Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1428 · Visa register
Förordning (2022:1428) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2023
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-10-27
Ikraft: 2022-11-15
/Träder i kraft I:2022-11-15/ 1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2023. 2 § Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som - när det gäller klasserna 0-V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU, och - när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014. Högst 3 axlar EURO-klass Avgift Avgift Avgift Avgift per år per månad per vecka per dag i kronor i kronor i kronor i kronor 0 15 300 1 522 402 130 I 13 299 1 326 347 130 II 11 581 1 152 304 130 III 10 069 1 000 260 130 IV 9 156 913 239 130 V 8 655 859 228 130 VI eller renare 8 155 815 217 130 Minst 4 axlar EURO-klass Avgift Avgift Avgift Avgift per år per månad per vecka per dag i kronor i kronor i kronor i kronor 0 25 652 2 555 674 130 I 22 205 2 218 587 130 II 19 312 1 924 511 130 III 16 779 1 674 445 130 IV 15 267 1 522 402 130 V 14 430 1 435 380 130 VI eller renare 13 592 1 359 358 130 3 § Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 271 kronor.