Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1681 · Visa register
Lag (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-12-01
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
1 kap. Lagens tillämpningsområde och innehåll 1 § I denna lag finns bestämmelser om vilka åtgärder rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ska vidta för att inhämta uppgifter om säljare på plattformarna. I lagen finns också bestämmelser om vissa andra skyldigheter för plattformsoperatörer. Bestämmelser om registrering och beslut av Skatteverket finns i lagen (2022:1682) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar. Bestämmelser om rapporteringsskyldiga plattformsoperatörers uppgiftsskyldighet avseende rapporteringspliktiga säljare finns i 22 c kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). 2 § I lagen finns - definitioner och förklaringar (2 kap.), - bestämmelser om anmälningsskyldighet för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer som har anknytning till Sverige (3 kap.), - bestämmelser om registreringsskyldighet för vissa plattformsoperatörer som har hemvist utanför Europeiska unionen (4 kap.), - bestämmelser om ansökan om undantag från rapporteringsskyldighet (5 kap.), och - bestämmelser om åtgärder för kundkännedom avseende rapporteringspliktiga säljare (6 kap.). 2 kap. Definitioner och förklaringar 1 § I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i lagen. Grundläggande begrepp för plattformsoperatör Rapporteringsskyldig plattformsoperatör 2 § Med rapporteringsskyldig plattformsoperatör avses en plattformsoperatör som inte är en undantagen plattformsoperatör och som 1. har skatterättslig hemvist i Sverige, 2. inte har skatterättslig hemvist i någon stat eller jurisdiktion men som a) är inregistrerad i Sverige, b) har sin plats för företagsledning eller faktiska företagsledning i Sverige, eller c) har ett fast driftställe i Sverige och inte är en kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen. En plattformsoperatör som uppfyller kriterierna som avses i första stycket i både Sverige och en annan medlemsstat i Europeiska unionen är en rapporteringsskyldig plattformsoperatör enligt denna lag om den väljer att fullgöra rapporteringskraven för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer i Sverige i stället för i en annan medlemsstat enligt rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2021/514. 3 § Med rapporteringsskyldig plattformsoperatör avses även en plattformsoperatör som inte är en undantagen plattformsoperatör och som förmedlar berörd verksamhet där en eller flera rapporteringspliktiga säljare har hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen eller förmedlar en berörd verksamhet som innefattar uthyrning av fast egendom som är belägen i en medlemsstat i Europeiska unionen, under förutsättning att plattformsoperatören inte 1. har skatterättslig hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen, 2. är inregistrerad i en medlemsstat i Europeiska unionen, 3. har sin plats för företagsledning eller faktiska företagsledning i en medlemsstat i Europeiska unionen, 4. har ett fast driftställe i en medlemsstat i Europeiska unionen, eller 5. är en kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen. En plattformsoperatör är inte rapporteringsskyldig enligt första stycket om den registrerar sig och lämnar uppgifter i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen. Plattform 4 § Med plattform avses all programvara, däribland en webbplats, del av en webbplats eller applikationer, inklusive mobila applikationer, som gör det möjligt för säljare att vara anslutna till andra användare för att bedriva berörd verksamhet, direkt eller indirekt, i förhållande till sådana användare. Detta omfattar även arrangemang för inkassering och betalning av ersättning med avseende på berörd verksamhet. Med plattform avses inte programvara som utan några ytterligare åtgärder inom ramen för en berörd verksamhet endast möjliggör 1. hantering av betalningar i samband med berörd verksamhet, 2. användares listning av, eller reklam för, en berörd verksamhet, eller 3. omdirigering eller överföring av användare till en plattform. Plattformsoperatör 5 § Med plattformsoperatör avses en enhet som ingår avtal med säljare i syfte att göra hela eller delar av plattformen tillgänglig för dessa säljare. Undantagen plattformsoperatör 6 § Med undantagen plattformsoperatör avses en