Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1360 · Visa register
Förordning (2022:1360) om kreditgaranti för att säkra tillgången av råvaror
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2022-07-14
Ikraft: 2022-09-01
Förutsättningar för att bevilja kreditgaranti för att säkra tillgången av råvaror 1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Exportkreditnämnden får enligt denna förordning utfärda en statsgaranti (kreditgaranti) till säkerhet för en kredit som har beviljats en utländsk gäldenär i samband med ett långfristigt avtal om leverans av en råvara. En kreditgaranti kan utfärdas under förutsättning att det finns ett betydande svenskt samhällsintresse eller om verksamheten på annat sätt bedöms vara till betydande gagn för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. 3 § En kreditgaranti får endast avse sådan förlust som kommer sig av följande eller någon annan jämförbar händelse: 1. att låntagaren eller annan gäldenär inte har fullgjort sina förpliktelser gentemot garantitagaren, 2. att en utländsk myndighet har infört moratorium eller utan godtagbar anledning hindrat eller fördröjt export, import eller överföring av betalning eller vidtagit annan liknande åtgärd, 3. att en utländsk myndighet har beslutat om beslag eller liknande åtgärd, 4. krig, oroligheter i det land där låntagaren verkar, en naturkatastrof eller någon annan extraordinär händelse i utlandet, eller 5. en händelse som bedömts vara väsentlig inom ramen för ett återförsäkringsavtal. 4 § En kreditgaranti får inte avse en sådan förlust enligt 3 § som garantitagaren själv har orsakat eller medverkat till. Om rätten till ersättning på grund av en beviljad kreditgaranti överlåts till någon annan aktör som säkerhet vid finansiering som omfattas av kreditgarantin, får kreditgarantin avse varje utebliven betalning från låntagarens eller annan gäldenärs sida. 5 § En kreditgaranti får beviljas som ett komplement till utbudet av garantier på den privata marknaden och normalt inte omfatta sådana förluster som skydd kan fås mot genom sedvanlig transport-, brand- eller stöldförsäkring eller på annat liknande sätt. 6 § Kreditgarantier får endast beviljas för transaktioner vars utformning inte strider mot lag eller annan författning. Exportkreditnämnden 7 § Ärenden enligt denna förordning prövas av Exportkreditnämnden. Om ett ärende är av större vikt eller väsentlig betydelse, får myndigheten med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för prövning. 8 § Exportkreditnämnden beslutar i vilken valuta kreditgarantin ska lämnas. 9 § Beslut av Exportkreditnämnden enligt denna förordning får inte överklagas.