Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:483 · Visa register
Lag (2022:483) om införande av lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation
Departement: Finansdepartementet DIS
Utfärdad: 2022-05-19
Ikraft: 2022-06-03
Tidpunkt för ikraftträdande 1 § Lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation och denna lag träder i kraft den 3 juni 2022. Lagar som upphävs 2 § Genom denna lag upphävs 1. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, och 2. lagen (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Fortsatt giltighet av äldre beslut 3 § Tillstånd, medgivanden, förelägganden, förbud, villkor, undantag, ålägganden och andra beslut gäller fortfarande om de har meddelats med stöd av 1. den upphävda lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, 2. motsvarande äldre bestämmelser, eller 3. föreskrifter som har meddelats med stöd av sådana bestämmelser. Första stycket gäller dock endast beslut som kan fattas med stöd av någon motsvarande bestämmelse i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Beslut som inte kan fattas med stöd av den lagen gäller inte längre. Besluten som fortfarande gäller ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. 4 § Tillstånd för tillhandahållande av mobila teletjänster eller nätkapacitet för sådana tjänster som har meddelats med stöd av 7 § i den upphävda telelagen (1993:597) eller motsvarande äldre bestämmelser gäller fortfarande. Ett sådant tillstånd ska anses meddelat med stöd av 3 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation för den radioanvändning som tillståndet avser. Villkor för sådana tillstånd som har meddelats med stöd av 15 § första stycket 3 och 4 i den upphävda telelagen ska anses meddelade med stöd av 3 kap. 12-14 §§ lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Anmälan av verksamhet 5 § Verksamhet som vid ikraftträdandet av denna lag är anmäld enligt 2 kap. 1 § i den upphävda lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation eller 5 § i den upphävda telelagen (1993:597) eller har tillstånd enligt 7 eller 14 § i den lagen eller motsvarande äldre bestämmelser, ska anses anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Tillstånd att använda radiosändare 6 § Ett tillstånd att använda radiosändare för viss radioanvändning som har beviljats före den 1 augusti 2010 ska anses motsvara ett tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme enligt 3 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Giltighetstiden för ett sådant tillstånd ska fortfarande anses förlängd med tio år, om tillståndet när det beviljades gällde längst till och med den 31 december 2015 och inte före den 1 augusti 2010 hade förlängts eller förnyats. För sådana tillstånd gäller fortfarande bestämmelserna om krav på tillstånd för att använda enskilda radiosändare inom ramen för tillståndet enligt den upphävda lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, i dess lydelse före den 1 augusti 2010. 7 § Bestämmelserna i 3 kap. 18 och 21 §§ lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation om tillståndstid i ett harmoniserat frekvensutrymme avsett för trådlösa bredbandstjänster tillämpas inte på tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet av den lagen. Skyldigheter för operatörer med betydande inflytande på en marknad 8 § Bestämmelserna i 5 kap. 9 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation om anmälan vid avveckling eller utbyte av nätdelar tillämpas inte i fråga om skyldigheter som har ålagts före ikraftträdandet av den lagen. Personuppgifter i abonnentförteckningar 9 § Sådana personuppgifter om en abonnent av fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster som har förts in i en allmänt tillgänglig abonnentförteckning före ikraftträdandet av den upphävda lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation får stå kvar i förteckningen, om inte abonnenten meddelar något annat. Tillsyn 10 § Bestämmelserna om tillsyn i 11 kap. lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation tillämpas även i fråga om kravet på tillstånd för att använda enskilda radiosändare inom ramen för sådana tillstånd som avses i 6 § i denna lag. 11 § Den upphävda lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation gäller fortfarande i fråga om en parts rätt att hänskjuta en tvist för avgörande av tillsynsmyndigheten, om tvisten har samband med skyldigheter som avser tiden före ikraftträdandet av denna lag. Sanktionsavgifter 12 § Bestämmelserna om sanktionsavgifter i 12 kap. lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation tillämpas endast på överträdelser som har skett efter ikraftträdandet av den lagen.