Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1469 · Visa register
Förordning (2022:1469) om statlig medfinansiering för åtgärder inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2022-11-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:781
Ikraft: 2023-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig medfinansiering för åtgärder inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning 2021-2027. Syftet med stödet är att motverka sociala, sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och miljömässiga negativa effekter av klimatomställningen. 2 § Stöd lämnas i form av bidrag, i mån av medel. 3 § Inom ramen för den regionala utvecklingspolitiken får stöd enligt denna förordning lämnas av Tillväxtverket. 4 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 5 § Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i - kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, och - kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Förutsättningar för stöd till företag 6 § Stöd till företag får endast lämnas under förutsättning att 1. ansökan om stöd har lämnats in innan åtgärden har påbörjats, 2. löner och andra anställningsförmåner hos företaget följer av kollektivavtal eller är likvärdiga med löner och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal inom branschen, och 3. de särskilda förutsättningarna för stödet enligt 7-16 §§ är uppfyllda. Trots första stycket 3 får stöd även lämnas för de åtgärder som avses i 7-15 §§ om Europeiska kommissionen har beslutat att godkänna stödet enligt artikel 107.2 eller 107.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Stödet får lämnas i enlighet med de villkor som framgår av kommissionens beslut. Stöd för tilläggsinvesteringar eller ökade kostnader som har uppkommit sedan åtgärden påbörjades får lämnas endast om det finns synnerliga skäl. Förordning (2023:177). Regionalt investeringsstöd 7 § Stöd i form av regionalt investeringsstöd får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 13 och artikel 14.1-14.16 i förordning (EU) nr 651/2014, med de begränsningar som följer av 10 och 11 §§ förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar. Förordning (2023:781). Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt 8 § Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 25 i förordning (EU) nr 651/2014. Investeringsstöd till forskningsinfrastruktur 8 a § Stöd i form av investeringsstöd till forskningsinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 26 i förordning (EU) nr 651/2014. Ett beslut om stöd ska, i tillämpliga fall, förenas med villkor om sådan övervakning och återbetalning som avses i artikel 26.7 i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:177). Investeringsstöd till testnings- och experimentinfrastruktur 8 b § Stöd i form av investeringsstöd till testnings- och experimentinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 26a i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:781). Stöd till utbildning 9 § Stöd till utbildning får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 31 i förordning (EU) nr 651/2014. Investeringsstöd till miljöskydd 10 § Stöd i form av investeringsstöd till miljöskydd, inklusive utfasning av fossila bränslen, i avsaknad av unionsnormer får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 36.1-36.7 i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:781). Investeringsstöd till främjande av energi från förnybara energikällor, av förnybar vätgas och av högeffektiv kraftvärme 11 § Stöd i form av investeringsstöd till främjande av energi från förnybara energikällor, av förnybar vätgas och av högeffektiv kraftvärme får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 41 i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:781). Investeringsstöd till energieffektiva system för fjärrvärme eller fjärrkyla 12 § Stöd i form av investeringsstöd till energieffektiva system för fjärrvärme eller fjärrkyla får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 46.1-46.3 i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:781). Investeringsstöd till resurseffektivitet och till att stödja övergången till en cirkulär ekonomi 13 § Stöd i form av investeringsstöd till resurseffektivitet och till att stödja övergången till en cirkulär ekonomi får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 47.1-47.8 och 47.10 i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:781). Investeringsstöd för energiinfrastruktur 14 § Stöd i form av investeringsstöd för energiinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 48 i förordning (EU) nr 651/2014. Stöd till studier och konsulttjänster i miljöskydds- och energifrågor 15 § Stöd till studier och konsulttjänster i miljöskydds- och energifrågor får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 49 i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:781). Stöd för kompetensutvecklingsåtgärder 16 § Stöd för kompetensutvecklingsåtgärder får lämnas i enlighet med förordning (EU) nr 1407/2013. Stöd får inte lämnas till ett företag som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Förutsättningar för annat stöd 17 § Stöd som inte utgör statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och stöd som inte omfattas av kommissionens förordningar om stöd av mindre betydelse får endast lämnas i form av statlig medfinansiering för åtgärder inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning 2021-2027. Stödets storlek 18 § Stöd som lämnas enligt 6-16 §§ får inte vara större än vad som behövs för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras. Stöd enligt 17 § får lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för åtgärden. Handläggning av stödärenden 19 § Tillväxtverket prövar frågor om stöd. 20 § En ansökan om stöd ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden. Ansökan ska innehålla en beskrivning av den åtgärd som stödet avser, uppgifter om annat stöd som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan samt de övriga uppgifter som behövs för prövningen av ansökan. 