Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1263 · Visa register
Förordning (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-06-30
Ikraft: 2022-08-01
/Träder i kraft I:2022-08-01/ Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 2 § De uttryck som används i lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter har samma betydelse i denna förordning. 3 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 48 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter i fråga om 4 §, - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Bemyndiganden 4 § Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om 1. produktanmälan enligt 5 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, 2. innehållet i och utformningen av en innehållsdeklaration enligt 7 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter, 3. hur en hälsovarning ska utformas och återges enligt 7 och 10 §§ lagen om tobaksfria nikotinprodukter, 4. fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 14 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter, 5. systemet för informationssamling enligt 15 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter, 6. underrättelseskyldigheten enligt 16 § andra stycket lagen om tobaksfria nikotinprodukter, 7. utformningen av egenkontrollprogram enligt 18 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter, och 8. genomförandet av kontrollköp enligt 37 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 5 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter och av denna förordning.