Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1692 · Visa register
Förordning (2022:1692) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-12-01
Ikraft: 2023-01-01
1 § Förordningen är meddelad med stöd av 1. 3 kap. 3 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet i fråga om 3 §, 2. 4 kap. 4 § lagen om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet i fråga om 4 §, 3. 5 kap. 2 § lagen om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet i fråga om 5 §, 4. 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 6 §, och 5. 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 2 § Skatteverket får sända en motiverad begäran att Europeiska kommissionen i en genomförandeakt ska fastställa om de upplysningar som ska utbytas automatiskt enligt ett avtal mellan de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten och en jurisdiktion utanför unionen är likvärdiga med de uppgifter som ska utbytas enligt rådets direktiv (EU) 2021/514 i den mening som avses i avsnitt I.A.7 i bilaga V till rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2021/514. 3 § Skatteverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och vilken dokumentation en anmälan eller meddelande enligt 3 kap. 1 och 2 §§ lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet ska innehålla. En anmälan eller ett meddelande enligt första stycket ska göras enligt ett fastställt formulär. 4 § Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter och vilken dokumentation en ansökan om registrering eller anmälan enligt 4 kap. 2 och 3 §§ lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet ska innehålla. En ansökan om registrering eller anmälan enligt första stycket ska göras enligt ett fastställt formulär. 5 § Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilket underlag som ska ges in tillsammans med en ansökan om undantag från rapporteringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet. En ansökan enligt första stycket ska göras enligt ett fastställt formulär. 6 § Skatteverket får meddela föreskrifter om fastställande av formulär och formatet för formulären enligt lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet och denna förordning. 7 § Skatteverket ska kontrollera att de rapporteringsskyldiga plattformsoperatörerna tillämpar de åtgärder för kundkännedom som framgår av 6 kap. lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet och att de lämnar kontrolluppgifter i enlighet med 22 c kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).