska Skatteverket vidta de åtgärder som är möjliga enligt svensk lagstiftning för att inhämta korrekt och fullständig information eller för att avhjälpa bristerna. Användning av upplysningar som Skatteverket tar emot 16 § Upplysningar som Skatteverket tar emot från en behörig myndighet i en annan stat eller jurisdiktion inom ramen för det automatiska informationsutbyte som avses i ett gällande avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster som erhållits genom digitala plattformar, får användas endast på det sätt som föreskrivs i artikel 22.2-22.4 i bilaga 1 till lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. För användning och vidarebefordran av upplysningar som Skatteverket tar emot från en behörig myndighet i en annan stat eller jurisdiktion inom ramen för det automatiska informationsutbyte som avses i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2021/514, gäller 20-22 och 23 §§ lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Underrättelser och åtgärder vid uppgiftsincidenter och andra överträdelser av sekretessen eller brister i skyddet för uppgifter 17 § Skatteverket ska omedelbart underrätta sekretariatet vid det koordineringsorgan som avses i artikel 24.3 i bilaga 1 till lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden vid överträdelser av sekretessen enligt ett gällande avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster som erhållits genom digitala plattformar eller vid uppgiftsincidenter eller andra brister i skyddet för uppgifter som har tagits emot. Skatteverket ska då även underrätta koordineringsorganets sekretariat om eventuella påföljder och avhjälpande åtgärder som detta har resulterat i. Om en överträdelse av sekretessen eller en uppgiftsincident eller annan brist i skyddet för uppgifterna har inträffat i Sverige tillämpas även 22 a och 22 b §§ lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. 18 § Skatteverket får tillfälligt och omedelbart avbryta utbytet av upplysningar med en stat eller jurisdiktion som inte är en medlemsstat i Europeiska unionen om den staten eller jurisdiktionen, till följd av en uppgiftsincident eller andra överträdelser av sekretessen och brister i skyddet för uppgifter, 1. inte anses vara en lämplig partner för automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster som erhållits genom digitala plattformar, 2. tillfälligtvis har fått sitt tillträde till OECD:s dataöverföringssystem upphävt, eller 3. har skickat en underrättelse som är gällande till sekretariatet vid det koordineringsorgan som anges i 17 § om att den inte ska ta emot uppgifter från andra stater och jurisdiktioner. Skatteverket ska återuppta utbytet av upplysningar när förutsättningarna enligt första stycket 1-3 inte längre är uppfyllda. Om Skatteverket avbryter utbytet av upplysningar enligt första stycket 1, ska Skatteverket underrätta den aktuella staten eller jurisdiktionen om detta. Om en uppgiftsincident har inträffat i en eller flera medlemsstater i Europeiska unionen tillämpas 22 b § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Föreläggande 19 § Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt 3-5 kap. lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet att fullgöra dem eller att lämna uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna avgöra om någon sådan skyldighet finns. För vitesföreläggande gäller bestämmelserna i 44 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Överklagande 20 § Skatteverkets beslut enligt 5, 8 och 11 §§ samt 19 § andra stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas. Prövningstillstånd krävs vid överklagande av beslut enligt 5, 8 och 11 §§ till kammarrätten. Övergångsbestämmelser 2022:1682 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 2. Bestämmelserna i 13 § tillämpas första gången för uppgifter som avser kalenderåret 2023.