plattformsoperatör som på förhand och årligen på ett tillfredsställande sätt visar att plattformens hela företagsmodell är sådan att den inte har rapporteringspliktiga säljare. Kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen 7 § En plattformsoperatör är en kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen om den berörda verksamhet som plattformsoperatören förmedlar endast består av kvalificerad berörd verksamhet och plattformsoperatören 1. har skatterättslig hemvist i en kvalificerad jurisdiktion utanför Europeiska unionen, eller 2. antingen a) är registrerad i enlighet med lagstiftningen i en kvalificerad jurisdiktion utanför Europeiska unionen, eller b) har sin plats för företagsledning eller faktiska företagsledning i en kvalificerad jurisdiktion utanför Europeiska unionen. Kvalificerad jurisdiktion utanför Europeiska unionen 8 § Med kvalificerad jurisdiktion utanför Europeiska unionen avses en stat eller jurisdiktion utanför Europeiska unionen som har ett gällande kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter med de behöriga myndigheterna i samtliga medlemsstater som identifieras som rapporteringspliktiga jurisdiktioner enligt en förteckning som offentliggörs av den staten eller jurisdiktionen utanför Europeiska unionen. Gällande kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter 9 § Med gällande kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter avses ett avtal mellan behöriga myndigheter i en medlemsstat och en jurisdiktion utanför unionen 1. som kräver automatiskt utbyte av upplysningar som är likvärdiga med dem som anges i avsnitt III.B i bilaga V till rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2021/514, och 2. vars likvärdighet med rådets direktiv (EU) 2021/514 bekräftats i en genomförandeakt i enlighet med artikel 8ac.7 i rådets direktiv 2011/16/EU i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2021/514. Berörd verksamhet 10 § Med berörd verksamhet avses verksamhet som utförs mot ersättning och utgörs av 1. uthyrning av fast egendom, 2. en personlig tjänst, 3. försäljning av varor, eller 4. uthyrning av transportmedel. Med berörd verksamhet avses dock inte verksamheter som utförs av en säljare i rollen som anställd hos plattformsoperatören eller hos en enhet som är en närstående enhet till den. Kvalificerad berörd verksamhet 11 § Med kvalificerad berörd verksamhet avses en berörd verksamhet som omfattas av automatiskt utbyte av upplysningar enligt ett gällande kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter. Ersättning 12 § Med ersättning avses ersättning i någon form som tillgodoräknas eller betalas ut till en säljare avseende den berörda verksamheten och vars belopp plattformsoperatören känner till eller rimligen kan förväntas känna till. Ersättningen innefattar inte eventuella avgifter, provisioner eller skatter som den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören har hållit inne eller tagit ut. Personlig tjänst 13 § Med personlig tjänst avses en tjänst som innefattar tids- eller uppgiftsbaserat arbete som 1. utförs av en eller flera fysiska personer som agerar oberoende eller på en enhets vägnar, och 2. utförs på en användares begäran efter att ha förmedlats via en plattform. Grundläggande begrepp för säljare Rapporteringspliktig säljare 14 § Med rapporteringspliktig säljare avses en aktiv säljare som inte är en undantagen säljare. Säljare 15 § Med säljare avses en användare av en plattform som vid något tillfälle under den rapporteringspliktiga perioden är registrerad på plattformen och utför en berörd verksamhet. Aktiv säljare 16 § Med aktiv säljare avses en säljare som under den rapporteringspliktiga perioden 1. tillhandahåller en berörd verksamhet, eller 2. tillgodoräknas eller får ersättning utbetald med anledning av en berörd verksamhet. Undantagen säljare 17 § Med undantagen säljare avses en säljare 1. som är en myndighetsenhet, 2. som är en enhet vars andelar är föremål för regelmässig handel på en etablerad värdepappersmarknad eller en närstående enhet till en sådan enhet, 3. som är en enhet för vilken plattformsoperatören har förmedlat uthyrningar av fast egendom avseende samma förtecknade egendom under den rapporteringspliktiga perioden och antalet uthyrningar uppgår till fler än 2 000, eller 4. för vilken plattformsoperatören har förmedlat försäljning av varor vid färre än 30 tillfällen och för vilken den totala ersättning som betalats