Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:846 · Visa register
Förordning (2021:846) om förvaltning av fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2021-09-09
Ikraft: 2021-11-01 överg.best.
Förordningens innehåll 1 § I denna förordning finns bestämmelser om förvaltningen av fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik. Förordningen kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1149 av den 7 juli 2021 om inrättande av Fonden för inre säkerhet, och 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1148 av den 7 juli 2021 om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik. Ansvariga myndigheter 2 § Polismyndigheten är förvaltande myndighet och Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet enligt artikel 71.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 för programmen för fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik. 3 § Polismyndigheten ska ansvara för att upprätta ett partnerskap enligt artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 för programmen för fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik. Polismyndigheten ska även ansvara för nödvändig rapportering till Europeiska kommissionen och uppdateringar om partnerskapet. 4 § Polismyndigheten ska ansvara för utvärdering av programmen för fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik enligt artikel 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Polismyndigheten ska även ansvara för att rapportera oriktigheter i enlighet med artikel 69.12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. En underrättelse om innehållet i rapporteringen ska sändas till Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket. Övervakningskommitté 5 § Regeringen ska utse en ordförande och vilka berörda myndigheter och andra parter som ska vara företrädda i den övervakningskommitté som ska finnas för programmen för fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik enligt artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Berörd myndighet och annan part ska i sin tur utse sin företrädare i övervakningskommittén. För beslut av övervakningskommittén krävs enhällighet. Handläggning av stödärenden 6 § Beslut om stöd enligt programmen för fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik och om utbetalning av sådant stöd meddelas av Polismyndigheten. Stöd får betalas ut endast om utgifterna är stödberättigade enligt de villkor som gäller för stödet och med tillämpning av övriga unionsrättsliga och nationella bestämmelser. Upphävande av beslut 7 § Om ett beslut om stöd har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden eller om sökanden brutit mot de villkor som gäller för stödet, ska Polismyndigheten upphäva beslutet helt eller delvis. Återbetalningsskyldighet 8 § Den som har tagit emot stöd är återbetalningsskyldig om ett beslut om stöd upphävs efter det att stödet har betalats ut eller om en stödmottagare i övrigt har tagit emot stöd för utgifter som inte är stödberättigande. På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas. 9 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 8 §, ska Polismyndigheten besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet och ränta. Räntan får sättas ned om det finns särskilda skäl. 10 § Är någon återbetalningsskyldig eller skyldig att betala ränta får annat stöd enligt denna förordning kvittas mot skulden. Överklagande 11 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utbetalning av stöd enligt 6 § och beslut enligt 7 § får dock inte överklagas. Bemyndigande 12 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2021:846 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2016:10) om förvaltning av fonden för inre säkerhet. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden om stöd som avser programperioden 2014-2020 och för avslutande av denna programperiod.