Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:335 · Visa register
Fjärrkyleförordning (2022:335)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2022-04-28
Ikraft: 2022-06-01
Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till fjärrkylelagen (2022:332). Förordningen är meddelad med stöd av - 3 § andra stycket fjärrkylelagen i fråga om 6 § 1, - 4 § andra stycket samma lag i fråga om 6 § 2, - 4 § tredje stycket samma lag i fråga om 4 och 5 §§, - 5 § andra stycket samma lag i fråga om 6 § 3, - 6 § andra stycket samma lag i fråga om 6 § 4, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 2 § Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet enligt fjärrkylelagen (2022:332). 3 § I förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon finns bestämmelser om att Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om krav på och kontroll av mätdon och att styrelsen utövar tillsyn över att lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs. Undantag från funktionskrav 4 § Ett funktionskrav som meddelats med stöd av 5 § gäller inte för mätsystem och mätutrustning i byggnader och andra anläggningar som ägs eller disponeras av en myndighet, om myndigheten bedömer att ett sådant undantag från funktionskravet är av vikt för Sveriges säkerhet och dessutom begär hos fjärrkyleföretaget att mätsystem och mätutrustning ska undantas från funktionskravet. Bemyndiganden 5 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning ska uppfylla. 6 § Energimarknadsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om 1. skyldigheten för fjärrkyleföretag att lämna information om energiprestanda och andelen förnybar energi i företagets fjärrkylesystem, 2. mätning och beräkning av bortförd värmeenergi, 3. fakturering, och 4. tillhandahållande av faktureringsinformation och information om energianvändning och om undantag från dessa krav.