ut eller tillgodoräknats inte överstigit 2 000 euro, under den rapporteringspliktiga perioden. Övriga definitioner och förklaringar Enhet 18 § Med enhet avses en juridisk person eller en annan juridisk konstruktion, såsom ett bolag, ett partnerskap, en trust eller en stiftelse. Förtecknad egendom 19 § Med förtecknad egendom avses alla fasta egendomsenheter som 1. är belägna på samma adress, 2. innehas av en och samma ägare, och 3. bjuds ut till uthyrning på en plattform av samma säljare. Hemvist 20 § En plattformsoperatör ska anses ha hemvist i en stat eller jurisdiktion där den har skatterättslig hemvist i enlighet med den statens eller jurisdiktionens lagstiftning. En rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska anse att en säljare har hemvist i den stat eller jurisdiktion där denne har sin primära adress. Om säljarens skatteregistreringsnummer har utfärdats i en annan stat eller jurisdiktion än den där säljaren har sin primära adress, ska den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören anse att säljaren har hemvist även i den stat eller jurisdiktion där skatteregistreringsnumret har utfärdats om det är en medlemsstat i Europeiska unionen. Om säljaren har lämnat upplysningar om förekomsten av ett fast driftställe enligt 6 kap. 4 § 6 ska den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören anse att säljaren har hemvist även i respektive medlemsstat i Europeiska unionen som angetts av säljaren. En rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska därutöver anse att en säljare har hemvist i var och en av de stater och jurisdiktioner som bekräftats av en sådan elektronisk identifieringstjänst som avses i 6 kap. 5 § och som tillgängliggörs av en stat eller jurisdiktion eller av Europeiska unionen. Identifikationskod för finansiellt konto 21 § Med identifikationskod för finansiellt konto avses ett unikt identifieringsnummer eller motsvarande som finns tillgängligt för plattformsoperatören och som gäller det bankkonto eller annat liknande konto för betalningstjänster till vilket ersättning betalats ut eller tillgodoräknats. Myndighetsenhet 22 § Med myndighetsenhet avses 1. en medlemsstat eller annan stat eller jurisdiktion, eller dess regering, 2. ett subnationellt politiskt förvaltningsområde i en medlemsstat eller i en annan stat eller jurisdiktion, och 3. en myndighet eller ett organ som helt ägs av en eller flera sådana enheter som avses i 1 och 2. Ett subnationellt politiskt förvaltningsområde som avses i första stycket 2 omfattar delstater, provinser, län, regioner och kommuner. Närstående enhet 23 § Med närstående enhet avses en enhet som 1. kontrollerar den andra enheten, 2. kontrolleras av den andra enheten, eller 3. står under gemensam kontroll tillsammans med den andra enheten. Med kontroll avses i första stycket direkt eller indirekt innehav av mer än 50 procent av rösterna och värdet i en enhet. Vid ett indirekt innehav ska bedömningen av om villkoren om kontroll i första och andra styckena är uppfyllda göras genom att andelarna på respektive nivå multipliceras med varandra. En person som innehar mer än 50 procent av rösterna på en nivå ska anses inneha 100 procent av rösterna på den nivån. Primär adress 24 § Med primär adress avses 1. den adress där en säljare som är en fysisk person har sin primära bostad, eller 2. den adress där en säljare som är en enhet har sitt säte. Rapporteringspliktig period 25 § Med rapporteringspliktig period avses det kalenderår avseende vilket kontrolluppgift ska lämnas enligt 22 c kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Registreringsnummer för mervärdesskatt 26 § Med registreringsnummer för mervärdesskatt avses ett unikt nummer som identifierar en beskattningsbar person eller en icke beskattningsbar juridisk person som är registrerad för mervärdesskatt. Skatteregistreringsnummer 27 § Med skatteregistreringsnummer avses registreringsnummer för skattebetalare utfärdat av en stat eller jurisdiktion där säljaren har hemvist, eller funktionell motsvarighet om sådant nummer saknas. Varor 28 § Med varor avses alla materiella tillgångar. 