Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:789 · Visa register
Förordning (2021:789) om klimatdeklaration för byggnader
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad: 2021-07-01
Ikraft: 2022-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 4 § andra stycket, - 5 § andra stycket lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader i fråga om 5 §, - 9 § lagen om klimatdeklaration för byggnader i fråga om 6-8 §§, - 14 § lagen om klimatdeklaration för byggnader i fråga om 10 och 11 §§, - 15 § lagen om klimatdeklaration för byggnader i fråga om 12 och 13 §§, - 18 § lagen om klimatdeklaration för byggnader i fråga om 14 §, - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader. Hur klimatdeklarationen ska ges in 3 § Klimatdeklarationen ska ges in till Boverket. Boverket får meddela föreskrifter om hur deklarationen ska ges in. Undantag från skyldigheten att ge in en klimatdeklaration 4 § Om Affärsverket svenska kraftnät, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, Trafikverket eller Specialfastigheter Sverige AB är byggherre och uppför byggnader som är undantagna från skyldigheten att ge in klimatdeklaration enligt 5 § första stycket 6 lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader också uppför andra byggnader, omfattas inte dessa andra byggnader av skyldigheten att upprätta och ge in en klimatdeklaration enligt 4 § samma lag. Klimatdeklarationens innehåll och omfattning 5 § Klimatdeklarationen ska omfatta hela byggnadens klimatskärm och byggnadens samtliga bärande konstruktionsdelar och innerväggar. Med klimatskärm avses en byggdel bestående av ett eller flera skikt som isolerar det inre av en byggnad från omvärlden när det gäller sådant som temperatur, ljud och fuktighet. Med bärande konstruktionsdelar avses delar av byggnadens konstruktion som förutom sin egen tyngd också bär laster av olika slag. Med innerväggar avses väggar innanför klimatskärm som inte är bärande. 6 § I klimatdeklarationen ska den beräknade klimatpåverkan anges i kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea. 7 § Boverket får meddela föreskrifter om - vilka uppgifter som ska ingå i en klimatdeklaration, - vilka data som ska användas när klimatpåverkan beräknas, och - undantag från delar av de krav som ställs på klimatdeklarationens innehåll och omfattning. Klimatdeklarationsregister 8 § Boverket ska föra ett sådant register över klimatdeklarationer som avses i 10 § lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader. 9 § Personuppgifter i klimatdeklarationsregistret får inte behandlas när Boverket gör urval eller bearbetningar för någon annans räkning för direkt marknadsföring. 10 § Om det är lämpligt får en handling som innehåller personuppgifter lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst. Tillsyn 11 § Boverket är tillsynsmyndighet enligt 15 § lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader. 12 § Byggherren ska se till att de underlag som verifierar uppgifterna som har angetts i klimatdeklarationen sparas i fem år från det att klimatdeklarationen har getts in. 13 § En sanktionsavgift enligt 18 § lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Sanktionsavgiften är ett prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens samlade bruttoarea. Avgiften får högst uppgå till tio prisbasbelopp.