21 § Om ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013 ska den även innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget beviljats under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. 22 § Tillväxtverket ska prioritera mellan inkomna ansökningar som uppfyller förutsättningarna för stöd och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte med stödet som anges i 1 § andra stycket. 23 § Om ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013 ska Tillväxtverket innan verket beviljar stöd 1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i den förordningen, och 2. kontrollera att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 6.3 i den förordningen. 24 § Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet. Beslut om stöd 25 § Ett beslut om stöd ska innehålla uppgifter om den åtgärd som stödmottagaren ska genomföra. Beslutet ska förenas med villkor om att stöd till åtgärden beviljas inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning 2021-2027. Beslutet får förenas med de ytterligare villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses. Villkoren ska framgå av beslutet. Säkerhet 26 § Tillväxtverket ska vid beslut om stöd enligt 7 § pröva om säkerhet ska ställas för de återkrav som stödmottagaren genom beslut enligt 37 §, 38 § första stycket 2 eller 39 § första stycket 2 kan bli skyldig att betala. Vid prövningen enligt första stycket ska hänsyn tas till stödets storlek, stödmottagarens ekonomiska ställning och övriga omständigheter. 27 § Säkerheten ska, om det inte finns särskilda skäl, bestå av full eller begränsad borgen. Säkerheten ska ställas av den som, direkt eller indirekt, har ett väsentligt inflytande över företaget. Säkerheten ska ställas för fem år eller för den tid som anges i stödbeslutet enligt 35 § andra stycket. Utbetalning av stöd 28 § Stödet betalas ut allteftersom stödmottagaren redovisar genomförda åtgärder. 29 § Ett stöd enligt 7-15 §§ får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden. 30 § Om Tillväxtverket har beslutat att säkerhet ska ställas får stöd enligt 7 § inte betalas ut förrän stödmottagaren har ställt säkerhet enligt 27 §. 31 § Tillväxtverket ska besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om 1. den som har ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp, 2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, 3. stödet inte har utnyttjats eller använts eller det finns anledning att anta att stödet inte kommer att utnyttjas eller användas för det ändamål som det har beviljats för, eller 4. villkoren för stödet inte har följts. Uppföljning och utvärdering 32 § Tillväxtverket ansvarar för uppföljning av stöd som betalats ut enligt denna förordning. En stödmottagare ska på Tillväxtverkets begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning av den åtgärd som stöd har lämnats för. 33 § Den som tagit emot stöd enligt 7 § ska utöver vad som följer av 32 § skriftligen underrätta Tillväxtverket, om 1. verksamheten läggs ned helt eller delvis, 2. den ställda säkerheten försämras, eller 3. beslut om åtgärder fattas som medför en direkt eller indirekt ändring i äganderätten till det företag som har beviljats stödet. Skyldigheten att underrätta Tillväxtverket gäller från första utbetalningen av stödet och därefter i fem år från det att stödet slutligt har betalats ut eller under den tid som anges i stödbeslutet enligt 35 § andra stycket. Återbetalning och återkrav 34 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig om det finns någon grund för det enligt 31 §. På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslutet om återkrav enligt 37 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. 35 § Den som tagit emot stöd enligt 7 § är, utöver vad som följer av 34 §, helt eller delvis återbetalningsskyldig om 1. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned, 2. den ställda säkerheten väsentligen försämras, eller 3. beslut om åtgärder fattas som medför en väsentlig direkt eller indirekt ändring i äganderätten till det företag som har beviljats stödet. Återbetalningsskyldigheten gäller i fem år från det att stödet slutligt har betalats ut. Om det finns särskilda skäl får Tillväxtverket i stödbeslutet ange att återbetalningsskyldigheten ska gälla i högst tio år. På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslutet om återkrav enligt 37 §, 38 § första stycket 2 eller 39 § första stycket 2 har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. 36 § Stödmottagarens återbetalningsskyldighet enligt 35 § upphör successivt under den tidsperiod som anges i 35 § andra stycket. Stödbeloppet som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för minskar årligen med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det slutligt utbetalda stödbeloppet. Om det finns särskilda skäl, får Tillväxtverket i stödbeslutet ange att beloppet ska minskas på ett annat sätt. 37 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 34 eller 35 § första stycket 1, ska Tillväxtverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl. 38 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 35 § första stycket 2, ska Tillväxtverket ompröva frågan om stöd. Verket får då 1. besluta om ändring av säkerheten, eller 2. besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl. 39 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 35 § första stycket 3, ska Tillväxtverket ompröva frågan om stöd. Verket får då 1. besluta att stödet övertas på oförändrade villkor av den nya ägaren, eller 2. besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl. 40 § Om Tillväxtverket har beslutat om återkrav eller ränta enligt 37 §, 38 § första stycket 2 eller 39 § första stycket 2 får det belopp som ska betalas enligt beslutet räknas av mot annan utbetalning av stöd enligt förordningen. Avräkning får inte ske i det fall som avses i 29 §. Offentliggörande, rapportering och registerföring 41 § Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Bemyndigande 42 § Tillväxtverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 43 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 29-31 och 37 §§, 38 § första stycket 2, 39 § första stycket 2 och 40 § får dock inte överklagas.