3 kap. Anmälningsskyldighet för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer som har anknytning till Sverige 1 § Om en plattformsoperatör uppfyller kriterierna för att vara en rapporteringsskyldig plattformsoperatör enligt 2 kap. 2 § första stycket, ska plattformsoperatören snarast men senast inom två månader efter att kriterierna uppfyllts anmäla till Skatteverket att den uppfyller kriterierna. En plattformsoperatör som uppfyller kriterierna enligt 2 kap. 2 § första stycket i både Sverige och en annan medlemsstat i Europeiska unionen ska snarast men senast inom två månader efter att kriterierna uppfyllts meddela Skatteverket om i vilken medlemsstat plattformsoperatören valt att fullgöra rapporteringskraven. Plattformsoperatören ska även meddela de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstater där kriterierna är uppfyllda. Om en sådan plattformsoperatör inte har valt någon medlemsstat att fullgöra rapporteringskraven i, ska den anses vara rapporteringsskyldig i Sverige. 2 § En plattformsoperatör som inte längre uppfyller kriterierna för att vara en rapporteringsskyldig plattformsoperatör enligt 2 kap. 2 §, ska snarast men senast inom två månader från att operatören inte längre uppfyller kriterierna anmäla detta till Skatteverket. 3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och vilken dokumentation en anmälan eller ett meddelande enligt 1 § eller en anmälan enligt 2 § ska innehålla. 4 kap. Registreringsskyldighet för vissa plattformsoperatörer som har hemvist utanför Europeiska unionen 1 § En sådan rapporteringsskyldig plattformsoperatör som avses i 2 kap. 3 § första stycket ska ansöka om registrering hos en behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen när den inleder sin verksamhet som plattformsoperatör. 2 § Om en rapporteringsskyldig plattformsoperatör som avses i 1 § väljer att ansöka om registrering hos Skatteverket ska den lämna följande upplysningar i ansökan: 1. namn, 2. postadress, 3. elektroniska adresser, inbegripet webbplatser, 4. eventuellt skatteregistreringsnummer som har utfärdats till den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören, 5. ett intyg om var den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören, i förekommande fall, har registrerats för mervärdesskatt enligt avdelning XII kapitel 6 avsnitten 2 och 3 i rådets direktiv 2006/112/EG, och 6. de medlemsstater i vilka rapporteringspliktiga säljare har hemvist. En plattformsoperatör som är rapporteringsskyldig enligt 2 kap. 3 § ska ansöka om registrering enligt första stycket om den inte registreras och lämnar uppgifter i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen. 3 § En rapporteringsskyldig plattformsoperatör som ansökt om registrering hos Skatteverket ska snarast men senast inom två månader anmäla ändringar av de uppgifter som har lämnats enligt 2 §. En plattformsoperatör som inte längre uppfyller kriterierna för att vara en rapporteringsskyldig plattformsoperatör enligt 2 kap. 3 § första stycket ska snarast men senast inom två månader anmäla detta till Skatteverket. 4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter och vilken dokumentation en ansökan om registrering enligt 2 § eller en anmälan enligt 3 § ska innehålla. 5 kap. Ansökan om undantag från rapporteringsskyldighet 1 § En plattformsoperatör som anser sig vara en undantagen plattformsoperatör under en viss rapporteringspliktig period kan ansöka om detta hos Skatteverket. En sådan ansökan ska göras senast före utgången av kalenderåret före den rapporteringspliktiga perioden. En enhet som blir en plattformsoperatör under den rapporteringspliktiga perioden ska i stället göra ansökan snarast men senast före den rapporteringspliktiga periodens utgång. Plattformsoperatören ska tillsammans med ansökan ge in underlag för att visa att plattformens hela företagsmodell är av sådant slag att den inte har rapporteringspliktiga säljare. En undantagen plattformsoperatör ska snarast anmäla ändringar av de uppgifter och underlag som har lämnats i ansökan. 2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om vilket underlag som ska ges in tillsammans med en ansökan enligt 1 §. 6 kap. Åtgärder för kundkännedom avseende rapporteringspliktiga säljare Förfaranden för att identifiera rapporteringspliktiga säljare Undantagna säljare 1 § För att fastställa om en säljare som är en enhet uppfyller villkoren för en undantagen säljare enligt 2 kap. 17 § 1 eller 2, får en rapporteringsskyldig plattformsoperatör förlita sig på allmänt tillgänglig information eller en bekräftelse från säljaren. 