Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1672 · Visa register
Lag (2022:1672) om skyldighet att lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-12-01
Ikraft: 2023-01-01
1 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska följa och informera om utvecklingen på spelmarknaden (spelmarknadsmyndigheten). 2 § Med spel avses i denna lag detsamma som i spellagen (2018:1138). 3 § En licens- eller tillståndshavare enligt spellagen (2018:1138) ska till spelmarknadsmyndigheten lämna de uppgifter om ett visst spel som myndigheten behöver för att följa utvecklingen på spelmarknaden. 4 § Uppgiftsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte 1. utredningar i enskilda ärenden som rör tillämpning av spellagen (2018:1138), eller 2. personuppgifter. 5 § Spelmarknadsmyndigheten får förelägga en licens- eller tillståndshavare enligt spellagen (2018:1138) att lämna uppgifter enligt 3 §. Ett föreläggande får förenas med vite. 6 § Beslut om föreläggande enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om regelbundet återkommande uppgiftsskyldighet.