Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:811 · Visa register
Förordning (2022:811) med instruktion för Arbetsförmedlingen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 2022-06-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:703
Ikraft: 2022-12-01
Uppgifter 1 § Arbetsförmedlingen är förvaltningsmyndighet för arbetsmarknadspolitiska frågor. Myndigheten ansvarar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, utom i de delar där annat är särskilt föreskrivet. 2 § Myndigheten ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att 1. inhämta och tillgängliggöra information om lediga arbeten, 2. effektivt sammanföra arbetssökande med de arbetsgivare som söker arbetskraft, 3. verka för att förkorta arbetslöshetstider hos arbetssökande och vakanstider hos arbetsgivare, 4. när så är motiverat ge stöd och insatser för att stärka en arbetssökandes möjligheter att få ett arbete, och 5. med hjälp av anställningsfrämjande åtgärder stimulera arbetsgivare att anställa arbetssökande som inte kan få arbete utan stöd. 3 § Myndigheten ska stödja kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden genom att 1. bygga upp kunskap om arbetsgivarnas nuvarande och förväntade kompetensbehov, 2. sprida kunskap om arbetsgivarnas kompetensbehov, och 3. verka för att arbetssökande som har behov av det tar del av utbildning som är relevant för arbetsmarknadens kompetensförsörjning. 4 § Myndigheten ska löpande ta fram och tillgängliggöra kunskapsunderlag och statistik om arbetsmarknaden och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Myndigheten ska vidare 1. analysera, följa upp och utvärdera den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, 2. göra bedömningar av arbetsmarknadsläget, och 3. bistå myndigheter och andra som bedriver uppföljning och utvärdering inom myndighetens verksamhetsområde. 5 § Myndigheten ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. 6 § Myndigheten ska, inom ramen för sitt verksamhetsområde, verka för att upprätthålla arbetslöshetsförsäkringens funktion som omställningsförsäkring samt legitimiteten i de arbetsmarknadspolitiska ersättningssystemen. Myndigheten ska i detta syfte särskilt kontrollera att de arbetssökande som får arbetslöshetsersättning eller andra arbetsmarknadspolitiska ersättningar aktivt vidtar relevanta åtgärder för att ta sig ur sin arbetslöshet. 7 § Myndigheten ska verka för att förbättra arbetsmarknadssituationen för personer som har en funktionsnedsättning och upprätthålla egen kompetens och verksamhet för att stödja personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att få eller behålla ett arbete. Myndigheten har inom arbetsmarknadspolitiken ett samlat ansvar, sektorsansvar, för frågor som rör möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete. Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. 8 § Myndigheten ska jämställdhetsintegrera och inom sitt verksamhetsområde främja mångfald och jämställdhet. 9 § Myndigheten ska tillhandahålla information om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF), upprätthålla kompetens och rutiner för hantering av medel från fonden och utbyta kunskap om fonden med EU-kommissionen och andra medlemsstater. När behov uppstår ska myndigheten ta fram underlag till regeringen som redovisar förutsättningar för att ansöka om medel från fonden. 10 § Myndigheten ska för Sveriges del 1. fullgöra de uppgifter som den centrala arbetsmarknadsmyndigheten och de särskilda förmedlingarna har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen, och 2. fungera som nationellt samordningskontor enligt artikel 9.1 och som Euresmedlem enligt artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/11 och (EU) nr 1296/2013. Myndigheten ska vidare medverka i sådant informations- och erfarenhetsutbyte med andra medlemsstaters arbetsförmedlingar och med Europeiska kommissionen som sker inom ramen för den öppna samordningsmetoden på sysselsättningsområdet. 11 § Myndigheten är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. 12 § Myndigheten har även uppgifter som framgår av 1. lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder, 2. förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt, 3. lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, 4. förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, 5. förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor, 6. utlänningslagen (2005:716), 7. utlänningsförordningen (2006:97), och 8. lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 13 § Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens kärnverksamhet och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning. Samverkan 14 § Myndigheten ska samverka med kommuner i syfte att 1. ge enskilda arbetssökande ett ändamålsenligt stöd, och 2. på ett övergripande plan underlätta planering, samordning och utformning av stöd till arbetssökande. Myndigheten ska också främja och underlätta samordning mellan kommuner och leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av myndigheten. 15 § Myndigheten ska samverka med Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektiv användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Myndigheten ska i samma syfte samverka med Försäkringskassan, kommuner och regioner enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 16 § Myndigheten ska när det gäller unga med funktionsnedsättning samverka med skolan för att underlätta övergången från skola till arbetsliv och med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen försörjning genom arbete. 17 § Myndigheten ska samverka med Myndigheten för yrkeshögskolan, Statens skolverk, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige och Tillväxtverket i syfte att bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning. Myndigheten ska också samverka med arbetsmarknadens parter, branschorganisationer och arbetsgivare i syfte att bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning. 18 § Myndigheten ska samverka med Kriminalvården i syfte att stärka möjligheterna att få och behålla ett arbete för arbetssökande inom kriminalvården. 19 § Myndigheten ska samverka med arbetsmarknadens parter, arbetsgivare, branschorganisationer och idéburen sektor i den utsträckning det behövs för verksamheten. 19 a § Arbetsförmedlingen ska samverka med Utbetalningsmyndigheten och andra berörda myndigheter, kommuner och regioner samt andra berörda parter för att bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet och då särskilt verka för att felaktiga utbetalningar inte görs. Förordning (2023:703). 20 § Myndigheten ska ingå serviceavtal med Statens servicecenter om att Statens servicecenter ska utföra uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service för myndighetens räkning. Ledning 21 § Myndigheten leds av en styrelse som ska bestå av högst nio ledamöter. Regeringen utser vice ordförande i styrelsen. Delegering 22 § Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta om myndighetens föreskrifter. Detta gäller inte föreskrifter som har principiell betydelse eller annars är av större vikt. Organisation 23 § Myndigheten ska ha den regionala indelning som följer av förordningen (2022:593) om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. 24 § Myndighetens organisation lokalt, regionalt och nationellt ska utformas så att 1. de arbetssökande som behöver fysiska möten kan få det, 2. ändamålsenliga arbetsgivarkontakter säkerställs, 3. samverkan med kommuner och andra aktörer möjliggörs, 4. projekt i samverkan med kommuner och andra aktörer främjas, och 5. myndighetens kunskap om lokala och regionala arbetsmarknader upprätthålls. 25 § Vid myndigheten finns en central enhet för omprövning av beslut. Särskilda organ 26 § Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Partsrådet. Partsrådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och representanter för arbetsgivare och arbetstagare. Partsrådet har det antal ledamöter som myndigheten bestämmer och ledamöterna, förutom ordföranden, ska till lika antal representera arbetsgivare och arbetstagare. Anställningar och uppdrag 27 § Generaldirektören är myndighetschef. 28 § Vid myndigheten finns en överdirektör. 29 § Ledamöterna i Partsrådet utses av myndigheten för en bestämd tid. Andra ledamöter än ordföranden utses efter förslag från representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Personalansvarsnämnd 30 § Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 31 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).