2 § För att fastställa om en säljare uppfyller villkoren för en undantagen säljare i 2 kap. 17 § 3 eller 4, får en rapporteringsskyldig plattformsoperatör förlita sig på de uppgifter som den har tillgång till. Inhämtande av uppgifter om säljare 3 § Den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska inhämta följande upplysningar för varje säljare som är en fysisk person och inte en undantagen säljare: 1. förnamn och efternamn, 2. primär adress, 3. skatteregistreringsnummer som har utfärdats till säljaren, med uppgift om varje utfärdande stat eller jurisdiktion, eller, om skatteregistreringsnummer saknas, födelseort för säljaren, 4. säljarens registreringsnummer för mervärdesskatt om sådant finns tillgängligt, och 5. födelsedatum. 4 § Den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska inhämta följande upplysningar för varje säljare som är en enhet och inte en undantagen säljare: 1. fullständigt officiellt namn, 2. primär adress, 3. skatteregistreringsnummer som har utfärdats till säljaren, med uppgift om varje utfärdande stat eller jurisdiktion, 4. säljarens registreringsnummer för mervärdesskatt om sådant finns tillgängligt, 5. organisationsnummer eller utländskt bolagsregistreringsnummer, och 6. förekomst av fast driftställe genom vilket berörd verksamhet utförs i Europeiska unionen och, när sådant finns, med uppgift om i vilka medlemsstater det finns ett sådant fast driftställe. 5 § Om en rapporteringsskyldig plattformsoperatör använder sig av en direkt bekräftelse genom en identifieringstjänst som tillgängliggörs av en stat eller jurisdiktion eller av Europeiska unionen för att fastställa säljarens identitet och skatterättsliga hemvist, är operatören inte skyldig att inhämta de upplysningar som anges i 3 § 2-5 och 4 § 2-6 med avseende på den stat eller jurisdiktion som tillgängliggjort tjänsten. 6 § Den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören är inte skyldig att samla in de upplysningar som anges i 3 § 3 och 4 § 3 och 5 om den stat eller jurisdiktion där säljaren har skatterättslig hemvist inte utfärdar skatteregistreringsnummer, organisationsnummer eller motsvarande utländskt bolagsregistreringsnummer till säljaren. Den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören är inte skyldig att samla in de upplysningar som anges i 3 § 3 och 4 § 3 om staten eller jurisdiktionen där säljaren har hemvist inte kräver att skatteregistreringsnummer som har utfärdats ska inhämtas. Förfaranden för inhämtande av uppgifter om fast egendom som hyrs ut 7 § Om en säljare bedriver berörd verksamhet som innefattar uthyrning av fast egendom ska den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören inhämta adressuppgifter för varje förtecknad egendom. Uppgifter ska även inhämtas om respektive fastighetsbeteckning eller motsvarighet, enligt nationell rätt i den stat eller jurisdiktion där den fasta egendomen är belägen, om sådant har utfärdats. Om en rapporteringsskyldig plattformsoperatör har förmedlat uthyrning av fast egendom avseende samma förtecknade egendom för samma säljare som är en undantagen säljare enligt 2 kap. 17 § 3, ska den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören inhämta handlingar, uppgifter eller upplysningar som styrker att den förtecknade egendomen ägs av en och samma ägare. Förfaranden som ska tillämpas för kontroll av uppgifter om säljare och fast egendom 8 § Den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska fastställa om de uppgifter som ligger till grund för bedömningen enligt 1 och 2 §§ av om säljaren är undantagen samt om de uppgifter som har hämtats in enligt 3 § och 4 § 1-5 om säljaren och enligt 7 § om fast egendom är tillförlitliga. Plattformsoperatören ska då använda alla upplysningar och handlingar som den har tillgång till. Den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska även använda eventuella elektroniska gränssnitt som tillgängliggörs utan kostnad av en stat eller jurisdiktion eller av Europeiska unionen för att kunna avgöra om ett skatteregistreringsnummer eller ett registreringsnummer för mervärdesskatt är giltigt. Trots det som föreskrivs i andra stycket får plattformsoperatören, i fråga om säljare som redan var registrerade på plattformen det datum då operatören blev en rapporteringsskyldig plattformsoperatör, förlita sig på de uppgifter som finns i operatörens elektroniskt sökbara databaser för att fastställa om säljaren är rapporteringspliktig och uppgifterna som hämtats in är tillförlitliga. 