Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:16 · Visa register
Tillkännagivande (2022:16) av de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. kompletterar
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2022-01-13
Författningen har upphävts genom: SFS 2023:105
Upphävd: 2023-03-08
Grundförordningar som lagen om provtagning på djur, m.m. kompletterar i de delar de innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa ("djurhälsolag"). Grundförordningar som lagen om provtagning på djur, m.m. kompletterar i de delar som anges i det följande 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när det gäller - artikel 6, utom i de delar som avser åtgärder efter testning som utförs på slakteri och som avser kontrollmärkning och kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar, och - artikel 20. 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien - del A, punkt 4 h i bilaga I, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m., - del A, punkt 7 i bilaga I, när det gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m., och - del A, punkt 8 b i bilaga I. 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung - avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m., - avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m., - avsnitt IX, kapitel I.I, punkterna 1 och 2 i bilaga III, och - avsnitt IX, kapitel I.I, punkt 5 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m. 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, när det gäller - artikel 16, och - artikel 24.1. 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG, när det gäller - artikel 108, i de delar den riktar sig till djurägare och djurhållare, - artikel 110.1, i de delar den avser föreskrifter eller beslut som riktar sig till djurägare och djurhållare, och - artiklarna 110.2, 110.3 och 110.5, i de delar de avser föreskrifter eller beslut som riktar sig till djurägare och djurhållare. Förordningar som inte är grundförordningar och som lagen om provtagning på djur, m.m. kompletterar i de delar som anges i det följande 8. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur), utom när det gäller artikel 9.2 och 9.3. 9. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött, när det gäller - artiklarna 8-10, - artikel 12.1, - artikel 12.2, i de delar som inte faller inom tillämpningsområdet för livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, och - artikel 12.3 och 12.4.