9 § Om den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören utifrån upplysningar som tillhandahållits av den behöriga myndigheten i en stat eller jurisdiktion i en begäran rörande en viss säljare, har anledning att känna till att någon av de uppgifter som har hämtats in enligt 3, 4 eller 7 § kan vara felaktiga, ska plattformsoperatören begära att säljaren korrigerar de upplysningar som visat sig vara felaktiga och lämnar in styrkande handlingar, uppgifter eller upplysningar som är tillförlitliga och kommer från en oberoende källa. Tidsfrister och giltighet avseende förfaranden för kundkännedom 10 § Senast den 31 december under den rapporteringspliktiga perioden ska de förfaranden för kundkännedom som anges i 1-9 §§ fullgöras. För säljare som redan var registrerade på plattformen det datum då en enhet blev en rapporteringsskyldig plattformsoperatör, ska förfarandena för kundkännedom enligt 1-9 §§ dock slutföras senast den 31 december under den rapporteringsskyldiga plattformsoperatörens andra rapporteringspliktiga period. 11 § Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer får förlita sig på de förfaranden för kundkännedom som genomförts med avseende på tidigare rapporteringspliktiga perioder, under förutsättning att 1. de upplysningar om säljare som krävs enligt 3 och 4 §§ antingen har samlats in och kontrollerats eller bekräftats under de senaste 36 månaderna, och 2. den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören inte har anledning att känna till att upplysningar som har samlats in enligt 1-7 §§ är eller har blivit otillförlitliga eller felaktiga. Tillämpning av förfaranden för kundkännedom endast på aktiva säljare 12 § En rapporteringsskyldig plattformsoperatör är skyldig att fullgöra förfarandet för kundkännedom enligt 1-11 §§ med avseende på samtliga aktiva säljare men får välja att fullgöra detta även för andra säljare. Plattformsoperatörers agerande för att kräva in uppgifter från säljare 13 § Om en säljare inte lämnar de upplysningar som krävs enligt detta kapitel efter det att två påminnelser har följt på den ursprungliga begäran från den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören och minst 60 dagar har gått, ska den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören 1. avsluta säljarens konto och förhindra säljaren från att återregistrera sig på plattformen, eller 2. hålla inne utbetalning av ersättning till säljaren så länge säljaren inte lämnar de begärda upplysningarna. Dokumentationsskyldighet 14 § Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ska dokumentera de åtgärder som vidtas och de upplysningar de förlitar sig på för att genomföra åtgärderna för kundkännedom och uppfylla rapporteringskraven. Dokumentationen ska bevaras i minst sju år efter utgången av den rapporteringspliktiga period som de avser. Övergångsbestämmelser 2022:1681 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 2. Lagen tillämpas första gången på rapporteringspliktiga perioder som inleds den 1 januari 2023. 3. En rapporteringsskyldig plattformsoperatör, som vid ikraftträdandet uppfyller kriterierna enligt 2 kap. 2 §, ska snarast men senast den 30 juni 2023 göra en anmälan till eller meddela Skatteverket enligt 3 kap. 1 §. 4. En rapporteringsskyldig plattformsoperatör, som vid ikraftträdandet uppfyller kriterierna enligt 2 kap. 3 § första stycket, ska snarast men senast den 30 juni 2023 göra en ansökan till Skatteverket om registrering enligt 4 kap. 1 §. 5. Trots det som föreskrivs i 5 kap. 1 § ska en plattformsoperatör som anser sig vara en undantagen plattformsoperatör för den rapporteringspliktiga period som inleds den 1 januari 2023 ansöka om att undantas från rapporteringsskyldigheten hos Skatteverket senast den 2 maj 2023. 6. Trots 6 kap. 8 § andra stycket, får en rapporteringsskyldig plattformsoperatör, i fråga om säljare som redan var registrerade på plattformen den 1 januari 2023, förlita sig på de uppgifter som finns i operatörens elektroniskt sökbara databaser för att fastställa om de uppgifter som ligger till grund för bedömningen enligt 1 och 2 §§ av om säljaren är undantagen samt om de uppgifter som har hämtats in enligt 6 kap. 3 § och 4 § 1-5 om säljaren och enligt 6 kap. 7 § om fast egendom är tillförlitliga. 7. Trots 6 kap. 10 §, ska förfarandena för kundkännedom enligt det som anges i 6 kap. 1-9 §§ för säljare som redan var registrerade på plattformen den 1 januari 2023 slutföras senast den 31 december under den rapporteringsskyldiga plattformsoperatörens andra rapporteringspliktiga period.